Profesionalna rehabilitacija

Ako vam je radna sposobnost umanjena kao posljedica obrane suvereniteta Republike Hrvatske, imate pravo na profesionalnu rehabilitaciju

Ako vam je radna sposobnost umanjena uslijed ranjavanja, ozljede, zatočeništva ili bolesti nastale u obrani Republike Hrvatske, imate pravo na profesionalnu rehabilitaciju.

To pravo uključuje i osposobljavanje za poslove za koje se traži stručna sprema viša od one koju posjedujete. Na rehabilitaciju imate pravo bez obzira na to hoće li vam nakon toga biti osigurano zaposlenje, ali samo ako je invalidnost nastupila prije vaše navršene 55. godine života.