Porez na nasljedstva i darove

Na naslijeđeni ili darovani novac i vrijednosnice plaćate četiri posto poreza ako ih niste dobili od članova najuže obitelji

Porez na nasljedstva i darove plaćate ako ste na dar dobili ili naslijedili:
 • gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire
 • pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 6.700,00 eura na dan utvrđivanja porezne obveze.

Ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu, ne plaća se porez na nasljedstva i darove.

Ako se kao nasljednik odreknete nasljedstva ili ga ustupite u ostavinskom postupku, porez plaća osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.
 
Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 4 posto.
 
Ako ste nasljeđivanjem ili darovanjem stekli nekretninu, ona se oporezuje porezom na promet nekretnina.
 

Pokretnine

Poreza ste oslobođeni ako pripadate u jednu od sljedećih kategorija:
 • bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem
 • fizičke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom
 • fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima.
 
Javni bilježnik po ovjeri potpisa na ispravama o stjecanju pokretnina odnosno po njihovoj pravomoćnosti ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, obvezan je jedan primjerak isprave, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka, dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika, po pravilima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.

Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojim se stječu pokretnine, u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.

Iznimno, ako ispravu o stjecanju pokretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, porezni obveznik ju je obvezan dostaviti nadležnom poreznom tijelu, u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.

Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.
 

Nekretnine

Ako se na darovane nekretnine plaća porez na dodanu vrijednost, ne plaća se porez na promet nekretnina.
Pravo na oslobađanje imate i ako ste nekretninu naslijedili, dobili na dar ili stekli na drugi način bez naknade i pripadate u jednu od sljedećih kategorija:
 • bračni ili izvanbračni drug, formalni ili neformalni životni partner, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem
 • fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom
 • bivši bračni drugovi, bivši izvanbračni drugovi te bivši formalni i neformalni životni partneri  kada uređuju svoje imovinske odnose.

Javni bilježnik po ovjeri potpisa na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, obvezan je jedan primjerak isprave, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine (ugovor o ortaštvu, ugovor o osnivanju prava građenja i sl.), uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka, dostaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nekretnina nalazi, elektroničkim putem.

Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojima se stječe ili mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.

Iznimno, ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo:
 • porezni obveznik je obvezan prijaviti promet nekretnina ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina, dostavom Prijave prometa nekretnina i isprave o stjecanju nekretnine u roku od 30 dana od dana njezina nastanka
 • isporučitelj koji na isporuku nekretnine obračunava porez na dodanu vrijednost, kao i kod prijenosa porezne obveze, obvezan je u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine dostavom Prijave prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja. 

VAŽNO: Ako je porezni obveznik oslobođen od plaćanja poreza, više neće dobiti rješenje o tom oslobođenju. Rješenje će dobiti samo oni porezni obveznici kojima se utvrđuje porezna obveza.

Detaljnije informacije o porezu na nasljedstva i darove saznajte:
 • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
 • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
 • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.