Porez na dohodak

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače


Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak iz bilo kojeg od ovih izvora:
 • dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)
 • dohodak od samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga - dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima, dohodak od slobodnih zanimanja, dohodak od poljoprivrede i šumarstva i dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije
 • dohodak od imovine i imovinskih prava - dohodak ostvaren po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima, od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) nekretnine i imovinskog prava u roku dvije godine od dana nabave, pod propisanim uvjetima i od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana stjecanja
 • dohodak od kapitala - primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu
 • drugi dohodak (po osnovi primitaka što se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava i kapitala) koji se ne smatra konačnim
 • konačni drugi dohodak ostvaren po osnovi povrata doprinosa i razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi te drugi dohodak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice).

Porez na dohodak ne plaća se na sljedeće primitke: 
 • naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, državnog proračuna i centara za socijalnu skrb
 • novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, novčane pomoći i naknade troškova prijevoza koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje prema propisima o zapošljavanju
 • primitke učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima i do propisanog iznosa
 • naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu.

Potpun popis neoporezivih primitaka možete pronaći na stranicama Porezne uprave

Primici na koje se ne plaća porez na dohodak.


Osobni odbitak

Godišnju osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak rezidentu za svaki mjesec za koji se utvrđuje porez na dohodak, a nerezidentu za osnovni osobni odbitak za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu. Osnovni osobni odbitak iznosi 560,00 eura.

Više o osobnom odbitku možete pogledati na stranicama Porezne uprave

Osobni odbitak.


Porezne stope 

Niža stopa​ do 50.400,00 eura godišnje - do 4.200,00 eura mjesečno.
Viša stopa od 50.400,00 eura godišnje - od 4.200,00 eura mjesečno.

Visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom.

Stope poreza na dohodak

Detaljnije informacije o porezu na dohodak saznajte:
 • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
 • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
 • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.