Godišnji obračun poreza na dohodak

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače

Godišnji dohodak i godišnji porez na dohodak utvrđuje se i obračunava: podnošenjem godišnje porezne prijave, ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.
  
Kalkulator godišnjeg obračuna poreza na dohodak služi informativnom obračunu i simulaciji razlike (uplate/povrata) iznosa poreza na dohodak.

1. Godišnja prijava poreza na dohodak

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Obveznici koji obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak:
 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija
 • porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu,  ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.  

2. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava po službenoj dužnosti slijedećim obveznicima poreza na dohodak u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak:
 • obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i
 • obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.
Konačnim drugim dohotkom smatra se:
 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
 • drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi
 • drugi dohodak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice).
Konačnim dohotkom (osim drugog dohotka koji se smatra konačnim) smatra se:
 • dohodak od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija)
 • dohodak od kapitala

Provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Porezna uprava u posebnom postupku, na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže i na osnovi podataka koje je dostavio porezni obveznik, poreznom obvezniku utvrđuje godišnji dohodak ostvaren u kalendarskoj godini (poreznom razdoblju), te razliku poreza na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje. Isto obvezniku dostavlja  najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu.

Ako porezni obveznik smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni tada može najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu protiv tog rješenja podnijeti prigovor. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.

3. obrazac ZPP-DOH

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za prethodnu godinu mogu do kraja veljače tekuće godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH. Podsjećamo da su prava koja se mogu ostvariti:  na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.
Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu preraspodijeliti te porezni obveznici - nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe, a u kojim slučajevima će se prilikom primjene posebnog postupka uzeti u obzir podaci navedeni u obrascu.
 
Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave i to: izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija, Porezna uprava ima uvid u iste, osim na zahtjev Porezne uprave u daljnjem poreznom postupku.
 
Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućila je građanima podnošenje navedenog obrasca putem elektroničkih usluga Porezne uprave - Jedinstvenog portala Porezne uprave-ePorezna. Pristup navedenom portalu sasvim je jednostavan. Dovoljno je posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS značajne razine sigurnosti (2) i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala te predati navedeni obrazac. Predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice (visoka razina sigurnosti (3)). Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak, odnosno obrasca GDOH, također je moguća elektroničkim putem, međutim za navedeno potrebna je visoka razina sigurnosti (3) (poslovni certifikat ili eOsobna).