Porezne olakšice za osobe s invaliditetom

Saznajte koje porezne olakšice mogu ostvariti osobe s invaliditetom

U poreznim propisima postoji niz odredbi o olakšicama za osobe s invaliditetom, osobito u Zakonu o porezu na dohodak, te Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Prema Zakonu o porezu na dohodak olakšice su:
  • neoporezivi darovani primici za zdravstvene potrebe - to su: operativni zahvati, liječenja te nabava lijekova i ortopedskih pomagala, troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove i slično, ali samo ako navedene usluge ili dobra nisu plaćeni obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, niti na teret sredstava fizičke osobe
  • potpore zbog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida oslobođene od plaćanja poreza - tu se ubrajaju još i potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te primici osoba s invaliditetom (operativni zahvati, liječenja te nabava lijekova i ortopedskih pomagala itd.), osim plaća i mirovina
  • novčane nagrade za osvojene medalje se također ne smatraju dohotkom - riječ je o novčanim nagradama isplaćenim iz Državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, za medalje osvojene na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim prvenstvima za osobe s invaliditetom  
  • neoporezivi dio dohotka (osnovni osobni odbitak) - mogu koristiti dio osobnog odbitka u visini 1,0 osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100 posto i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. U tom slučaju se osnovni osobni odbitak uvećava za 560,00 eura mjesečno. Zatim, mogu koristiti dio osobnog odbitka u visini za 0,3 osobnog odbitka svakom poreznom obvezniku, odnosno njegovom uzdržavanom članu uže obitelji i djetetu kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje, manje od 100 posto. U tom slučaju se osnovni osobni odbitak uvećava za 168,00 eura mjesečno
  • ratni vojni invalidi oslobođeni su od plaćanja dohotka od nesamostalnog rada - ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti
  • poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom - obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti dohodak se u poreznom razdoblju može dodatno umanjiti za iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću novim radnicima. Porezni obveznik može pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih radnika koristiti godinu dana od dana njihovog zaposlenja, a iznimno pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih radnika - osoba s invaliditetom može koristiti tri godine računajući od dana njihova zaposlenja. 
Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (PDV) olakšice se odnose na:
  • medicinsku opremu, pomagala i druge sprave po stopi pet posto - PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od pet posto na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida, propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Detaljnije informacije o olakšicama za osobe s invaliditetom, te potrebnim vjerodostojnim ispravama za ostvarivanje navedenih prava, saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.