Porezne olakšice za osobe s invaliditetom

Saznajte koje porezne olakšice mogu ostvariti osobe s invaliditetom

U poreznim propisima postoji niz odredbi o olakšicama za osobe s invaliditetom, osobito u Zakonu o porezu na dohodak, te Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Prema Zakonu o porezu na dohodak olakšice su:
  • neoporezivi darovani primici za zdravstvene potrebe - to su: operativni zahvati, liječenja te nabava lijekova i ortopedskih pomagala, troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove i slično, ali samo ako navedene usluge ili dobra nisu plaćeni obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, niti na teret sredstava fizičke osobe
  • potpore zbog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida oslobođene od plaćanja poreza - tu se ubrajaju još i potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te primici osoba s invaliditetom (operativni zahvati, liječenja te nabava lijekova i ortopedskih pomagala itd.), osim plaća i mirovina
  • novčane nagrade za osvojene medalje se također ne smatraju dohotkom - riječ je o novčanim nagradama isplaćenim iz Državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, za medalje osvojene na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim prvenstvima za osobe s invaliditetom  
  • neoporezivi dio dohotka (osnovni osobni odbitak) - može se uvećati za 1,5 osnovice osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100 posto i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. U tom slučaju se osnovni osobni odbitak uvećava za 3750 kuna mjesečno. Zatim, osnovni osobni odbitak se može uvećati za 0,4 osnovice osobnog odbitka svakom poreznom obvezniku, odnosno njegovom uzdržavanom članu uže obitelji i djetetu kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje, manje od 100 posto. U tom slučaju se osnovni osobni odbitak uvećava za 1000 kuna mjesečno.
  • ratni vojni invalidi oslobođeni su od plaćanja dohotka od nesamostalnog rada - ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti
  • poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom - obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti dohodak se u poreznom razdoblju može dodatno umanjiti za iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću novim radnicima. Porezni obveznik može pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih radnika koristiti godinu dana od dana njihovog zaposlenja, a iznimno pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih radnika – osoba s invaliditetom može koristiti tri godine računajući od dana njihova zaposlenja. 

Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (PDV) olakšice se odnose na:
  • medicinsku opremu, pomagala i druge sprave po stopi pet posto - PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od pet posto na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida, propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Detaljnije informacije o olakšicama za osobe s invaliditetom, te potrebnim vjerodostojnim ispravama za ostvarivanje navedenih prava, saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.