Porez na dohodak

Ovisno o visini i izvoru vašeg dohotka, porezna stopa može iznositi  12, 24 i 36 posto, a na iznos poreza obračunava se i prirez ako je propisan za grad ili općinu u kojoj živite


Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak iz bilo kojeg od ovih izvora:
 • dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)
 • dohodak od samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga (dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva)
 • dohodak od imovine i imovinskih prava – dohodak ostvaren po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima, od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) nekretnine i imovinskog prava u roku dvije godine od dana nabave, pod propisanim uvjetima i od otuđenja (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana stjecanja
 • dohodak od kapitala (primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, primici po osnovi udjela u dobiti članova uprava trgovačkih društava ostvareni putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, primici od izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, primici po osnovi kamata, a osobito primici od kamata na kunsku i deviznu štednju - po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava, zatim primici od kamata po vrijednosnim papirima, primici od kamata po osnovi danih zajmova i primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda, te kapitalni dobici što su ostvareni unutar dvije godine stjecanjem i otuđenjem financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda - primjena od 1. siječnja 2016. godine)
 • drugi dohodak (po osnovi primitaka što se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava i kapitala) koji se ne smatra konačnim
 • konačni drugi dohodak ostvaren po osnovi povrata doprinosa i razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena te privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.

Porez na dohodak ne plaća se na sljedeće primitke: 
 • naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, državnog proračuna i centara za socijalnu skrb
 • novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, novčane pomoći i naknade troškova prijevoza koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje prema propisima o zapošljavanju
 • primitke učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima i do propisanog iznosa
 • naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu.

Potpun popis neoporezivih primitaka možete pronaći na stranicama Porezne uprave

Primici na koje se ne plaća porez na dohodak.
 

Osobni odbitak

Godišnju osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osnovni osobni odbitak rezidentu za svaki mjesec za koji se utvrđuje porez na dohodak, a nerezidentu za osnovni osobni odbitak za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu. Osnovni osobni odbitak iznosi 3800 kuna mjesečno.

Više o osobnom odbitku možete pogledati na stranicama Porezne uprave

Osobni odbitak.


Porezne stope 

Primjenom poreznih stopa od 24 i 36 posto na poreznu osnovicu po osnovi primitka od nesamostalnog rada, dobiva se iznos poreza koji ste dužni podmiriti.
 
Mjesečna porezna osnovica Godišnja porezna osnovica Stopa poreza
Do 30.000 kn Do 360.000 kn 24 %
Iznad 30.000 kn Iznad 360.000 kn 36 %
 
 

Stope prireza

Na obračunati iznos poreza na dohodak obračunava se prirez (ako je propisan za općinu, odnosno grad u kojem imate prebivalište ili uobičajeno boravište). Stope prireza možete pronaći na stranicama Porezne uprave

Prirez porezu na dohodak po gradovima i općinama.

Putem usluge Porezne uprave "e-JOPPD" dostupne u sustavu e-Građani možete pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima iskazane u JOPPD obrascu.

Detaljnije informacije o porezu na dohodak saznajte:
 • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
 • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
 • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.


Dodatne informacije:

Zakon o porezu na dohodak

Prijava poreza na dohodak
 

Povezane e-usluge:

e-JOPPD

ZPP-DOH