Prava volontera

Saznajte koja prava imate kao volonter

Kao volonter imate pravo:
 • na pisanu potvrdu o volontiranju
 • na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatražite
 • na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja
 • na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a osobito ako to zahtijeva narav volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju
 • na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja
 • na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje ćete obavljati, uslugama koje ćete pružati i pravima koja vam pripadaju na temelju zakona i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja, a u slučaju sklapanja usmenog ugovora o tome dajete izjavu u pisanom obliku
 • na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranjem
 • na primjerene i sigurne uvjete rada u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavljate
 • na zaštitnu opremu u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavljate i usluga koje pružate
 • upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koji obavljate
 • na dnevni odmor u ugovorenom trajanju
 • na zaštitu privatnosti i osobnih podataka
 • sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja
 • kod volontiranja u inozemstvu ili primanja volontera iz inozemstva, na naknadu ugovorenih troškova od strane organizatora i transparentan postupak dobivanja vize
 • na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja
 • na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje
 • na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem
 • na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatražite.