Prava i obveze organizatora volontiranja

Organizator volontiranja ima niz obveza prema volonterima, kao i obvezu da jednom godišnje podnese izvješće Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osim obveza, organizatori volontiranja imaju i prava

Kao organizator volontiranja imate pravo:
 • na savjetovanje i sudjelovanje u postupcima donošenja odluka na svim razinama kad u području volontiranja, u svojstvu dionika, predstavljate interese i potrebe volontera
 • na izbor volontera u skladu sa svojom misijom i vizijom, kao i vještinama i profilu volontera kad priroda volontiranja to zahtijeva
 • biti pravodobno obaviješteni o prekidu volontiranja od strane volontera
 • biti upoznati s načinima praćenja i procjene kompetencija stečenih volontiranjem.

Obveze organizatora volontiranja

Obveze organizatora volontiranja su:
 • poštovati prava volontera
 • izvršiti obveze prema volonterima
 • osigurati uvjete za poštovanje prava volontera
 • izdati volonteru pisanu potvrdu o volontiranju te u nju upisati podatke propisane Zakonom
 • osigurati materijale i sredstva za obavljanje volonterskih aktivnosti
 • osigurati isplatu ugovorenih troškova volonteru
 • osigurati volonteru tajnost osobnih podataka i zaštitu privatnosti
 • osigurati druge uvjete i poštivati prava propisana Zakonom
 • ustanoviti uključiv i učinkovit postupak izbora volontera koji će omogućiti uključivanje različitih skupina te osobito poticati volontiranje socijalno isključenih skupina
 • razviti standarde kvalitete koji osiguravaju pripremu i izvješćivanje, nude osobno vođenje i podršku, nadzor i mentorstvo kroz čitav tijek volontiranja kao i jasne sustave vrjednovanja i praćenja, poželjno kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete
 • promicati volontiranje i njegov doprinos društvu i pojedincu
 • omogućiti volonteru sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskoj aktivnosti odnosno uslugama i osjećaj pripadnosti projektu
 • omogućiti volonteru pokretanje vlastitih inicijativa u skladu s misijom i vizijom organizatora volontiranja i provođene aktivnosti odnosno usluge
 • omogućiti volonteru stjecanje vještina i kompetencija te iskustva u području u kojem volontira
 • omogućiti ili zagovarati uvođenje alata za priznavanje kompetencija, vještina i iskustava stečenih volontiranjem, a u suradnji s obrazovnim ustanovama i poslodavcima.

Potvrda o volontiranju

Potvrda o volontiranju sadrži osobne podatke o volonteru, podatke o vremenu volontiranja, edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Svatko tko volontira sukladno odredbama Zakona o volonterstvu ima status volontera, te ima pravo između ostalog i na pisanu potvrdu o volontiranju, kao i na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, ako takvu zatraži. Ako se radi o dugotrajnom volontiranju, organizator volontiranja dužan je na zahtjev volontera izdati Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za organizatore volontiranja i volontere

Namjera je potvrde pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija (koja uključuju znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) stečenih kroz volonterska iskustva, odnosno navedenom potvrdom se potvrđuje sudjelovanje volontera i opisuju aktivnosti/zadaci, kao i što je volonter naučio ili razvio tijekom volontiranja, te kojom bi volonter mogao poboljšati i upotpuniti svoj životopis, bolje se predstaviti potencijalnom poslodavcu, te time svoj volonterski angažman učiniti vidljivijim na tržištu rada.

Navedenom potvrdom se potvrđuju određene kompetencije stečene volontiranjem, međutim ne postoji zakonska regulativa kojom bi se volontiranje moglo prepoznati kao radni staž niti će se izjednačavati s radnim stažem.

Godišnje izvješće

Svi organizatori volontiranja obvezni su Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike podnijeti Izvješće organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi jedanput godišnje (do kraja veljače).
Izvješće možete podnijeti preko posebne aplikacije na stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Izvješća organizatora volontiranja.

Obrazac izvješća sadrži opće podatke o organizatoru volontiranja, podatke o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja, podatke o vrsti aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni u izvještajnom razdoblju.