Udruge iz Domovinskog rata

Kao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, možete se priključiti nekoj od udruga iz Domovinskog rata u kojima ćete se povezati s drugim hrvatskim braniteljima kroz zajedničke programe i aktivnosti

Udruge iz Domovinskog rata osnovane su s ciljem zaštite prava i interesa svojih članova i njihovih obitelji. Svojim projektima i programima čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih stanovnika Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani njezinog suvereniteta, promiču vrijednosti Domovinskog rata te u suradnji s državnim institucijama pridonose podizanju kvalitete i učinkovitosti skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Financijska potpora

Financijsku potporu za aktivnosti udruga može ostvariti prijavom na javni poziv koji objavljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
  • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom prijave na javni poziv
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • uskladila je statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili je podnesen zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)
  • statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta 
Za svaku odobrenu aktivnost Ministarstvo hrvatskih branitelja potpisuje ugovor o financijskoj potpori s aktivnosti te kontrolira namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća kao i preslika računa i druge knjigovodstvene dokumentacije koju su udruge dužne dostavljati Ministarstvu.

Evidencija udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi Evidenciju udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja, temeljem članka 168. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Pravilnika o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata.

Udruge iz Domovinskog rata koje su upisane u Registar udruga RH za upis u Evidenciju udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja Ministarstvu hrvatskih branitelja dostavljaju propisane obrasce (Obrazac Evidencijskog lista za udruge - Obrazac 1 ili Obrazac Evidencijskog lista za saveze udruga i druge oblike udruživanja - Obrazac 2) i prateću dokumentaciju (preslika rješenja o registraciji i preslika rješenja o upisu zadnje promjene u Registar udruga RH, statut i izmjene statuta ako isti nije dostupan putem Registra udruga RH, akt ovlaštenog tijela udruge o osnivanju ustrojstvenih oblika, odnosno akt o udruživanju u slučaju saveza, zajednica i drugih oblika udruživanja udruga).

Udruge, savezi udruga i drugi oblici udruživanja osnovani nakon 10. ožujka 2018. godine kada je Pravilnik stupio na snagu, dostavljaju evidencijske listove i prateću dokumentaciju u roku od 60 dana od dana upisa u Registar udruga RH.