Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice. 

Gdje se može podnijeti zahtjev

Osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji, može podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje nadležnom upravnom tijelu u županiji ili nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, tijekom cijele godine.

Uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje

Da bi osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji mogla ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: 
  • pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji prema podnositelju zahtjeva
  • da podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske
  • da podnositelj zahtjeva nema dovoljno sredstava za osiguranje odgovarajuće stambene jedinice nužne za stanovanje, a istu ne može ostvariti svojim radom, dohotkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, odnosno kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice
  • preporuku nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o potrebi stambenog zbrinjavanja žrtve nasilja u obitelji.

Tko odlučuje o pravu na stambeno zbrinjavanje

Prvostupanjsko tijelo kojem je predan zahtjev, dakle nadležno upravno tijelo u županiji ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju žrtve nasilja u obitelji u trajanju najduže do dvije godine te ga dostavlja Ministarstvu na izvršenje.
 
Važenje rješenja može se nakon isteka roka od dvije godine produžiti, na zahtjev korisnika, ukoliko razlozi radi kojih je rješenje doneseno traju i dalje a što se utvrđuje u postupku pred prvostupanjskim tijelom.

O žalbi na rješenje prvostupanjskog tijela odlučuje drugostupanjsko tijelo, odnosno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Dodatne informacije - trajno stambeno zbrinjavanje

Osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji može ostvariti i pravo na trajno stambeno zbrinjavanje na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (potpomognuto područje i područje posebne državne skrbi).

Prijava za trajno stambeno zbrinjavanje podnosi se u nadležnom upravnom tijelu u županiji, svake godine u roku od 1. siječnja do 31. siječnja te je uz istu potrebno priložiti dokumentaciju propisanu Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje.
Prema navedenoj Uredbi, prijava u kojoj je naveden član kućanstva koji ima utvrđen status žrtve nasilja u obitelji ostvaruje jednokratno 40 bodova, pri čemu se status dokazuje pravomoćnom sudskom presudom o počinjenom nasilju u obitelji.

Bodovane prijave uvrštavaju se na Liste prvenstva, koje se u nadležnim upravnim tijelima formiraju prema modelima stambenog zbrinjavanja. Redom izvršnih Listi prvenstva navedena upravna tijela rješavaju o pravima na stambeno zbrinjavanje, sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu.

Rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje nadležna upravna tijela dostavljaju u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na provedbu.