Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice. 


Gdje se može podnijeti zahtjev

Osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji, može podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje nadležnom upravnom tijelu u županiji ili nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, tijekom cijele godine.


Uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje

Da bi osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji mogla ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: 
  • pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji prema podnositelju zahtjeva
  • da podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske
  • da podnositelj zahtjeva nema dovoljno sredstava za osiguranje odgovarajuće stambene jedinice nužne za stanovanje, a istu ne može ostvariti svojim radom, dohotkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, odnosno kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice
  • preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb o potrebi stambenog zbrinjavanja žrtve nasilja u obitelji.


Tko odlučuje o pravu na stambeno zbrinjavanje

Prvostupanjsko tijelo kojem je predan zahtjev, dakle nadležno upravno tijelo u županiji ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju žrtve nasilja u obitelji u trajanju najduže do dvije godine te ga dostavlja Središnjem državnom uredu na izvršenje.

O žalbi na rješenje prvostupanjskog tijela odlučuje drugostupanjsko tijelo, odnosno Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.


Dodatne informacije – trajno stambeno zbrinjavanje

Osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji može ostvariti i pravo na trajno stambeno zbrinjavanje na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (potpomognuto područje i područje posebne državne skrbi).

Prijava za trajno stambeno zbrinjavanje podnosi se u nadležnom upravnom tijelu u županiji, svake godine u roku od 1. siječnja do 31. siječnja te je uz istu potrebno priložiti dokumentaciju propisanu Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje.

Prema navedenoj Uredbi, prijava u kojoj je naveden član kućanstva koji ima utvrđen status žrtve nasilja u obitelji ostvaruje jednokratno 40 bodova, pri čemu se status dokazuje pravomoćnom sudskom presudom o počinjenom nasilju u obitelji.

Bodovane prijave uvrštavaju se na Liste prvenstva, koje se u nadležnim upravnim tijelima formiraju prema modelima stambenog zbrinjavanja. Redom izvršnih Listi prvenstva navedena upravna tijela rješavaju o pravima na stambeno zbrinjavanje, sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu.

Rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje nadležna upravna tijela dostavljaju u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na provedbu.