Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima

Ako ste zainteresirani za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, prijava se podnosi nadležnom upravnom tijelu u županiji 

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se nadležnim upravnim tijelima u županijama. Poziv za podnošenje prijava javno se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i županija.

U postupcima po podnesenim prijavama za stambeno zbrinjavanje u prvom stupnju rješavaju nadležna upravna tijela u županijama dok u postupcima po podnesenim žalbama u drugom stupnju rješava Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se mjesno nadležnoj županiji prema području gdje se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.        

Rok za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.

Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje  nadležnog upravnog tijela u županiji te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novu prijavu jer se ona prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje.

Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 15. ožujka, na internetskim stranicama nadležnih upravnih tijela u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Na objavljene liste prvenstva, podnositelji prijava imaju pravo primjedbe u roku od 8 dana od dana njihove objave.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Potrebna dokumentacija

Prijava za stambeno zbrinjavanje mora sadržavati sljedeće podatke:
 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji
 • adresu prebivališta i/ili boravišta
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako stranka živi u inozemstvu)
 • naznaku i opis modela stambenog zbrinjavanja koji se traži
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje obvezan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje u trenutku podnošenja prijave za stambeno zbrinjavanje ne smiju biti stariji od šest mjeseci.


Nakon što se objavi izvršna lista prvenstva, u postupku utvrđivanja prava podnositelja prijave koji se nalazi na listi prvenstva pribavlja se sljedeća dokumentacija:
 1. uvjerenja o prebivalištima i boravištima u posljednjih 15 godina do podnošenja prijave
 2. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju/posjedovanju nekretnina
 3. uvjerenje općinskog suda ili drugog javnog registra da ima/nema u vlasništvu nekretnine
 4. podaci o prometu nekretnina ispostave Porezne uprave nadležne prema prebivalištu podnositelja prijave
 5. u slučaju stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave i dokaz o vlasništvu te lokacijska informacija
 6. u slučaju stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće ili stana na zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave i dokaz o vlasništvu odnosno suglasnost vlasnika/suvlasnika, dokaz o legalnosti te lokacijska informacija.
Dokaze o činjenicama o kojima javnopravno tijelo vodi evidenciju u Republici Hrvatskoj, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrdu iz kaznene evidencije po službenoj dužnosti pribavlja nadležno tijelo koje rješava po podnesenoj prijavi u prvom stupnju.