Oružje

Oružje se razvrstava u četiri kategorije, a ovisno o kategoriji mijenjaju se i vaše obveze

Oružje kategorije A, kao i hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda, spadaju u zabranjeno oružje.
 
Za oružje kategorije B potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a), za oružje kategorije C samo prijava MUP-u, dok za oružje kategorije D nije potrebno niti odobrenje niti prijava, uz iznimku oružja koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball), koje je potrebno prijaviti u slučaju prelaska državne granice.
 
Oružje kategorije B jedino je za čiju nabavu, držanje i/ili nošenje, fizičke osobe moraju ispunjavati određene uvjete.
 
Koje oružje spada u koju kategoriju možete pročitati na stranicama MUP-a.

Oružje kategorije B

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja kategorije B podnosi se na propisanom obrascu policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ministarstva nadležnog za unutarnje poslove prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
  • da je položila lovački ispit, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja lovom ili da se aktivno bavi sportskim streljaštvom, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom, o čemu mora priložiti odgovarajuće uvjerenje, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ili da ima opravdani razlog za nabavu oružja, ako oružje nabavlja radi osobne sigurnosti
  •  da je navršila 21 godinu života, osim policijskih službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitara koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje i koji moraju imati navršenih 18 godina života te članova sportske streljačke organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i osoba s položenim lovačkim ispitom koje moraju imati navršenih 18 godina života
  • da nije pravomoćno osuđena i da protiv nje nije pokrenut postupak za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv strane države ili međunarodne organizacije, kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv opće sigurnosti, kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo protiv osobne slobode, kazneno djelo protiv spolne slobode, kazneno djelo protiv okoliša koje se odnosi na protuzakoniti lov i ubijanje ili mućenje životinja, kazneno djelo protiv zdravlja ljudi koje se odnosi na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama i omogućavanje trošenja droga, te kazneno djelo koje u sebi sadrži elemente nasilja, a sadržano je u kaznenim djelima protiv imovine, kaznenim djelima protiv braka, obitelji i djece, kaznenim djelima protiv pravosuđa, kaznenim djelima protiv javnog reda, kaznenim djelima protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznenim djelima protiv privatnosti, kaznenim djelima protiv službene dužnosti, kaznenim djelima protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske i u kaznenim djelima iz propisa o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima
  • da nije u Republici Hrvatskoj pravomoćno kažnjena i da protiv nje nije pokrenut postupak za prekršaje s elementima nasilja, posebice za prekršaje protiv javnog reda i mira, javnog okupljanja, nereda na sportskim natjecanjima, prekršaje zbog nasilja u obitelji, zbog zlouporabe droga, oružja ili eksplozivnih tvari, prekršaje u području lovstva odnosno za istovjetno djelo u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi navedenih prekršaja
  • da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.
 
 Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
  • da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja
  • da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na posjedovanje oružja.
 
 Građanin ne smije nabavljati, držati niti nositi vatreno oružje kategorije B bez odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo.
 
Iznimno od propisane dobne granice, policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije i drugih državnih tijela te zaštitarima, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, kao i članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom, odobrenje za nabavu oružja može se izdati s navršenih 18 godina.
 
Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj i pravnoj osobi izdaje se s rokom važenja od šest mjeseci od dana izdavanja.
 
Za oružje kategorije B koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja građanin mora podnijeti zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.
 
Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja građaninu se izdaje oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja.
 
Prilikom provođenja postupka nadležno tijelo može pozvati vlasnika oružja da donese na uvid oružje kako bi se provjerilo je li oružje propisno označeno i obilježeno, je li tehnički ispravno odnosno je li dotrajalo ili neuporabljivo.

Na jedan obrazac oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja mogu se upisati tri komada oružja, a može se produžiti tri puta.
 
Osoba koja želi nabaviti oružje dužna je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja pisanom izjavom dati suglasnost da njezin izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezina zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje nadležno tijelo, te da nadležno tijelo može od njezina izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o njezinu zdravstvenom stanju.
 
Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista.

Oružje kategorije C

Građani stariji od 21 godine, policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovi sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i streličarstvu i osobe s položenim lovačkim ispitom s navršenih 18 godina, smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabavljati oružje kategorije C.