Prava žrtava

Žrtve kaznenih djela imaju prava u prethodnom i kaznenom postupku, a posebno se štiti djecu i žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima

Ako ste žrtva kaznenog djela imate pravo:
 • na informacije o vašim pravima koje su vam dužni dati policija, istražitelj, državno odvjetništvo i sud
 • na psihološku i drugu stručnu pomoć organizacija za pomoć žrtvama
 • na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
 • na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja kao svjedoka
 • da budete saslušani bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka
 • na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjelujete
 • da se medicinski zahvati prema vama poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka
 • podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama Kaznenog zakona
 • sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik
 • biti obaviješteni o odbacivanju kaznene prijave i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
 • na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnošenja pritužbe višem državnom odvjetniku
 • da na vaš zahtjev bez nepotrebne odgode budete obaviješteni o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi vaše zaštite
 • da na vaš zahtjev budete obaviješteni o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava kazneni postupak
 • za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora teža od pet godina, ako trpite teže posljedice kaznenog djela, na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinskopravnog zahtjeva
 • na novčanu naknadu u skladu s posebnim zakonom, ako ste pretrpjeli teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom
Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima, pored navedenih prava žrtve imate i dodatna prava:
 • prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom, na teret proračunskih sredstava
 • dobiti opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
 • da vas u policiji i državnom odvjetništvu ispita osoba istog spola te da vas, ako je to moguće, u slučaju ponovnog ispitivanja ispituje ta ista osoba
 • smijete uskratiti odgovor na nepotrebna pitanja koja se odnose na osobni život
 • možete zahtijevati da budete ispitani putem audio-video uređaja
 • na tajnost osobnih podataka
 • možete zahtijevati isključenje javnosti s rasprave. 
Ako je dijete žrtva kaznenog djela, pored navedenih prava žrtve ima i dodatna prava:
 • na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
 • na tajnost osobnih podataka
 • na svjedočenje bez prisustvovanja javnosti.
Djeca su sve osobe koje nisu navršile 18 godina.

Sud, državno odvjetništvo, istražitelj i policija dužni su prema djetetu žrtvi kaznenog djela postupati posebno obzirno, imajući na umu dob, osobnost i druge okolnosti kako bi se izbjegle štetne posljedice za odgoj i razvoj djeteta. Pri postupanju prema djetetu žrtvi nadležna tijela ponajprije će se rukovoditi
najboljim interesom djeteta.

Ispitivanje djeteta u kaznenom i prekršajnom postupku

Djecu svjedoke i žrtve ispituje sudac istrage na dokaznom ročištu, a poziv djetetu svjedoku upućuje se preko njegovih roditelja ili skrbnika.Dijete će se ispitati na sudu putem audiovideo uređaja ili uz pomoć stručne osobe. Snimkom i zapisnikom o ispitivanju djeteta koristit će se u postupku kao dokaz. Dijete se tijekom postupka može ispitati samo dvaput.

Pojedinačna procjena potreba žrtve

Pojedinačna procjena potreba žrtve:
 • policija, državno odvjetništvo i sud će prije ispitivanja, u suradnji s tijelima, organizacijama ili ustanovama za pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela provesti pojedinačnu procjenu koja uključuje utvrđivanje postoji li potreba za primjenom posebnih mjera zaštite te ako postoji, koje posebne mjere zaštite bi se trebale primijeniti (primjerice, poseban način ispitivanja, uporaba komunikacijskih tehnologija radi izbjegavanja vizualnog kontakta s počiniteljem i druge mjere propisane zakonom)
 • kada je žrtva kaznenog djela dijete, pretpostavit će se da postoji potreba za primjenom posebnih mjera zaštite te je potrebno utvrditi koje se posebne mjere zaštite trebaju primijeniti
 • pri poduzimanju pojedinačne procjene žrtve osobito se uzimaju u obzir osobne značajke žrtve, vrsta ili narav kaznenog djela i okolnosti počinjenja kaznenog djela. Pri tome se posebna pažnja posvećuje žrtvama koje su pretrpjele značajnu štetu zbog težine kaznenog djela, žrtvama kaznenog djela počinjenog zbog nekog osobnog svojstva žrtve, te žrtvama koje njihov odnos s počiniteljem čini osobito ranjivima.
 • pojedinačna procjena žrtve na odgovarajući način uključuje osobito žrtve terorizma, organiziranog kriminala, trgovanja ljudima, rodno uvjetovanog nasilja, nasilja u bliskim odnosima, spolnog nasilja i spolnog iskorištavanja ili zločina iz mržnje te žrtve s invalidnošću
 • pojedinačna procjena provodi se uz sudjelovanje žrtve i uzimajući u obzir njezine želje, uključujući i želju da se ne koriste posebne mjere zaštite propisane zakonom
 • tijelo koje vodi postupak će broj ispitivanja žrtve za koju je utvrđena posebna potreba zaštite svesti na najmanju moguću mjeru. Državni odvjetnik može predložiti da se takav svjedok ispita na dokaznom ročištu.

Privatna tužba 

Ako ste prijavili kazneno djelo, u većini slučajeva postupak će voditi državni odvjetnik po službenoj dužnosti.

Za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po privatnoj tužbi, možete podnijeti privatnu tužbu. Tužba se mora podnijeti u roku od tri mjeseca od dana kada je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za kazneno djelo i počinitelja.

Imovinskopravni zahtjev

Ako ste žrtva kaznenog djela možete sudjelovati u postupku u svojstvu oštećenika koji pred sudom ima pravo postaviti imovinskopravni zahtjev.

Primjerice, njime možete tražiti:
 • naknadu štete - koja može biti materijalna ili nematerijalna (pretrpljena bol, strah)
 • povrat stvari - ako možete dokazati da ste vi bili vlasnik ili zakonski držatelj te stvari
 • poništavanje određenog pravnog posla - ako je zbog kaznenog djela nastao pravni posao imovinskopravnog karaktera (ako vas je okrivljeni silom naveo na sklapanje nekog ugovora).
Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u kaznenom postupku ili u posebnoj građanskoj parnici protiv okrivljenog. Ako ste zahtjev podnijeli tijekom kaznenog postupka, pretpostavka za njegovo prihvaćanje je da sud okrivljenika proglasi krivim.

U građanskoj parnici to nije preduvjet za uspjeh vašeg zahtjeva.

Novčana naknada

Ako ste žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, imate pravo na novčanu naknadu iz sredstava Državnog proračuna.

Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su vam dati informaciju o pravu na naknadu, dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva te na vaše traženje dužni su vam dati opće upute i informacije o tome kako ispuniti zahtjev te koja je popratna dokumentacija potrebna.

Zahtjev za novčanu naknadu podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave na obrascu kojeg možete preuzeti s mrežne stranice Ministarstva

Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela

Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela (eng).

Pravo na novčanu naknadu može se ostvariti:
 • ako se radi o kaznenom djelu nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske čija je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja ili smrt
 • ako ste državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište
 • ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano policiji ili državnom odvjetništvu, neovisno da li je počinitelj poznat ili ne.
Zahtjev za novčanu naknadu podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave, u roku od 6 mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, a o zahtjevu odlučuje Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela.
 
Vrste naknade koje se mogu ostvariti pod pretpostavkama i uvjetima iz ovog Zakona:
 • kao neposredna žrtva imate pravo na naknadu za izgubljenu zaradu do najviše 35.000 kuna ukoliko je počinjeno kazneno djelo nasilja kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja, te se dokaže da ste zbog toga izgubili kakvu zaradu
 • kao neposredna žrtva imate pravo na naknadu za troškove liječenja ukoliko je počinjeno kazneno djelo nasilja kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja, te se dokaže da ste zbog toga bili na liječenju i ste imali liječničke troškove koje ste morali platiti. (Troškovi liječenja priznaju se samo ako neposredna žrtva nema pravo na pokriće troškova na temelju zdravstvenog osiguranja. Ovi troškovi liječenja mogu se priznati najviše u visini zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj.)
 • posredna žrtva ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja ukoliko je neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja, te ako se dokaže gubitak zakonskog uzdržavanja. Naknada zbog gubitka zakonskog uzdržavanja može se priznati najviše u iznosu od 70.000 kuna ukupno za sve posredne žrtve.
 • pravo na naknadu za uobičajene pogrebne troškove ima osoba koja ih je platila za pogreb osobe koja je kao neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, te ako dokaže da je platila te troškove pogreba. Iznos pogrebnih troškova može se priznati najviše u iznosu od 5.000 kuna.  

Prava oštećenika u kaznenom postupku

Ako ste žrtva koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik imate prava:
 • služiti se vlastitim jezikom, uključujući i znakovni jezik gluhih i gluhoslijepih i na pomoć tumača ako ne govorite ili ne razumijete hrvatski jezik, odnosno prevoditelja ili tumača znakovnog jezika ako se radi o gluhom ili gluhoslijepom oštećeniku
 • podnijeti prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva te privremenih mjera osiguranja
 • imati opunomoćenika
 • upozoravati na činjenice i predlagati dokaze
 • prisustvovati dokaznom ročištu
 • prisustvovati raspravi i sudjelovati u dokaznom postupku te iznijeti završni govor
 • izvršiti uvid u spis predmeta sukladno zakonskim uvjetima
 • zatražiti obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku
 • podnijeti žalbu
 • zatražiti povrat u prijašnje stanje
 • dobiti obavijest o ishodu kaznenog postupka
 • podnijeti prijedlog za progon ili privatnu tužbu
 • preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika. 

Obavijest o otpustu počinitelja

Kada je okrivljenik osuđen na kaznu zatvora, Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave žrtvu će informirati o datumu otpusta zatvorenika s izvršavanja kazne zatvora (u slučaju redovnog i uvjetnog otpusta).

Kada se okrivljenik otpušta iz istražnog zatvora, žrtvu će o tome na njezin zahtjev obavijestiti policija.

Pravo na pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela i pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela

Besplatni telefon za žrtve zločina - Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (116 006)

Pozivom na besplatni telefonski broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – NPC- 116-006  građani mogu dobiti informacije o pravima žrtava i svjedoka, emocionalnu podršku, praktične informacije, kao i informacije o institucijama i organizacijama koje im mogu pružiti dodatne oblike pomoći. Informacije  i podrška koju pružaju posebno obučeni volonteri dostupne su radnim danom od 8 do 20 sati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima

Podršku i pomoć žrtvama i svjedocima pružaju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osnovani pri sedam županijskih sudova, a svrha odjela je pružiti podršku žrtvama kaznenih djela ( i prekršaja obiteljskog nasilja) te olakšati stresne situacije svjedočenja i boravka na sudu putem:
 • pružanja emocionalne podrške žrtvama/svjedocima prije, tijekom i nakon postupka,
 • pružanja informacija o pravima i praktičnih informacija žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji,
 • pružanja informacija o fazama kaznenog i prekršajnog postupka,
 • osiguravanja žrtvama i svjedocima boravka u posebnoj prostoriji,
 • osiguravanja pratnje žrtvama i svjedocima tijekom davanja iskaza,
 • upućivanja na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)
Time se žele promijeniti okolnosti u kojima su svjedoci i žrtve često prepušteni sami sebi, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.

Svaka osoba koja je žrtva ili svjedok može se obratiti odjelu za podršku žrtvama i svjedocima osobno, telefonski ili e-poštom.

Kontakti odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U svrhu osiguranja podrške građanima na području cijele Republike Hrvatske,  Ministarstvo pravosuđa i uprave ujedno financira i aktivnosti partnerske mreže organizacija civilnog društva koje pružaju podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
Dodatne informacije i kontakti: Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
Uz odjele za podršku žrtvama i svjedocima i organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, i brojne druge  organizacije civilnog društva  i javne institucije u Republici Hrvatskoj pomažu žrtvama u suočavanju s psihološkim, emotivnim, socijalnim i praktičnim gubitcima, pružajući emocionalnu, psihološku i/ili praktičnu pomoć, zaštitu, savjete i informacije.

Kontakti organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć 
 
Dodatne informacije o sustavu podrške žrtvama i svjedocima nalaze se na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.