Promjena osobnih dokumenata

Ako ste promijenili prebivalište, ime ili prezime dužni ste u roku od 15 dana promijeniti osobne isprave

Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:
 • su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Hrvatskoj
 • fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
 • joj je istekao rok važenja
 • je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.
 
Ukoliko su se promijenili  podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene.
Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti.

Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:
 • su se promijenili osobni podaci građanina
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, osobnog identifikacijskog broja, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.
 

Prijava prebivališta

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj ste se trajno nastanili radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje privremeno boravite, ali se na toj adresi niste trajno nastanili. Boravište prijavljujete ako će trajati dulje od tri mjeseca.

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište i prijaviti boravište.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem želite prijaviti prebivalište ili boravište. Prijavu prebivališta i boravišta podnosite u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako propustite odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu morate zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije - konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju ste se iselili.
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjevu za prijavu prebivališta potrebno je priložiti:
 • izvod iz matice rođenih ili rodni list 
 • domovnicu
 • dokaz o identitetu 
 • potpisanu izjavu kojom potvrđujete da ste se nastanili u mjestu i na adresi na kojoj želite prijaviti prebivalište 
  • ukoliko niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
   • suglasnost stanodavca (vlasnika/svih suvlasnika) ovjerena kod javnog bilježnika, neposredno na šalteru upravnih poslova ili elektronički putem sustava e-Građani.
   • ugovor o najmu ovjeren kod javnog bilježnika
 • ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko prijavljujete prebivalište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta stanoprimca ili elektronički, putem sustava e-Građani) 
 • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1).
 

Promjena prebivališta

Zahtjev za prijavu prebivališta podnosite u nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu u kojem prijavljujete novo prebivalište. Policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj prijavljujete novo prebivalište, izvršit će odjavu vašeg ranijeg prebivališta.

Zahtjevu je potrebno priložiti:
 • osobnu iskaznicu 
 • potpisanu izjavu kojom potvrđujete da ste se nastanili u mjestu i na adresi na kojoj želite prijaviti prebivalište – izjava se nalazi na poleđini Obrasca br. 1 prijave prebivališta  (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500 do 5000 kuna) 
  • ukoliko niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
   • suglasnost stanodavca (vlasnika/svih suvlasnika) ovjerena kod javnog bilježnika, neposredno na šalteru upravnih poslova (vlasnik) kao i elektronički putem sustava e-Građani.
   • ugovor o najmu ovjeren kod javnog bilježnika
 • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br.1).

Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca dužna je mjesno nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi. 


Izdavanje nove osobne iskaznice

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:
 • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja te priložiti dokaz o izvršenoj uplati (kod uplate putem Internet bankarstva potrebno je dokaz o uplati ispisati i priložiti zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice)
 • dati na uvid izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom)
 • priložiti fotografiju u boji, dimenzija 3,5 x 4,5 centimetara
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja.

Iznimno, nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je osobi u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen.

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.
 

Izdavanje nove putovnice

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo 
 • dokaz o uplati u državni proračun:
  • iznosa od 320 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom  postupku ili
  • iznosa od 410 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 465 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku u ostalim policijskim upravama
 • upravna pristojba za izdavanje putne isprave u iznosu od 35 kuna, a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravna pristojba u iznosu od 140 kuna (iznos od 140 kuna uplatiti posebnom uplatnicom ili Internet bankarstvom). Kod uplate putem Internet bankarstva potrebno je dokaz o uplati ispisati i priložiti zahtjevu za izdavanje putovnice.
 • iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). Kod uplate upravne pristojbe u iznosu od 140 kuna putem uplatnice ili putem Internet bankarstva potrebno je pod opis plaćanja navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 5002-713-23043
 • jednu fotografiju - 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
 • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti.

 

Povezane e-usluge:

Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a