Uputa za upis jahte

Zahtjev za prvi upis jahte u Upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

Uputa za upis jahte

Zahtjev za prvi upis jahte u Upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(1) U upisnik brodova može se upisati:
a)jahta koja je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana Republike Hrvatske
b)jahta koja je u cjelini u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ako se pretežno nalazi u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjev za prvi upis jahte.

Podnošenje zahtjeva za upis

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti:
 1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru sustava e-Građani ili e-Poslovanje1
 2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom2
 3. neposrednim uručenjem lučkoj kapetaniji koja vodi upisnik i
 4. poštom
 
Bez obzira na način podnošenja zahtjeva za upis iz prethodnog stavka, isti će se smatrati uredno zaprimljenim u trenutku kad je zahtjev evidentiran u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje.
 
Kada je zahtjev za upis dostavljen lučkoj kapetanija koja sukladno članku 254. Pomorskog zakonika nije nadležna, ista će bez odgode zahtjev evidentirati u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva te zahtjev sa svim prilozima dostaviti na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.
 
U svakom zahtjevu za upis u upisnik brodova, osim u zahtjevu za prvi upis, potrebno je jasno istaknuti NIB ili oznaku brodice u vezi koje se zahtjeva upis.
 
Za upis jahte nadležna je lučka kapetanija na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište vlasnika jahte, brodara, kompanije ili korisnika jahte.
 
Iznimno od prethodne odredbe, za upis jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u međunarodnoj plovidbi nadležna je lučka kapetanija kojoj se podnese zahtjev za upis u upisnik brodova ili Ministarstvo.
 
Za upis jahte čiji vlasnik, brodar, kompanija ili korisnik jahte nema prebivalište, odnosno sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev za prvi upis jahte.
 
Popis lučkih kapetanija s kontakt podacima pronaći ćete na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Lučke kapetanije.

Zahtjev podnosite na propisanom obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:
 
Zahtjev za prvi upis jahte.
 

_________________________________________________
NAPOMENE
1. Isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije
2. Isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije 

Potrebni dokumenti za prvi upis jahte

U zahtjevu za prvi upis nove (novoizgrađene) jahte duljine veće od 24m prilaže se sljedeće:
 
 1. Isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na jahti
 2. Isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika
 3. Potvrda o gradnji izdana od brodograditelja ili brodogradilišta
 4. Potvrda klasifikacijskog društva o završetku gradnje koja sadrži sve podatke koji se upisuju u list A
 5. Isprave kojima se dokazuje status brodara, kompanije ili korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova
 6. Wreck svjedodžbe za jahte bruto tonaže 300 ili više
 7. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža jahte veća od 1000
 8. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, te je jahta ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
U zahtjevu za prvi upis nove (novoizgrađene) jahte duljine veće od 24m u upisnik brodova potrebno je navesti tri prijedloga imena jahte.
 
U zahtjevu za prvi upis postojeće jahte duljine veće od 24m prilaže se sljedeće:
 
 1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva
 2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika
 3. potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti za upis u upisnik brodova za brod ili jahtu duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg radi upisa u upisnik brodova koja sadrži sve podatke koji se upisuju u list A
 4. potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brod ili jahta brisana iz tog upisnika odnosno potvrdu nadležnog stranog tijela da takav brod ili jahta ne podliježu obvezi upisa prema propisima te strane države i
 5. isprava kojom se dokazuje status brodara, kompanije, odnosno korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.
 6. Wreck svjedodžbe za jahte bruto tonaže 300 ili više
 7. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža jahte veća od 1000
 8. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, te je jahta ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
U zahtjevu za prvi upis postojeće jahte duljine veće od 24m u upisnik brodova potrebno je navesti tri prijedloga imena jahte.
 
U zahtjevu za prvi upis nove (novoizgrađene) jahte duljine do 24m prilaže se sljedeće:
 1. pisani kupoprodajni ugovor sklopljen s prodavateljem ili račun izdan od prodavatelja
 2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika
 3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje tehnička prihvatljivost kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost brodica, čamaca i jahti duljine trupa do 24 metra i
 4. isprava kojom se dokazuje status korisnika jahte kada se isti upisuju u upisnik brodova.
Ovlašteni prodavatelj može biti proizvođač, ovlašteni zastupnik, distributer ili uvoznik nove brodice, čamca ili jahte duljine trupa do 24 metra.
 
Za prvi upis jahte koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja), uz zahtjev za upis se umjesto isprava iz točke 1. i 3. prilaže svjedodžba o gradnji, odnosno potvrda o gradnji izdana od tijela ovlaštenog za nadzor gradnje.
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
Ako se upisuje jahta u zahtjevu je potrebno navesti tri prijedloga imena jahte. 
 
U zahtjevu za prvi upis postojeće jahte duljine do 24m prilaže se sljedeće:
 
 1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo na jahti
 2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. pomorskog zakonika
 3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost kako je propisano pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost jahte duljine trupa do 24 metra
 4. potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je jahta brisana iz tog upisnika ako je bila upisana u strani upisnik i
 5. isprava kojom se dokazuje status korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.
 
Ukoliko se vlasništvo stječe na temelju pravnog posla, pravni posao mora biti sklopljen u pisanoj formi s ovjerenim potpisom osobe čije se pravo prenosi.
 
Za prvi upis jahte duljine do 24 metra, stavljene na tržište ili puštene u uporabu u jednoj od država članica Europske unije, a koja udovoljava zahtjevu u pogledu najveće dopuštene starosti iz članka 53. Pravilnika, umjesto isprave iz točka 3. može se priložiti samo isprava točke 4.
 
Kada jahta duljine do 24 metra nije podlijegala obvezi upisa ili nije bila upisana u upisnik države čiju je zastavu vijala, zahtjevu za upis ne prilaže se isprava točke 4., ali se obavezno prilažu isprave iz točke 3., uključujući i isprave za izvanbrodski porivni uređaj.
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
Ako se upisuje jahta u zahtjevu je potrebno navesti tri prijedloga imena jahte.
 
Kada se u upisnik brodova upisuje jahta u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe, vlasnik je dužan uz zahtjev za upis priložiti i punomoć za zastupanje iz članka 190. Pomorskog zakonika.
 
Punomoć supotpisuju opunomoćitelj i opunomoćenik. Podaci na punomoći moraju biti točni i sadržavati ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište, te OIB-e opunomoćitelja i opunomoćenika. Potpise na punomoći nije potrebno ovjeravati kod tijela ovlaštenog za ovjeru potpisa.
 
Ukoliko vlasnik jahte ne dostavi valjanu punomoć smatrat će se da je jahta prestala udovoljavati uvjetima za upis broda u upisnik brodova propisanima Pomorskim zakonikom.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za upis bilo koje vrste u upisnik brodova, nakon stupanja na snagu Pravilnika, osim zahtjeva za brisanje iz upisnika, strane fizičke i pravne osobe vlasnici jahti dužni su uz zahtjev dostaviti i punomoć za zastupanje (članak 26. Pravilnika) ukoliko nemaju upisanog opunomoćenika ili imaju upisanog opunomoćenika na temelju punomoći za primanje pismena odnosno na temelju neke druge punomoći koja ne obuhvaća opseg punomoći iz članka 26. Pravilnika.
 
 
Sve domaće i strane jahte ukupne snage porivnog uređaja veće od 15 kW, koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske moraju imati valjanu policu o osiguranju od odgovornosti u skladu s posebnim propisom o obveznom osiguranju u prometu.
 
Zahtjevi za jahte.
 
Zahtjev za određivanje imena jahte.

Upis promjena

U slučaju promjene podataka koji su upisani u Upisniku brodova, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi podnijeti zahtjev za upis promjene podataka. Ako je riječ o okolnostima zbog kojih se jahta treba brisati iz Upisnika brodova, pogledajte poglavlje Brisanje jahte.
 
U slučaju promjene prava vlasništva jahte, novi je vlasnik jahte dužan u roku od 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u Upisniku brodova. Ukoliko novi vlasnik tako ne postupi, raniji vlasnik jahte ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje jahte iz Upisnika brodova.
 
Obrasce raznovrsnih zahtjeva povezanim sa jahtama možete preuzeti sa stranica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Službeni zahtjeva stranaka

Upis i brisanje hipoteke

Hipoteka na jahti može nastati temeljem ugovora (ugovorna hipoteka) ili temeljem sudske odluke (prisilna sudska hipoteka).
 
Ako ugovor ili isprava o hipoteci u kojemu je potpis dužnika javno ovjerovljen sadrži izjavu dužnika da vjerovnik može neposredno na temelju ugovora ili isprave zatražiti upis hipoteke u upisnik brodova, kao i izjavu dužnika da je suglasan da se na temelju tog ugovora ili isprave na jahti na kojemu je zasnovana hipoteka može radi tražbine utvrđene tim ugovorom ili ispravom nakon dospjelosti tražbine provesti neposredna ovrha, takav je ugovor ili isprava ovršna isprava temeljem koje se takva ovrha može provesti bez potvrde ovršnosti.
 
U list C uloška glavne knjige upisuju se stvarna prava kojima je pomorski objekt ili njegov dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, brodarski ugovor na vrijeme za cijelu jahtu, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja pomorskim objektom kojima je podvrgnut vlasnik opterećenog pomorskog objekta, zabrane opterećivanja i otuđivanja, te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.
 
Ako je na jahti osnovana hipoteka, za brisanje jahte iz upisnika brodova potreban je pristanak hipotekarnih vjerovnika.
Kad se radi o brisanju jahte po službenoj dužnosti na kojem je osnovana hipoteka, brisanje jahte će se obaviti istekom roka od tri mjeseca od dostave obavijesti hipotekarnim vjerovnicima da su se stekli uvjeti za brisanje jahte po službenoj dužnosti ili odmah nakon primitka vjerovnikove suglasnosti za brisanje jahte.
 
Obavijest hipotekarnim vjerovnicima obavit će se sukladno članku 384.č ovoga Zakonika.
 
Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na jahte u gradnji.
 
Zahtjevi za jahte.

Brisanje jahte

Jahta se briše iz upisnika brodova:
 1. po službenoj dužnosti:
  1. ako je propao ili se pretpostavlja da je propao,
  2. ako prestane udovoljavati uvjetima za upis broda u upisnik brodova propisanima ovim Zakonikom,
 2. na zahtjev vlasnika.
 
Pretpostavlja se da je jahta propala ako su od primitka posljednje vijesti o jahti protekla tri mjeseca. U tom slučaju pretpostavlja se da je jahta propala onoga dana kad su primljene posljednje raspoložive vijesti o njoj.
 
Odredbe prethodnih stavaka na odgovarajući se način primjenjuju i na brisanje jahti u gradnji.
 
Vlasnik jahte dužan je o okolnostima (brisanje jahte po službenoj dužnosti) obavijestiti lučku kapetaniju u roku od 15 dana od dana njihova nastanka.
 
Ako je na jahti osnovana hipoteka, za brisanje jahti iz upisnika brodova potreban je pristanak hipotekarnih vjerovnika.
 
Kad se radi o brisanju jahte po službenoj dužnosti na kojem je osnovana hipoteka, brisanje jahte će se obaviti istekom roka od tri mjeseca od dostave obavijesti hipotekarnim vjerovnicima da su se stekli uvjeti za brisanje jahte po službenoj dužnosti ili odmah nakon primitka vjerovnikove suglasnosti za brisanje jahte.
 
Obavijest hipotekarnim vjerovnicima obavit će se sukladno članku 384.č Pomorskog Zakonika.
 
Odredbe se primjenjuju i na jahte u gradnji.
 
Obrazac zahtjeva za brisanje jahte možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Zahtjev za brisanje jahte

Pravni lijekovi

Protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostave rješenja (sukladno članku 376. Pomorskog zakonika).

Troškovi

Troškovi povezani sa postupkom prvog upisa:
 • npr. trošak prijevoda, ovjere javnog bilježnika i/ili apostille, trošak izdavanja potvrde o brisanju i sl.
 
Naknada za izdavanje Upisnog lista se ne naplaćuje.
 
Nakon upisa jahte u Upisnik brodova, svake je godine potrebno plaćati:
 • naknadu za upotrebu pomorskog dobra;
 • naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.3
 
Više informacija o gore naznačenim naknadama možete pronaći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
 
Trebate voditi računa i o ostalim dodatnim troškovima: pristojba za vez, troškovi redovnih/izvanrednih pregleda, porez na plovila, osiguranje, u nekim slučajevima boravišna pristojba i sl.
 
____________________________________________________
NAPOMENA
3. Ranije: naknada za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe (2014. - 2015. godine) i naknada za sigurnost plovidbe (2016. - 2019. godine)
 

Ime i luka upisa

 
Rješenje o imenu jahte, na temelju zahtjeva stranke, donosi lučka kapetanija nadležna za upis jahte u Upisnik brodova.
 
Ime, oznaka i luka upisa mora biti čitljivo ispisana velikim tiskanim slovima i latiničnim pismom, svijetlom bojom na tamnoj podlozi ili tamnom bojom na svijetloj podlozi.
 
Visina znakova kojima je ispisano ime, oznaka i luka upisa mora biti u skladu s veličinom pomorskog objekta, a iznosi najmanje 20 centimetara.
 
Sastavni dijelovi oznake moraju biti odvojeni najmanje 10 cm.
 
Ime, oznaka i luka upisa niti na jedan način ne smiju biti izbrisani, oštećeni, prekriveni ili zaklonjeni.
 
Ime jahte mora biti ispisano na objema stranama pramca i na krmi.
 
Luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena jahte.
 
Ime i luka upisa jahte s krstaškom krmom moraju biti ispisani na obje strane krme.
 
U postupku prvog upisa jahte, ukoliko je zahtjev za prvi upis usvojen, te ako ne postoje prepreke da se jahti dodjeli predloženo ime, ime jahte određuje se rješenjem o prvom upisu.
 
Odredbe iz prethodnog stavka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučajevima upisa jahte u gradnji.
 
Iznimno od članka 54. Pravilnika, jahti duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg koji plovi u međunarodnoj plovidbi, može se rješenjem odrediti ime prije upisa u upisnik.
 
Rješenje o određivanju imena, iz prethodnog stavka, prestaje važiti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegovog donošenja, ukoliko se pomorski objekt ne upiše u upisnik brodova.
 
Podnositelj zahtjeva za određivanje imena mora biti vlasnik jahte.
 
Zahtjev za određivanje imena obvezno mora sadržavati: ime i prezime i prebivalište, odnosno naziv/tvrtka i sjedište podnositelja zahtjeva; osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva, tri prijedloga imena jahte, osnovne tehničke karakteristike jahte, namjenu, prethodno ime i/ili oznaku.
 
Uz zahtjev iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva prilaže presliku dokaza o vlasništvu jahte.
 
Jahti se ne može odrediti ime koje je neprikladno iz moralnih, vjerskih i povijesnih razloga ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.
 
Jahta može imati ime koje se sastoji od kratica riječi, te u dodatku imena može imati rimski ili arapski broj.
 
Dvije jahte ne mogu imati isto ime.
 
Obrazac zahtjeva za određivanje imena jahte možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Zahtjev za određivanje imena

Privremeni upisni list

Hrvatski registar brodova ili priznata organizacija za jahtu duljine trupa preko 24 metra i koja obavlja međunarodna putovanja može na zahtjev korisnika jahte ili graditelja izdati jahti u gradnji privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana radi obavljanja probnih vožnji ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija u kojoj će se jahta upisati, sukladno odredbama „Pravila za obavljanje pokusne plovidbe“.
 
Privremeni upisni list izdaje se jahti kada još nisu ispunjeni uvjeti za upis, jahti nabavljenoj u inozemstvu koja još nema upisni list, jahti koja je u inozemstvu, a izgubljen joj je upisni list, te jahti u gradnji, kada još nisu ispunjeni uvjeti za upis u upisnik kao jahta.
 
Jahta i jahta u gradnji koja još nije upisana u hrvatski upisnik brodova stječe privremenim upisnim listom hrvatsku državnu pripadnost i pravo i dužnost vijati zastavu Republike Hrvatske.
 
Privremeni upisni list važi najdulje tri mjeseca od njegova izdavanja.
 
Privremeni upisni list izdaje nadležna lučka kapetanija iz članka 254. Pomorskog zakonika. 

e_Postupak upisa jahte u Upisnik brodova

Postupak je sljedeći:
 • zahtjev (podnesak) ispunite i vlastoručno potpišete (po potrebi se stavlja i pečat)
 • podnesak potom pošaljete na e-mail nadležne lučke kapetanije odnosno ispostave, zajedno sa potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun (sve u skeniram PDF obliku)
 • isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije)
 • ako se zahtjevu iz podneska može udovoljiti, Lučka kapetanija odnosno ispostava donosi rješenje kojim se dopušta upis u odgovarajući upisnik brodova.
 
Rok za donošenje rješenja je 30 dana od uredno predanog zahtjeva, a 60 dana od uredno predanog zahtjeva u slučaju vođenja ispitnog postupka.
 
Postupak upisa jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u međunarodnoj plovidbi rješava se bez odgode, a u iznimnim slučajevima najkasnije u roku od tri dana od trenutka zaprimanja urednog zahtjeva za upis. 

e-Plovilo

Putem e-Plovila mogu se provjeriti tehnički podaci o plovilu u listu A, podaci o vlasništvu u listu B te tereti i zabilježbe u listu C. Omogućen je također uvid u podatak o valjanosti tehničkog pregleda plovila kao i pregled ispostavljene naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja (ranije naknada za sigurnost plovidbe, odnosno naknada za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe), a više informacija možete saznati na poveznici
 
e-Plovilo

Javni pretraživač plovila

Putem Javnog pretraživača plovila svatko može pregledati dio podataka iz Upisnika brodova u koje su upisani brodovi, brodice, jahte i čamci. Javni pretraživač plovila dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Javni pretraživač plovila.
 
Više informacija o Javnom pretraživaču plovila možete pročitati na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.