Uputa za upis brodice

Zahtjev za prvi upis brodice podnosite lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji se Upisnik brodova ista može upisati

U Republici Hrvatskoj postoji Upisnik brodova koji je od 01.01.2020. jedinstveni upisnik pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u koji se upisuju pomorski objekti i pomorski objekti u gradnji, osim ratnih brodova i brodova u gradnji koji se grade za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga.
 
U Republici Hrvatskoj postoje sljedeće namjene brodica:
 • brodica za osobne potrebe,
 • brodica za gospodarske namjene,
 • javna brodica.
 
Razlikujemo sljedeće brodice za gospodarsku namjenu:
 • brodice za prijevoz putnika,
 • brodice za prijevoz tereta,
 • radne brodice,
 • ribarske brodice,
 • ostale vrste brodica za gospodarske namjene.
 
Temeljem članka 51. Pravilnika u upisnik brodova ne mogu se upisati brodice proizvedene prije 16. lipnja 2000. godine osim ukoliko su označene CE oznakom sukladnosti sukladno primjenjivim zahtjevima Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima.
 
Zahtjev za prvi upis brodice
 

Podnošenje zahtjeva za upis

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti:
 1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru sustava e-Građani ili e-Poslovanje
 2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom
 3. neposrednim uručenjem lučkoj kapetaniji koja vodi upisnik i
 4. poštom.
 
Bez obzira na način podnošenja zahtjeva za upis iz prethodnog stavka, isti će se smatrati uredno zaprimljenim u trenutku kad je zahtjev evidentiran u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje.
 
Kada je zahtjev za upis dostavljen lučkoj kapetanija koja sukladno članka 254. Pomorskog zakonika nije nadležna, ista će bez odgode zahtjev evidentirati u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva te zahtjev sa svim prilozima dostaviti na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.
 
U svakom zahtjevu za upis u upisnik brodova, osim u zahtjevu za prvi upis, potrebno je jasno istaknuti NIB ili oznaku brodice u vezi koje se zahtjeva upis.
 
Zahtjevi za brodice.
 
Za upis brodice nadležna je lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište fizičke ili pravne osobe vlasnika ili korisnika brodice.
 
Iznimno od prethodne odredbe, za upis brodice nadležna je lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije na čijem se području brodica stalno ili pretežno zadržava ili plovi.
 
Upis u list C uloška upisnika brodova za brodice provodi se temeljem rješenja nadležne lučke kapetanije ili suda.
 
Popis lučkih kapetanija i ispostava s kontakt podacima pronaći ćete na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Lučke kapetanije i ispostave.
 

Potrebni dokumenti za prvi upis brodice

Uz zahtjev za prvi upis nove (novoizgrađene) brodice u upisnik brodova prilaže se:
 1. Isprava kojom se dokazuje vlasništvo:
  1. potvrda o gradnji i račun proizvođača ili ovlaštenog zastupnika ili
  2. pisani kupoprodajni ugovor s proizvođačem, ovlaštenim zastupnikom, uvoznikom ili distributerom
 
 1. Isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članka 187. i 188. Pomorskog zakonika
 2. Isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje tehnička prihvatljivost jahte duljine do 24 m ili brodice kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost jahti duljine do 24 m i brodica i
 3. Isprava kojom se dokazuje status korisnika jahte ili brodice ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.
 
Za prvi upis brodice koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja) ako nadzor nad gradnjom nije obavljala lučka kapetanija kojoj se podnosi zahtjev za prvi upis uz zahtjev za upis se umjesto isprava iz stavka 1. točka 1. i točka 3. članka 39. Pravilnika prilaže svjedodžba o gradnji.
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
Kada se u upisnik brodova upisuje brodica u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe, vlasnik je dužan uz zahtjev za upis priložiti i punomoć za zastupanje iz članka 190. Pomorskog zakonika.
 
Punomoć supotpisuju opunomoćitelj i opunomoćenik. Podaci na punomoći moraju biti točni i sadržavati ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište, te OIB-e opunomoćitelja i opunomoćenika. Potpise na punomoći nije potrebno ovjeravati kod tijela ovlaštenog za ovjeru potpisa.
 
Ukoliko vlasnik brodice ne dostavi valjanu punomoć smatrat će se da je brodica prestala udovoljavati uvjetima za upis broda u upisnik brodova propisanima Pomorskim zakonikom.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za upis bilo koje vrste u upisnik brodova, nakon stupanja na snagu Pravilnika, osim zahtjeva za brisanje iz upisnika, strane fizičke i pravne osobe vlasnici brodica dužni su uz zahtjev dostaviti i punomoć za zastupanje (članak 26. Pravilnika) ukoliko nemaju upisanog opunomoćenika ili imaju upisanog opunomoćenika na temelju punomoći za primanje pismena odnosno na temelju neke druge punomoći koja ne obuhvaća opseg punomoći iz članka 26. Pravilnika.
 
Prilikom prvog upisa nove (novoizgrađene) brodice nije potrebno izvršiti tehnički pregled ali je potrebno ispuniti Izjavu o ugrađenoj opremi na brodici.
 
Izjavu možete naći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:
 
Izjava o ugrađenoj opremi na brodici.
 
Uz zahtjev za prvi upis postojeće brodice u upisnik brodova mora se priložiti:
 1. Isprava kojom se dokazuje vlasništvo na brodici
 2. Isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika
 3. Isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost brodice kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost brodica
 4. Potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brodica brisana iz tog upisnika ako se brodica prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik brodova i
 5. Isprava kojom se dokazuje status korisnika brodice ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.
 
Ukoliko se vlasništvo stječe na temelju pravnog posla, pravni posao mora biti sklopljen u pisanoj formi s ovjerenim potpisom osobe čije se pravo prenosi.
 
Primjer Ugovora o kupoprodaji brodice možete naći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Ugovor o kupoprodaji
 
Za prvi upis brodice, stavljene na tržište ili puštene u uporabu u jednoj od država članica Europske unije, a koja udovoljava zahtjevu u pogledu najveće dopuštene starosti iz članka 51. Pravilnika, umjesto isprave iz točke 3. može se priložiti samo isprava iz točke 4.
 
Kada brodica iz prethodnog stavka nije podlijegala obvezi upisa u upisnike države čiju je zastavu vijala, zahtjevu za upis ne prilaže se isprava iz točke 4., ali se obavezno prilažu isprave iz točke 3., uključujući i isprave za izvanbrodski porivni uređaj.
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
Sve domaće i strane brodice ukupne snage porivnog uređaja veće od 15 kW, koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske moraju imati valjanu policu o osiguranju od odgovornosti u skladu s posebnim propisom o obveznom osiguranju u prometu.
 
Zahtjev za prvi upis brodice.
 

Upis promjena

 
U slučaju promjene podataka koji su upisani u Upisniku brodova, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi podnijeti zahtjev za upis promjene podataka. Ako je riječ o okolnostima zbog kojih se brodica treba brisati iz Upisnika brodova, pogledajte poglavlje Brisanje brodice.
 
U slučaju promjene prava vlasništva brodice, novi je vlasnik brodice dužan u roku od 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u Upisniku brodova. Ukoliko novi vlasnik tako ne postupi, raniji vlasnik brodice ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje brodice iz Upisnika brodova.
 
Obrasce raznovrsnih zahtjeva povezanim sa brodicama možete preuzeti sa stranica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Službeni zahtjeva stranaka.
 

Upis hipoteke

U list C uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se stvarna prava kojima je brodica ili njegov dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, zakup brodice, brodarski ugovor na vrijeme za cijelu brodicu, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja brodicom kojima je podvrgnut vlasnik opterećene brodice, zabrane opterećivanja i otuđivanja te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.
 
Upis u list C provodi se temeljem rješenja nadležne lučke kapetanije.

 

Brisanje brodice

Brodica se briše iz upisnika brodova:
 1. po službenoj dužnosti:
  1. ako je propao ili se pretpostavlja da je propao,
  2. ako prestane udovoljavati uvjetima za upis broda u upisnik brodova propisanima Pomorskim zakonikom,
 2. na zahtjev vlasnika.
 
Pretpostavlja se da je brodica propala ako su od primitka posljednje vijesti o brodici protekla tri mjeseca. U tom slučaju pretpostavlja se da je brodica propala onoga dana kad su primljene posljednje raspoložive vijesti o njoj.
 
Vlasnik brodice dužan je o okolnostima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavijestiti lučku kapetaniju odnosno ispostavu u roku od 15 dana od dana njihova nastanka.
 
Osim temeljem odredbi stavaka 1. i 2. članka 192. Pomorskog zakonika, brodica će se brisati iz upisnika brodova ako vlasnik ili korisnik brodice dvije godine uzastopce ne plati naknadu iz članka 51. stavka 6. Pomorskog zakonika (naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja)
 
Ako je na brodici osnovana hipoteka, za brisanje brodice iz upisnika brodova potreban je pristanak hipotekarnih vjerovnika.
 
Kad se radi o brisanju brodice po službenoj dužnosti na kojem je osnovana hipoteka, brisanje brodice će se obaviti istekom roka od tri mjeseca od dostave obavijesti hipotekarnim vjerovnicima da su se stekli uvjeti za brisanje brodice po službenoj dužnosti ili odmah nakon primitka vjerovnikove suglasnosti za brisanje brodice.
 
Obavijest hipotekarnim vjerovnicima obavit će se sukladno članku 384. Pomorskog Zakonika.
 
Obrazac zahtjeva za brisanje brodice možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Zahtjev za brisanje brodice.
 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostave rješenja (sukladno članku 376. Pomorskog zakonika).

 

Troškovi

 
Troškovi povezani sa postupkom prvog upisa:
 • naknada za osnovni pregled i po potrebi naknada za baždarenje (za detalje o načinu uplate ovih iznosa potrebno je kontaktirati lučku kapetaniju odnosno ispostavu kojoj se podnosi zahtjev za prvi upis)
 • ostali troškovi (npr. trošak prijevoda, ovjere javnog bilježnika i/ili apostille, trošak izdavanja potvrde o brisanju i sl.).
 
Troškovi tehničkog pregleda i baždarenja možete naći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:
 
Troškovnik usluga
 
Naknada za izdavanje Upisnog lista se ne naplaćuje.
 
Nakon upisa u Upisnik brodova, svake je godine potrebno plaćati:
 • naknadu za upotrebu pomorskog dobra;
 • naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.
 
Više informacija o gore naznačenim naknadama možete pronaći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:
 
O naknadama.
 
Trebate voditi računa i o ostalim dodatnim troškovima: pristojba za vez, troškovi redovnih/izvanrednih pregleda, porez na plovila, osiguranje, u nekim slučajevima boravišna pristojba i sl.
 

Tehnički pregledi brodica

Redovni pregled brodica, obavlja se:
1. svake dvije godine za brodice za gospodarske namjene i javne brodice/čamce;
2. svakih pet godina za brodice za osobne potrebe duljine trupa veće od 7 metara ili snage porivnog uređaja većeg od 15 kW ukoliko:
 • su opremljene sanitarnim čvorom i/ili
 • kuhinjom sa ugrađenim plinskim trošilom i/ili
 • predviđene za višednevni boravak na moru i/ili
 • opremljene ugrađenim porivnim strojem i/ili
 • imaju ugrađeni spremnik benzinskog goriva.
 
Izvanrednom pregledu podliježu sve brodice upisane u upisnik brodova Republike Hrvatske, a obavezno se obavlja u sljedećim slučajevima:
1.kada brodica pretrpi nesreću (npr. nasukanje, sudar, potapanje, oštećenje, požar i sl.);
2.u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da brodica ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnosti za plovidbu;
3.u slučaju značajnih popravaka i preinake na postojećim brodicama;
4.u slučajevima promjene namjene iz brodice za osobne potrebe u brodicu za gospodarsku namjenu ili u slučajevima promjene područja plovidbe;
5.u slučajevima odgode redovnih pregleda.
 
U slučajevima značajnijih popravaka ili preinaka na postojećoj brodici, bez obzira na njenu namjenu, vrst poriva i područje plovidbe, a koji utječu ili mogu utjecati na strukturnu cjelovitost trupa, stabilitet, plovidbena svojstva, sustave poriva, dopušteni broj osoba, nosivost ili područje plovidbe vlasnik mora odmah obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju ili ispostavu i to prije početka radova.
 
Vlasnici brodica namijenjenih za osobne potrebe, čija je duljina trupa veća od 7 metara ili snage ugrađenog porivnog uređaja veće od 15 kW, a koje sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), nisu bile u obvezi obavljati redovne preglede, dužni su podnijeti zahtjev za obavljanje redovnog pregleda kako slijedi:
 • za brodice čija starost ne prelazi 5 godina najkasnije do 31. prosinca 2025.;
 • za brodice čija je starost između 5 i 10 godina, najkasnije do 31. prosinca 2023.;
 • za brodice čija starost prelazi 10 godina, najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.
 
Vlasnici brodica koje su, sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16, 72/17), bile registrirane za područja plovidbe Ia, II i IIa, dužni su podnijeti zahtjev za usklađivanje područja plovidbe prema odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
 
Zahtjev za tehnički pregled brodice
Cjenik tehničkog pregleda
 

Oznaka i ime brodice

Tijekom postupka upisa u Upisnik brodova, lučka će kapetanija odnosno ispostava odrediti oznaku brodice.
Oznaka brodice za osobne potrebe, sastoji se od dva slova kojima se označava luka upisa i NIB-a.
Oznaka brodice za gospodarske namjene sastoji se od NIB-a brodice i dva slova kojima se označava luka upisa.
Oznaka javne brodice sastoji se od slovne oznake »RH«, NIB-a brodice i dva slova kojima se označava luka upisa.
NIB (Nacionalni identifikacijski broj) je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje brodici.
 
Ime, oznaka i luka upisa mora biti čitljivo ispisana velikim slovima, latiničnim i tehničkim pismom, bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je pomorski objekt obojen.
 
Ime, oznaka i luka upisa niti na jedan način ne smije biti izbrisana, oštećena, prekrivena ili zaklonjena.
 
Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.
 
Oznaka brodice mora biti uredno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojena brodica.
 
Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.
 
Ako brodica ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na brodici na način da ne ometa vidljivost oznake.
 
Brodice koje pripadaju matičnom brodu moraju imati oznaku broda kojem pripadaju.
Označavanje ribarskih brodova, ribarskih brodica duljine veće od 10 metara te brodica koje pripadaju matičnom ribarskom brodu obavlja se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011.
 
Iznimno od odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika, ime i luka upisa ribarskog broda mogu biti ispisani na objema stranama krme.
 
Luka upisa iz stavka 2. ovog članka mora biti ispisana ispod imena ribarskog broda.
 
Ribarske brodice koje imaju kormilarnicu-kabinu dužne su ispisati oznaku i na krovu brodice.
 
Ribarske brodice duljine 10 metara i manje označavaju se u skladu se odredbama članka 84. Pravilnika.
 
Brodica za javnu namjenu mora na oba boka ili nadgrađa imati ispisan naziv tijela koje je korisnik brodice odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.).
 
Uz obveznu oznaku, brodica može imati i ime, koje određuje vlasnik.
 

Privremeni upisni list

Lučka kapetanija ili ispostava može na zahtjev korisnika brodice, izdati neupisanoj brodici, privremeni upisni list za plovidbu u trajanju do najviše 30 dana zbog uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica, upisati.
 
Lučka kapetanija ili ispostava može na zahtjev korisnika brodice, izdati novoj brodici ili brodici na kojoj su obavljene značajne preinake privremeni upisni list za plovidbu u trajanju do najviše 30 dana zbog obavljanja pokusne plovidbe.
 
Privremeni upisni list zbog obavljanja pokusne plovidbe može se izdati samo za područje nadležnosti lučke kapetanije kojoj je zahtjev podnesen nakon obavljanja pregleda sukladno odredbama Dodatka 12 „Pregledi brodica i čamaca“ Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama.
 
Privremeni upisni list, zbog uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica, upisati može se izdati novim i postojećim brodicama, nakon obavljanja tehničkog pregleda sukladno odredbama Dodatka 12 „Pregledi brodica i čamaca“ Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama i to samo ako se privremeni upisni list izdaje u svrhu plovidbe teritorijalnim morem i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.
 

e-Postupak upisa brodice u Upisnik brodova

Postupak je sljedeći:
 • zahtjev (podnesak) ispunite i vlastoručno potpišete (po potrebi se stavlja i pečat)
 • podnesak potom pošaljete na e-mail nadležne lučke kapetanije odnosno ispostave, zajedno sa potrebnim dokumentima (sve u skeniram PDF obliku)
 • isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije)
 • ako se zahtjevu iz podneska može udovoljiti, Lučka kapetanija odnosno ispostava donosi rješenje kojim se dopušta upis u odgovarajući upisnik brodova.
 
Rok za donošenje rješenja je 30 dana od uredno predanog zahtjeva, a 60 dana od uredno predanog zahtjeva u slučaju vođenja ispitnog postupka.
 

e-Plovilo

Putem e-Plovila mogu se provjeriti tehnički podaci o plovilu u listu A, podaci o vlasništvu u listu B te tereti i zabilježbe u listu C. Omogućen je također uvid u podatak o valjanosti tehničkog pregleda plovila kao i pregled ispostavljene naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja (ranije naknada za sigurnost plovidbe, odnosno naknada za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe), a više informacija možete saznati na poveznici
 
e-Plovilo.

Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane pristojbe i naknade, umjesto državnim biljezima ili uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.


Javni pretraživač plovila

Putem Javnog pretraživača plovila svatko može pregledati dio podataka iz Upisnika brodova u koje su upisani brodovi, brodice, jahte i čamci. Javni pretraživač plovila dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Javni pretraživač plovila.
 
Više informacija o Javnom pretraživaču plovila možete pročitati na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
O Javnom pretraživaču plovila .