Redoviti otkaz

Za otkazivanje ugovora o radu poslodavac mora imati opravdan razlog, a valjanost otkaza možete osporavati pred sudom

Ugovor o radu redovitim putem mogu otkazati i radnik i poslodavac.

Kao radnik možete redovito otkazati ugovor o radu ne navodeći razlog otkaza, ali uz obvezu da odradite otkazni rok propisan zakonom ili određen ugovorom o radu.

Vrste redovitih otkaza

Poslodavac može redovito otkazati ugovor o radu, ako za to ima opravdan razlog. Tri su vrste redovitih otkaza:
  • poslovno uvjetovani otkaz - "tehnološki višak"
  • osobno uvjetovani otkaz
  • otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
  • zbog nezadovoljavanja na probnom radu.

Otkaz obavezno mora biti u pisanom obliku, uz obrazloženje (ako ga daje poslodavac), i mora se dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Tehnološki višak

Poslovno uvjetovani otkaz poslodavac vam može dati ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. Posrijedi mogu biti npr. smanjenje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija ili promjene na tržištu zbog kojih tvrtka radi opstanka mora otpustiti određeni broj radnika.

Nakon uručenja poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac na istim poslovima šest mjeseci ne smije zaposliti drugog radnika.

Ako ste prije otkaza najmanje dvije godine radili bez prekida, imate pravo na otpremninu.

Osobno uvjetovani otkaz

Osobno uvjetovani otkaz poslodavac može dati ako radnik ne može uredno izvršavati svoje radne obveze zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti. Riječ je npr. o slučajevima kada radnik nema potrebno znanje ili sposobnost za obavljanje određenog posla zbog bolesti ili ozljede trajnog karaktera.

Ako ste prije otkaza radili najmanje dvije godine bez prekida, imate pravo na otpremninu.

Otkaz uvjetovan ponašanjem radnika

U slučaju da radnik krši obveze iz radnog odnosa, poslodavac mu može otkazati ugovor o radu. Tu vrstu otkaza poslodavac vam može dati ako npr. neprimjereno obavljate ili zapostavljate obveze iz ugovora o radu, kršite radna pravila vezana uz sigurnost i zaštitu na radu, kasnite na posao bez opravdanog razloga, dolazite na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge, uzrokujete materijalnu štetu na imovini poslodavca i slično.

Prije redovitog otkaza uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan pisano vas upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati na mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza i omogućiti vam da iznesete svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Kod ove vrste otkaza nemate pravo na otpremninu, a otkazni rok se određuje u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih Zakonom.

Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu

U slučaju kada je ugovorom o radu ugovoren probni rad, poslodavac može radniku koji nije zadovoljio na probnom radu otkazati ugovor o radu.

Otkazni rok je najmanje sedam dana.

Osporavanje otkaza

Smatrate li da vam je poslodavac nezakonito dao otkaz, možete u roku od 15 dana od dana kada ste preuzeli odluku o otkazu uložiti prigovor poslodavcu i zahtijevati da preispita svoju odluku o otkazu.

Poslodavac može u sljedećem roku od 15 dana od kada primi vaš prigovor na njega pozitivno odgovoriti. Ako se u zadanom roku uopće ne očituje ili negativno riješi vaš prigovor, možete u daljnjem roku od 15 dana podnijeti tužbu pred nadležnim općinskim sudom.

Informaciju o mjesno nadležnom sudu s potrebnim kontakt-podacima možete pronaći na mrežnim stranicama Sudačke mreže.