Obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezatne su osigurati se sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj

Obveznim zdravstvenim osiguranjem svim se osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezatni su osigurati se:
 • sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU) i državljani države koja nije država članica s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske, odnosno profesionalne djelatnosti, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj i ako propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća:
 • pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu
 • pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu 
 • pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu 
 • pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a 
 • pravo na dentalna pomagala utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a
 • pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama.
Pravo na novčane naknade obuhvaća:
 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
 • naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja
 • naknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.