Izdavanje putovnice u inozemstvu

Ako u inozemstvu boravite dulje vrijeme, putovnicu vam može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u zemlji na čijem području boravite

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosite osobno na propisanom obrascu koji ćete dobiti u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu. Prilikom podnošenja zahtjeva službenik će vam uzeti otiske dva prsta skeniranjem na posebnim uređajima te ćete se vlastoručno potpisati.

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete i za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik.

Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi osobno.
Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave.

Ako se naknadno utvrdi da je putnu ispravu djetetu ishodio roditelj koji na to nije imao pravo, a putnu ispravu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će poništiti putnu ispravu.

Protiv navedenog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja putnu ispravu preuzima zakonski zastupnik.

Zahtjev za izdavanje putovnice u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se sukladno

Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi.