Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

U ovom se postupku utvrđuje je li osoba stekla hrvatsko državljanstvo po propisima važećim do 08. listopada 1991. godine

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana 8. listopada 1991. godine stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Ukoliko se u postupku utvrdi da osoba udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, smatra se hrvatskim državljaninom od rođenja, a ne od dana upisa.

U slučaju udovoljavanja uvjetima, policijska uprava ili postaja, ili diplomatska misija/konzularni ured osobu obavještava o upisu u knjigu državljana (matični ured, redni broj upisa), no ukoliko osoba ne udovoljava uvjetima upisa pozvat će se radi uručenja rješenja o odbitku zahtjeva.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac zahtjeva zajedno s upitnikom koji trebate ispuniti možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.
 
Uz zahtjev se prilaže:
  • životopis
  • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih)
  • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici s vidljivom fotografijom
  • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti razvidno kada je i po kojoj osnovi podnositelj zahtjeva stekao strano državljanstvo, po mogućnosti priložiti i ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o stjecanju stranog državljanstva)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva (domovnica, potvrda matičnog ureda)
  • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje
  • osobe koje su iselile s područja Republike Hrvatske u inozemstvo prije 8.10.1991. godine mogu priložiti dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu  (stari pasoš, vojna knjižica, radna knjižica i sl.)

Za  osobe koje su državljani neke od država nastalih od bivših republika SFRJ, odlučujuća je činjenica jesu li po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine stekli neko drugo republičko državljanstvo u okviru bivše SFRJ. U tom slučaju ne udovoljavaju uvjetima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i naknadni upis u knjigu hrvatskih državljana. Iznimno, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN br. 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, hrvatskim državljaninom smatra se i osoba rođena u razdoblju od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991., kojoj su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali joj je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo, ako u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Pravna osnova za utvrđivanje državljanstva

Postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva provodi se temeljem članka 30. stavak 1. i članka 30.a stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Člancima 4. i 5. Zakona propisani su uvjeti stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom za novorođenu djecu i osobe rođene nakon stupanja na snagu navedenog Zakona tj. nakon 08.10.1991. godine. Punoljetne osobe, koje još nisu navršile 21. godinu, podnose zamolbu/prijavu za izravan upis u maticu rođenih (ako nisu rođene u Republici Hrvatskoj) i knjigu državljana Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu ukoliko prebivaju u inozemstvu.

Osobe starije od 21. godine zahtjeve za upis u knjigu državljana Republike Hrvatske po odredbama članaka 4. i 5. podnose na obrascu upitnika za utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Za osobe koje temelje zahtjev na odredbi članka 5. stavka 2. Zakona (dakle osobe starije od 21. godine, rođene u inozemstvu kojima je jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku njihovog rođenja), svojem zahtjevu obavezno, uz drugu potrebnu dokumentaciju, prilažu i uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci. Odredba članka 5. stavka 2. Zakona privremenog je karaktera jer se zahtjevi mogu podnijeti u roku od tri godine od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN br. 102/19,138/21).

Procedura utvrđivanja hrvatskog državljanstva s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisana je na internetskim stranicama MUP-a

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva - upute o proceduri.

Zahtjevi za utvrđivanje hrvatskog državljanstva na temelju članka 5. stavka 2. i članka 30.a stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu, mogli su se podnositi do 01. siječnja 2023. godine.