Stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i prirođenjem postati hrvatski državljani ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.  

Hrvatsko državljanstvo se može prirođenjem steći po sljedećim pravnim osnovama:
 • po osnovi boravka u Hrvatskoj
 • po osnovi rođenja u Hrvatskoj
 • po osnovi braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
 • po osnovi iseljenja
 • po osnovi postojanja interesa za Republiku Hrvatsku
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu
 • po osnovi ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo.
Maloljetna djeca mogu prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo:
 • ako oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, a dijete živi u Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak
 • ako jedan od roditelja stječe državljanstvo prirođenjem na temelju članka 11. stavka 1. ili članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu.
Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove u vezi stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac zahtjeva koji trebate ispuniti, možete preuzeti ovdje ili sa stranica MUP-a 

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta/djece

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta/djece.

Uz zahtjev se prilaže:
 • životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
     Ako se zahtjev temelji na braku s hrvatskim državljaninom, činjenica sklopljenog braka treba biti upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj
 • izvadak iz registra  životnog partnerstva (za osobe u životnom partnerstvu)
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci
 • suglasnost stranke za provjeru vjerodostojnosti stranih isprava priloženih zahtjevu
 • kod podnošenja zahtjeva u RH, upravna pristojba se plaća prilikom preuzimanja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo, odnosno rješenja kojim se zahtjev odbija
 • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, konzularna pristojba se plaća prilikom njegova podnošenja.
Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i važeća isprava o identitetu djeteta (ako je dijete posjeduje), izvadak iz matice rođenih djeteta, dokaz o državljanskom statusu djeteta i pisana suglasnost drugog roditelja za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za maloljetno dijete (Zakonom su propisani izuzeci kada zahtjev može podnijeti samostalno jedan od roditelja). Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH.
 
Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.

Dokaz poznavanja hrvatskog jezika i kulture

Podnositelji zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi boravka u Hrvatskoj, izuzev osoba starijih od 60 godina, dužni su u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva dokazati poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja Hrvatske.

Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja koji podnositelj zahtjeva popunjava samostalno, bez konzultacija, pred službenikom policijske uprave ili postaje.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se odgovarajućim dokazima, a u nekim slučajevima može se dokazivati popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje državljanstva prirođenjem (npr. stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja).

Podizanje domovnice

Nakon primitka u hrvatsko državljanstvo i izvršenog upisa u knjigu državljana Republike Hrvatske, domovnica se može podići u bilo kojem matičnom uredu u Republici Hrvatskoj.
Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 01/6101 544 ili 6101 564.

Procedure stjecanja hrvatskog državljanstva po različitim osnovama, s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisane su na internetskim stranicama MUP-a

Stjecanje hrvatskog državljanstva - Upute o proceduri.