Prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak državljanstva podnosite ako uz hrvatsko državljanstvo imate i strano ili vam je prestanak hrvatskog uvjet za dobivanje stranog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva. 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Propisani obrazac možete preuzeti ovdje ili sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta/djece

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta/djece.

Uz zahtjev se prilaže:  
 • životopis
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik
 • kod podnošenja zahtjeva u RH, upravna pristojba se plaća prilikom preuzimanja rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva, odnosno rješenja kojim se zahtjev odbija
 • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, plaća se konzularna pristojba
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih (nije potreban ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH), ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave ako je posjeduje i pisana suglasnost drugog roditelja hrvatskog državljanina za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom za maloljetno dijete 

Odricanje od hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo može prestati i po osnovi odricanja od njega.

U tom slučaju, uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva, trebate priložiti:
 • životopis
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu
 • vlastoručno potpisana i datirana izjava o odricanju hrvatskog državljanstva
 • dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik
Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu prilaže se i:
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih djeteta (nije potreban ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH)
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje
 • izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)
 • dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice).

Ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, za rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva naplaćuje se upravna pristojba sukladno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi.

Za rješenje kojim se odbija zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva naplaćuje se upravna pristojba sukladno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi.

Ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, plaća se konzularna pristojba.