Oporezivanje inozemnih mirovina

Republika Hrvatska ima s mnogim državama zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U većini ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja vrijedi pravilo da se mirovine oporezuju samo u državi rezidentnosti

Mirovine rezidenata Republike Hrvatske ostvarene u inozemstvu smatraju se primicima od nesamostalnog rada i oporezuju se na način koji je propisan za mirovine ostvarene u tuzemstvu osim ako postoji zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom koja umirovljeniku isplaćuje mirovinu. U tom slučaju je takav ugovor po pravnoj snazi iznad zakona i podjela ili davanje isključivog prava oporezivanje je njime točno uređena.
 
Popis država s kojima RH ima sklopljen i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kao i postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe možete pronaći na mrežnim stranicama Porezne uprave

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe 

Obveze primatelja mirovine

Svi porezni obveznici - umirovljenici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva, bez obzira oporezuje li se ista ili ne, obvezni su podnijeti prijavu za upis u registar poreznih obveznika na obrascu RPO ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu (to mogu učiniti i njihovi opunomoćenici) u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitaka. Uz obrazac RPO obvezni su priložiti i vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku (rješenje ili potvrda o mirovini, bankovni izvod za račun na koji je izvršena uplata mirovine i drugo).

Umirovljenik mora izvaditi svoju poreznu karticu u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu ili putem portala e-Porezna da bi mogao pri obračunu predujma poreza u tijeku godine koristiti navedeni osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka.

Obrazac RPO

Plaćanje predujma poreza i izvješćivanje

Predujam poreza na dohodak od ostvarene mirovine obračunava se po nižoj stopi na mjesečnu poreznu osnovicu (nakon umanjenja za osobni odbitak) do visine 4.200,00 eura te po višoj stopi na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 4.200,00 eura. Tako obračunani predujam poreza na dohodak umanjuje se za 50%. (Jedinice lokalne samouprave (JLS) svojim odlukama propisuju višu i nižu poreznu stopu poreza na dohodak).
 
Porezni obveznik koji ostvaruje mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu predujam poreza na dohodak po osnovi te mirovine plaća prema rješenju Porezne uprave do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec odnosno tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja ako je utvrđeni mjesečni predujam poreza na dohodak do 15,00 eura.
 
Ako porezni obveznik koji ostvaruje mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu ostvaruje i mirovinu od tuzemnog isplatitelja, Porezna uprava će kod izračuna predujma poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine uzeti u obzir i mirovinu koju porezni obveznik ostvaruje od tuzemnog isplatitelja i isplate prigodnih nagrada od strane inozemnog isplatitelja mirovine.
 
Porezni obveznik je obvezan nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu prijaviti promjenu visine mirovine ako je promijenjeni iznos inozemne mirovine veći ili manji za 20% u odnosu na iznos inozemne mirovine na temelju kojeg je izdano rješenje Porezne uprave. Porezna uprava će nakon provedenoga postupka donijeti novo rješenje o utvrđenom mjesečnom predujmu i razlici poreza za uplatu ili povrat za prethodno porezno razdoblje. Razliku poreza za uplatu porezni obveznik je obvezan platiti u roku 15 dana od dana dostave rješenja.​
 
Porezni obveznik koji ostvaruje mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja ne podnosi Obrazac INO-DOH.
  
Porezni obveznik - primatelj inozemne mirovine može zatražiti izuzeće od plaćanja predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom godine po osnovi ostvarenog inozemnog dohotka ako istovremeno plaća predujmove poreza na dohodak odnosno porez na dohodak u inozemstvu u državi s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili prima mirovinu iz država s kojima Republika Hrvatska sukladno postojećim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ima podijeljeno pravo oporezivanja mirovina. Kako bi porezni obveznik - primatelj inozemne mirovine ostvario navedeno izuzeće, obvezan je o tome izvijestiti Poreznu upravu putem pisane izjave u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini.
 
U tom slučaju je taj umirovljenik obvezan podnijeti Obrazac INO-DOH  do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu temeljem čega se utvrđuje porezna obveza uz mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu, ako uz Obrazac dostavi potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu, odnosno naknadno, a najkasnije do 30. studenog tekuće za prošlu godinu.


Detaljnije informacije o oporezivanju inozemnih mirovina saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.