Izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka

Odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka izdaje Državna geodetska uprava (DGU) 

Za dobivanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka potrebno je dostaviti ispravno ispunjen zahtjev i priložiti sve priloge. Zahtjev podnosi naručitelj snimanja, odnosno pravna ili fizička osoba po ovlasti naručitelja snimanja.

Preuzmite ovdje Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka. 


Što treba priložiti uz zahtjev za snimanje iz zraka

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka potrebno je priložiti:
 
 • Upravne pristojbe u iznosu od 15 HRK po odobrenju  (po tarifnom broju 44. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi »Narodne novine«, br. 8/17). Pristojbe se mogu uplatiti u državni proračun na odgovarajući račun:
           
            Podaci za uplatu upravne pristojbe:

            PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB 
            BROJ RAČUNA PRIMATELJA/IBAN CODE: HR 1210010051863000160
            MODEL: HR64 
            POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5002-6120-84891127540 
            OPIS: PLAĆANJE PRISTOJBE 
            IZNOS: 30,00 HRK*

            *15 HRK za odobrenje za snimanje iz zraka 
            *15 HRK za odobrenje za uporabu zračnih snimaka
 
 • Dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka za snimatelja (nadležno registarsko tijelo u kojoj pravna i/ili fizička osoba ima poslovni nastan, NKD-74.20 u Republici Hrvatskoj)
 
 • Dokaz o registriranoj djelatnosti inozemnog snimatelja prilaže se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik
 
 • Suglasnost javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem ako se radi o snimanju zaštićenih dijelova prirode (strogi rezervati, posebni rezervati, nacionalni parkovi i parkovi prirode). Zaštićena područja provjeriti na Bioportalu
     
Naručitelj snimanja/podnositelj zahtjeva obavezan je obilježiti priloge koje je uz zahtjev dostavio.

Zahtjev se može podnijeti u pisanom obliku, slanjem poštom ili slanjem putem elektroničke pošte na snimanjeizzraka@dgu.hr​


Odobrenje za snimanje iz zraka

Nakon predaje potpunog zahtjeva, Državna geodetska uprava će izdati odobrenje za snimanje iz zraka naručitelju snimanja. 

Odobrenje za snimanje iz zraka izdaje se za vremensko razdoblje navedeno u zahtjevu, a najdulje za razdoblje do tri mjeseca.

Odobrenje se izdaje za svako pojedinačno snimanje.

Odobrenje se može izdati za više pojedinačnih snimanja u određenom vremenskom razdoblju za potrebe izvještavanja o događajima kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, velike prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari i sl.). Takvo odobrenje mogu dobiti televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.


Odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Naručitelj snimanja kojemu je izdano odobrenje za snimanje iz zraka dužan je zračne snimke dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka snimanja. 

Zračne snimke potrebno je dostaviti na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb.

Zračne snimke dostavljaju se na standardnom nosiocu podataka (USB, prenosivi disk, CD, DVD), razvrstane po područjima snimanja u zasebne mape uz popratnu dostavnicu. Na pregled se dostavljaju neobrađene snimke koje ostaju u arhivi Državne geodetske uprave.

Dostavljene zračne snimke pregledava Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka sastavljeno od predstavnika DGU-a i MORH-a.

Po obavljenom pregledu od strane Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, Državna geodetska uprava izdaje odobrenje za uporabu zračnih snimaka. 


Odobrenje za uporabu zračnih snimaka različitu od prethodno odobrene

Potrebno je preuzeti obrazac zahtjeva i ispuniti pod točkom C. i D.

 • Priložiti upravne pristojbe u iznosu od 15 HRK  (po tarifnom broju 44. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi »Narodne novine«, br. 8/17) ili uplatiti u državni proračun na odgovarajući račun
 
 • Podaci za uplatu upravne pristojbe isti su kao i kod zahtjeva za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka
 
 • Dostaviti kopiju odobrenja za uporabu zračnih snimaka
 
 • Dostaviti popis snimaka za koje se traži novo odobrenje
 
 • Dostaviti snimke na ponovni pregled samo ako su klasificirane po prethodnom odobrenju za uporabu sa pripadajućim planom ostvarenog snimanja.


Odobrenje za javno objavljivanje zračnih snimaka snimljenih na osnovi članka 4. stavka 4. Uredbe o snimanju iz zraka 

Potrebno je preuzeti obrazac zahtjeva i ispuniti pod točkom C. i D.
 
 • Priložiti upravne pristojbe u iznosu od 15 HRK  (po tarifnom broju 44. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi »Narodne novine«, br. 8/17) ili uplatiti u državni proračun na odgovarajući račun
 
 • Podaci za uplatu upravne pristojbe isti su kao i kod zahtjeva za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka
 
 • Dostaviti popis snimaka za koje se traži odobrenje
 
 • Dostaviti snimke na pregled sa pripadajućim planom ostvarenog snimanja.


NAPOMENA: Tuzemne i inozemne osobe** ne mogu snimati iz zraka područja Republike Hrvatske osim u slučaju propisanom u članku 3. stavku 4. Uredbe o snimanju iz zraka („Narodne novine“, br. 28/2019).

**Pod tuzemnim i inozemnim osobama podrazumijevaju se osobe koje nisu registrirane za djelatnost snimanja iz zraka.


Dodatne informacije:

Uredba o snimanju iz zraka (NN 28/2019)

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 104/2018)

Državna geodetska uprava