Usluga promjene izabranog liječnika eHZZO

Od ove godine možete jednostavnije promijeniti svoje izabrane liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštite kao što su liječnik obiteljske (opće) medicine, liječnik dentalne zdravstvene zaštite, liječnik zdravstvene zaštite žena i liječnik zdravstvene zaštite predškolske djece

Sada to možete obaviti i bez odlaska drugom liječniku ili u HZZO, na portalu e-Građani kroz uslugu e-HZZO. Izabranog liječnika može se redovitim putem promijeniti nakon isteka godine dana od zadnjeg postupka izbora. Unutar tog roka pravo na promjenu liječnika osigurana osoba ima samo iz sljedećih razloga:
  • kada osigurana osoba promijeni mjesto prebivališta odnosno boravišta
  • kada osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta ili boravišta duže od tri mjeseca
  • kada izabrani doktor prestane raditi, promijeni sjedište ordinacije ili prestane biti ugovorni doktor HZZO-a
  • ako izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma
  • ako je između doktora i pacijenta nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje daljnje liječenje.

Razlog promjene potrebno je naznačiti u obrascu Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora. Ako je kao razlog naveden poremećaj međusobnih odnosa, valjanost zahtjeva za promjenu liječnika ispitat će posebno povjerenstvo HZZO-a. Članove povjerenstva u tom slučaju imenuje voditelj mjerodavnog regionalnog ureda ili područne službe HZZO-a.

Kao osigurana osoba možete izabrati doktora i izvan mjesta prebivališta, no nećete biti u mogućnosti ostvariti sve usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao što su kućna posjeta, primarna laboratorijska dijagnostika osim hitnih pretraga, patronažna zdravstvena zaštita, zdravstvena njega u kući te sanitetski prijevoz stoga je neovisno o toj mogućnosti preporuka HZZO-a da birate doktora najbližeg mjestu prebivališta.

Nakon ulaska u uslugu izaberite Izbor/promjena ugovornog doktora te pod Kriterijima pretrage upišete Naselje i Pretraži. Dobit ćete rezultate pretraživanja s legendom raspoloživosti te prema uputama možete podnijeti zahtjev za izborom ili promjenom doktora i u roku od 8 dana u Korisnički pretinac vaših e-Građana dobit ćete obavijest o vašem zahtjevu.