e-Konzervatorska lokacijska informacija

Digitalna i javno dostupna usluga Ministarstva kulture i medija na portalu e-Građani kojom se uređuje zaštita kulturne baštine

E-usluga svim građanima i projektantima daje iscrpan, ujedno i pregledan prikaz mjera zaštite i prihvatljivih promjena za sve nekretnine koje su zaštićene kao kulturno dobro, pojedinačno ili unutar kulturno-povijesnih cjelina, uključujući i onih koje se nalaze na Popisu svjetske baštine.
 
Usluga se odnosi na više od 100.000 zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina za koje se osigurava pravovremen i jednak pristup informacijama o njihovoj povijesti, značaju, pravnom statusu, stanju i mjerama zaštite.
 
Osim pravovremene ocjene prihvatljivosti mogućeg zahvata, prije same izrade dokumentacije za koju se izdaju potvrde ili odobrenja nadležnog tijela, uslugom se osigurava ujednačenije i učinkovitije postupanje konzervatorske službe te doprinosi transparentnosti i pravnoj sigurnosti građana.
 
Ujedno usluga predstavlja iskorak u digitalizaciji i integraciji upravnih postupaka u djelokrugu Ministarstva kulture i medija kojima se uređuje zaštita kulturne baštine na jedinstvenom portalu e-Baština i bitno utječe na ispunjavanje uvjeta za provedbu zahvata iz prostornih planova.