Kako ćete prepoznati potpuno integrirane usluge u novi portal e-Građani?

Sve navedene usluge imaju crvenu navigacijsku traku na kojoj, nakon prijave, vidite korisnički pretinac, korisnički profil, filtar usluga i pravila pristupačnosti

Pogledajte popis usluga koje su zaključno s danom 12.11.2021. potpuno integrirane na novi portal e-Građani i samim time proširena je mogućnost koja se nudi građanima. Sve dolje navedene usluge sada imaju jedinstvenu crvenu navigacijsku traku. Na taj način u svakom trenutku znate da ste na novom portalu e-Građani.

Važno: Sve elektroničke usluge koje su građani koristili prije redizajna portala i dalje su na raspolaganju za korištenje. Do svih usluga može se doći korištenjem Filtera usluga na crvenoj navigacijskoj traci. Usluge koje nisu u dolje navedenim tablicama nisu se uskladile s novim portalom pa će se grafički izgled i funkcionalnosti razlikovati, ali svejedno ih možete koristiti.

Nakon prijave na portal e-Građani, klikom na PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci, moći ćete vidjeti:
 • poveznicu na Korisnički pretinac i broj pristiglih poruka (bez otvaranja pretinca)
 • poveznicu Korisnički profil u kojem možete dodavati ili brisati grupe često korištenih prečica na usluge i tako izbjeći stalnu potragu za istom uslugom
 • filter usluga
 • odjava
 • pravila pristupačnosti:  
  • za slabovidne
  • za disleksiju
  • veličinu pisma
 • u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake možete vidjeti svoje ime i prezime, vaš OIB i razina sigurnosti vjerodajnice.
 
 1. Ovo je lista usluga koje su integrirale novu navigacijsku traku, te ih građani mogu koristiti u svoje osobno ime:
  Rbr.     Pružatelj usluge  Naziv usluge
    1.  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i  socijalne   politike  Usluge u području socijalne skrbi
    2.  Agencija za osiguranje radničkih tražbina  e-Osiguranje radničkih tražbina
    3.  Ministarstvo unutarnjih poslova  Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a
    4.  Agencija za komercijalnu djelatnost  e-Tahograf
    5.  Agencija za obalni linijski pomorski promet  Otočna iskaznica
    6.  Državni zavod za intelektualno vlasništvo  Prijava industrijskog vlasništva
    7.  Državni zavod za intelektualno vlasništvo   Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava   intelektualnog vlasništva
    8.  Financijska agencija  e-Blokade
    9.  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  e-Obrt
   10.  Ministarstvo pravosuđa i uprave  e-Novorođenče
    11.  Hrvatska komora inženjera elektrotehnike  Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori   inženjera elektrotehnike
    12.  Hrvatska komora inženjera građevinarstva  Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori   inženjera građevinarstva
    13.  Hrvatska komora inženjera strojarstva  Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori   inženjera strojarstva
    14.  Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije  Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori   ovlaštenih inženjera geodezije
    15.  Ministarstvo financija  Portal MJERE - očuvanje gospodarske aktivnosti i   likvidnosti
    16.  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  eHzmo - doplatak za djecu
    17.  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  START - elektroničko pokretanje poslovanja
    18.  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  Zahtjevi u nadležnosti HZMO
    19.  Sveučilišni računalni centar  Online tečajevi Srca
    20.  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne   imovine  eObnova
    21.  Ministarstvo unutarnjih poslova  e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole
    22.  Ministarstvo unutarnjih poslova  Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja   strancima
    23.  REGOS - Središnji registar osiguranika  Sustav elektroničkih usluga REGOS-a
    24.   Grad Jastrebarsko   Geoportal Jaska 
    25.  Ministarstvo znanosti i obrazovanja   e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove
    26.  Ministarstvo znanosti i obrazovanja  e-Podnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja 
    27.  REGOS - Središnji registar osiguranika  Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)
    28.  Ministarstvo zdravstva  EU digitalna COVID potvrda
 
    29.   Ministarstvo pravosuđa i uprave  e-Prijava životnog partnerstva
    30.  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet  e-Dnevnik
    31.  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  eHzmo-zahtjev za nacionalnu naknadu
    32.  Ministarstvo pravosuđa i uprave  e-Prijava vjenčanja
    33.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  Moja EKZO - Moji troškovi
    34.  Hrvatska komora arhitekata   Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata
    35.  Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo  Registracija operatora bespilotnih zrakoplova
    36.  Ministarstvo hrvatskih branitelja  Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obitelji
    37.  Središnji državni ured za demografiju i mlade  e-Dječja kartica-Mudrica 
    38.  REGOS - Središnji registar osiguranika  Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili     mirovina iz I. i II. stupa)
    39.  REGOS - Središnji registar osiguranika  Mirovinsko osiguravajuće društvo   (prijava/promjena)
 
 1. Usluge koje omogućuju roditeljima/skrbnicima korištenje u ime malodobnog djeteta. Za korištenje usluge je potrebno:
 • prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge svojom osobnom vjerodajnicom preko PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci
 • zatim je potrebno izabrati jednu od dolje navedenih usluga iz Filtera usluga
 • roditelj sada pritiskom na strelicu pored svog imena u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake otvara prozorčić u kojem vidi Promjena subjekta
 • klikom na Promjena subjekta usluga će ponuditi imena korisnikove djece
 • odabirom imena djeteta, korisnik ulazi u novi prozor usluge i vidi ime svog djeteta u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake
 • roditelj sada može početi koristiti uslugu u ime svog djeteta.
Rbr.  Pružatelj usluge  Naziv usluge
1.  Hrvatski zavod za javno zdravstvo  Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom
2.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  Pregled izabranog liječnika
3.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  Realizirani recepti
4.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  HZZO Otvorene narudžbe
5.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  Zahtjev za izdavanje Europske kartice  zdravstvenog osiguranja (EKZO)
6.  Ministarstvo financija  Moj OIB
7.  Ministarstvo pravosuđa i uprave  e-Matične knjige
8.  Ministarstvo unutarnjih poslova  e-Zahtjev za izdavanje putovnice
9.  Ministarstvo unutarnjih poslova  e-Usluge MUP-a
10.  Ministarstvo unutarnjih poslova  e-Prijava boravišta hrvatskih državljana
11.  Ministarstvo zdravstva  Portal zdravlja
12.  Agencija za obalni linijski pomorski promet  Zahtjev za izdavanje iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom
13.  Ministarstvo zdravstva  EU digitalna COVID potvrda
 
 1. Usluge koje građani poduzetnici mogu koristiti u ime poslovnog subjekta za kojeg imaju odgovarajuće ovlaštenje. Za korištenje usluge je potrebno:
 • prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge svojom osobnom ili poslovnom vjerodajnicom preko PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci
 • zatim je potrebno izabrati jednu od dolje navedenih usluga iz Filtera usluga
 • korisnik sada pritiskom na strelicu pored svog imena u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake otvara prozorčić u kojem vidi Promjena subjekta
 • klikom na Promjena subjekta usluga će ponuditi imena poslovnih subjekata koje korisnik smije zastupati
 • odabirom poslovnog subjekta, korisnik ulazi u novi prozor usluge i vidi ime tog poslovnog subjekta u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake
 • korisnik sada može početi koristiti uslugu u ime tog poslovnog subjekta.
 
Rbr.  Pružatelj usluge  Naziv usluge
1.  Ministarstvo financija  Registar stvarnih vlasnika
2.  Ministarstvo pravosuđa i uprave  Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
3.  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva  e-Ovlaštenja
4.  Ministarstvo unutarnjih poslova  e-Autoškole