Vrste osiguranja

Osiguranjem štitite svoj život, zdravlje i imovinu od budućih rizika

Osiguranjem svoj život i imovinu štitite od budućih rizika i na taj način eventualne buduće troškove prebacujete na osiguratelja.

Pri sklapanju ugovora o osiguranju dobro je znati značenje osnovnih pojmova:
 • osiguratelj - pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža uslugu osiguranja, odnosno obavlja poslove osiguranja
 • osiguranik -  osoba čija je odgovornost, odnosno čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju
 • korisnik osiguranja - osoba koja u slučaju nstanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguratelja sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju
 • osigurani slučaj - događaj prouzročen osiguranim rizikom
 • svota osiguranja – iznos na koji je neka stvar, imovinski interes ili osoba osigurana
 • premija osiguranja – novčani iznos koji ugovaratelj plaća osiguratelju temeljem ugovora o osiguranju
 • polica osiguranja - pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju, izdaje je osiguratelj
 • zastupnik u osiguranju - osoba koja obavlja poslove pokretanja, predlaganja, pripreme ili zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društva za osiguranje.


Vrste osiguranja

Vrste osiguranja su:
 • životna osiguranja - životno osiguranje, rentno osiguranje te dopunska osiguranja životnog osiguranja
 • neživotna osiguranja - osiguranje od nezgoda, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, tračnih vozila, zračnih letjelica, plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, zračnih letjelica, plovila, osiguranje kredita, osiguranje jamstva, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite te putno osiguranje.


Životna osiguranja

Životno osiguranje pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica nepredviđenih događaja u životu svake osobe. Životnim osiguranje štitimo sebe, bliske osobe, a istovremeno se štedi i planira budućnost.
 

Zdravstveno osiguranje

Obuhvaća više vrsta osiguranja:
 • osiguranje naknade bolničkih dana
 • osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja
 • dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.


Obvezna osiguranja u prometu

O obveznim osiguranjima u prometu informirajte se u našem članku

Obvezna osiguranja u prometu.


Obveze osiguravajućeg društva

Prije sklapanja ugovora o osiguranju, društvo za osiguranje dužno je obavijestiti ugovaratelja osiguranja o općim uvjetima osiguranja, vremenskom trajanju osiguranja, visini premije te načinu plaćanja, uvjetima za odstupanje od ugovora  te ostalim bitnim informacijama.

Ukoliko dođe do promjene podataka osiguravajućeg društva (ime tvrtke, sjedište, organizacijska struktura, i sl.) za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, osiguravajuće društvo dužno je ugovaratelja obavijestiti o promjeni. Osiguravajuće društvo je također dužno jednom godišnje obavijestiti ugovaratelja osiguranja o sudjelovanju u dobiti. 

Potrošač, odnosno korisnik osiguranja ima pravo podnijeti pisani prigovor društvu za osiguranje s kojim je sklopio ugovor o osiguranju, ako se društvo za osiguranje ne pridržava ugovorenih uvjeta.