Obvezna osiguranja u prometu

Vlasnik vozila dužan je prije uporabe vozila sklopiti ugovor o osiguranju

Obvezna osiguranja u prometu su :
  • osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
  • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štetu nanesene trećim osobama (osiguranje od automobilske odgovornosti)
  • osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
  • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.
 
Vlasnik prijevoznog sredstva dužan je prije uporabe prijevoznog sredstva sklopiti ugovor o osiguranju te ga obnavljati dok je prijevozno sredstvo u prometu.

Ugovor o osiguranju za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti sklapa se na jednu ili više godina i mora pokrivati štete nastale na području Republike Hrvatske i teritoriju država članica Sustava zelene karte osiguranja.

Ugovor o osiguranju sklopljen u Republici Hrvatskoj i izdana polica osiguranja za vrijeme putovanja u drugim državama članicama Europske unije vrijedi u skladu s ugovorenim periodom osiguravajućeg pokrića. Predmetnim osiguranjem su osigurani vlasnik i korisnik prijevoznog sredstva od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. Osim toga, osiguranjem vlasnika, odnosno korisnika prijevoznog sredstva od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pokrivene su i štete koje prouzroče osobe koje voljom vlasnika sudjeluju u uporabi prijevoznog sredstva.

U Republici Hrvatskoj se ocjena rizika najčešće temelji na bonus/malus sustavu, a koji ovisi o rezultatu obrade prijavljenih šteta u prethodnom ugovorenom periodu osiguravajućeg pokrića. Osim toga, društva za osiguranje rizik samostalno procjenjuju, a uzimaju u obzir kategoriju vozila, snaga motora, nosivost vozila, zone rizika, dob vlasnika i dr.

Vozač je obvezan je vrijeme uporabe prijevoznog sredstva u prometu imati policu osiguranja ili drugi dokaz o osiguranju te je u slučaju prometne nesreće obvezan dati osobne podatke i podatke o osiguranju svim sudionicima prometne nesreće.

U slučaju neslaganja s visinom priznate naknade štete od strane osiguravajućeg društva ili u slučaju neslaganja s drugom odlukom osiguravajućeg društva, oštećena osoba prije svega u skladu s člankom 378. stavkom 1. Zakona o osiguranju može uložiti prigovor odgovornom osiguravajućem društvu.

Neovisno o navedenom, oštećena osoba može pokrenuti postupak mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, a može i pokrenuti sudski postupak pred nadležnim sudom.

U slučaju kada stranka misli da je povrijeđen Kodeks osigurateljne i reosigurateljne etike može podnijeti žalbu Pravobraniteljstvu na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 

Pravobraniteljstvo za djelatnost osiguranja.

Međutim, Pravobraniteljstvo nije ovlašteno za odlučivanje u predmetima koji se odnose na imovinsko pravne sporove te ne može ocjenjivati osnovanost nekog odštetnog zahtjeva ili njegovu visinu.
 

"Zelena karta osiguranja"

„Zelena karta osiguranja“ je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte osiguranja.
 
Hrvatski ured za osiguranje je kao nacionalni ured za osiguranje, odnosno nacionalni Ured zelene karte član “Sustava zelene karte”, kojeg čine 47 nacionalnih Ureda članova Savjeta ureda - Council of Bureaux sa sjedištem u Bruxellesu, a čija je svrha olakšavanje međunarodnog prometa motornih vozila omogućavanjem osiguranja od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama njihovom uporabom prema uvjetima koji su propisani u posjećenoj zemlji te jamstvo oštećenim osobama da će im u slučaju nezgode šteta biti naknađena u skladu s nacionalnim pravom te zemlje.
 
Hrvatski ured za osiguranje, na zahtjev, dostavlja nacionalnim uredima država članica ili trećih država članica Sustava zelene karte:
  • podatak o području Republike Hrvatske na kojem je vozilo uobičajeno stacionirano i njegovoj registarskoj pločici, ako postoji
  • podatak o osiguranju vozila, u pravilu naveden na zelenoj karti koju ima korisnik vozila, ako to zahtijeva država članica na čijem je području vozilo uobičajeno stacionirano.
 
Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja od automobilske odgovornosti na teritoriju Republike Hrvatske, dužno je u svim drugim državama članicama imenovati ovlaštene predstavnike za rješavanje šteta na temelju osiguranja od automobilske odgovornosti koja u ime i za račun odgovornog osiguratelja prikuplja informacije, poduzima mjere potrebne za rješavanje šteta.
 

Vozila inozemnih registracija u Republici Hrvatskoj

Vozač koji vozilom inozemne registracije ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koje vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja, koje pokriva štete najmanje do iznosa propisanog člankom 26. stavkom 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Policija je ovlaštena kontrolirati ispunjavanje tih uvjeta.
 
Međunarodnim ispravama i dokazima smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog sporazuma odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma, te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje. Valjanost međunarodnih isprava i dokaza Hrvatski ured za osiguranje priznaje obavještavanjem tijela ovlaštenog za nadzor granice Republike Hrvatske.
 
Priznavanje valjanosti međunarodnih isprava i dokaza uključuje i jamčenje Hrvatskog ureda za osiguranje za obveze utemeljene tim ispravama i dokazima do iznosa iz članka 26. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a ako je za vozilo inozemne registracije ugovorom o osiguranju ugovore veći iznos, Hrvatski ured za osiguranje jamči do visine ugovorenog iznosa osigurateljnog pokrića.

Vozač vozila inozemne registracije koji nema valjanu međunarodnu ispravu ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti, dužan je sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti (granično osiguranje) koje vrijedi na teritoriju država članica s važnošću za vrijeme njegovog boravka na teritoriju države članice, a najmanje na 15 dana. Ako vozač vozila takvog vozila prije ulaska na teritorij Republike Hrvatske ne sklopi ugovor o osiguranju, onemogućit će se ulazak vozila zajedno s vozačem na teritorij Republike Hrvatske.

Za provedbu graničnog osiguranja nadležan je Hrvatski ured za osiguranje.
 
Ako osoba ovlaštena za nadzor u prometu utvrdi prilikom nadzora da vozač nema valjanu međunarodnu ispravu ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornost, spriječit će daljnju uporabu vozila i naložiti sklapanje ugovora o osiguranju – granično osiguranje, od automobilske odgovornosti.

Oštećena osoba kojoj je u Republici Hrvatskoj nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije za koje postoji valjana međunarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti može podnijeti odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje.
 
Za naknadu štete koja je nanesena uporabom vozila s teritorija država potpisnica Multilateralnog sporazuma koje nema nikakvu registarsku pločicu ili ima registarsku pločicu koja ne odgovara ili više ne odgovara vozilu, odnosno štete nanesene uporabom određenog tipa vozila za koji registarska pločica, tablica osiguranja niti drugi znak raspoznavanja sličan registarskoj pločici nije potreban, može podnijeti odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje koji ima pravo na naknadu od osobe koja je odgovora za štetu, i to isplaćenog iznosa, kamate i troškova.

Ako se državljanin iz druge zemlje članice Europske unije trajno nastanjuje u Republici Hrvatskoj, ugovoreno osiguranje od automobilske odgovornosti za njegovo vozilo inozemne registracije vrijedi za ugovoreni period.

Ukoliko vozilo inozemne registracije osiguravate u Republici Hrvatskoj, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu ne propisuje obvezu priznavanja povijesti prijavljivanih šteta u drugoj zemlji članici Europske unije, pa društva za osiguranje samostalno donose odluku o navedenom. Ukoliko se priznaje sustav bonus/malus tada su uvjeti pod kojima se isto priznaje najčešće navedeni u uvjetima osiguranja, ali mogu biti predviđeni i u cjeniku društva za osiguranje. Uvjeti pod kojima se mogu priznati dokumenti vezani uz povijest prijavljivanih šteta u drugoj zemlji članici Europske unije ovise o tome što je društvo za osiguranje propisalo u svojim uvjetima osiguranja.
 

Europsko izvješće o nesreći

Društvo za osiguranje dužno je ugovaratelju osiguranja uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti uručiti i Europsko izvješće o nesreći. Za vrijeme upotrebe vozila u prometu vozač je dužan imati Europsko izvješće o nesreći i predati ga na zahtjev ovlaštene osobe u prometu. U slučaju prometne nesreće sudionici moraju ispuniti, potpisati i međusobno razmijeniti Europsko izvješće o nesreći.

Navedeno Izvješće se može koristiti kao odštetni zahtjev, odnosno kao izjava o okolnostima načina nastanka štetnog događaja.
 

Osiguranje vučnog ili priključnog vozila

Osiguranje od automobilske odgovornosti pokriva štetu nastalu od vučnog vozila kao i štetu nastalu od priključnog vozila. Ako je šteta nastala od vučnog ili priključnog vozila dok su oba vozila bila spojena i činila jednu cjelinu ili ako je šteta nastala tijekom vožnje nakon odvajanja priključnog vozila, za štetu trećim osobama solidarno odgovaraju vlasnici obaju vozila, pa oštećena osoba može podnijeti odštetni zahtjev ili osiguratelju vučnog vozila ili osiguratelju priključnog vozila. Međutim, društvo za osiguranje koje je ugovorilo ugovor o osiguranju s vlasnikom vučnog vozila i koje je oštećenoj osobi nadoknadilo štetu, ima pravo na naknadu isplaćenog iznosa, kamatu i troškove od osiguratelja priključnog vozila ako postoji odgovornost njegovog osiguranika za štetu i u okviru njegove odgovornosti.

Ako prijevozno sredstvo podliježe obvezi registracije te prema propisima o registraciji mora imati prometnu dozvolu, tijelo nadležno za registraciju smije izdati prometnu dozvolu ili drugu odgovarajuću ispravu, produžiti njezinu valjanost tek nakon što vlasnik prijevoznog sredstva na čije će se ime prijevozno sredstvo registrirati predoči dokaz o tome da je sklopio ugovor o osiguranju za osiguranje koje je prema Zakonu o obveznim osiguranjima obvezno. Iz navedenog proizlazi da i priključna vozila koja podliježu obvezi registracije moraju imati posebno izdanu policu osiguranja. Jednako vrijedi i za priključna vozila iz država članica Europske unije.