Privremeni uvoz i izvoz

Roba nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika oslobađa se plaćanja uvoznih davanja, ako njena ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 2.200 kuna po putniku, a u zračnom i pomorskom prometu 3.200 kuna

Mjere carinskog nadzora provode se nad putnicima koji putuju iz Hrvatske ili EU u treće države ili iz trećih država u Hrvatsku ili EU te nad robom koju pri tome prenose.

Mjere carinskog nadzora ne provode se nad robom koju prenose putnici koji putuju između država članica EU.

Ulazak u Hrvatsku

Kao putnik iz treće zemlje pri ulasku u Hrvatsku, koja je dio carinskog područja EU, dužni ste cariniku prijaviti robu koju nosite sa sobom, neovisno o tome podliježe li naplati carine i drugih uvoznih davanja.

Obračunu uvoznih davanja podliježu svi predmeti nekomercijalne naravi vrijednosti veće od 3200 kuna (pomorski i zračni promet) odnosno 2200 kuna (ostale vrste prijevoza). Na unos predmeta nekomercijalne naravi do te vrijednosti, koje unosite u svojoj prtljazi za osobne potrebe ili potrebe svoje obitelji, oslobođeni ste od plaćanja carine i poreza. 

Popis drugih oslobođenja možete pronaći na stranicama Carinske uprave

Oslobođenje za trošarinsku robu. 

Procedura

Dolaskom na granični prijelaz putnik je dužan podnijeti  usmenu deklaracija (prijavu) za puštanje u slobodni promet robe koju unosi u osobnoj prtljazi. Iznimno, ako nije usmeno deklarirana, roba nekomercijalne naravi smatra se deklariranom za puštanje u slobodni promet radnjama koje se smatraju carinskom deklaracijom (npr. prolazak kroz zelenu ili traku „ništa za prijaviti” ako  postoji sustav s dvije trake), ali samo ako roba ispunjava uvjete za oslobođenje od uvoznih davanja.   

Carinski službenik utvrđuje unosi li se stvarno roba kako je prijavljeno te podliježe li unos robe obračunu i plaćanju carine i drugih uvoznih davanja o ćemu ovisi daljnje postupanje s robom.

Obračun carine

Ako za robu nije predviđeno oslobođenje od plaćanja, uvozna davanja se obračunavaju u skraćenom postupku na posebnom obrascu za obračun uvoznih davanja. Pri izračunu visine uvoznih davanja mjerodavna je transakcijska vrijednost robe, odnosno cijena koja je stvarno plaćena ili plativa. Dakle potrebno je posjedovati kupoprodajne račune za robu.

Carinske stope

Na robu nekomercijalne naravi sadržanu u osobnoj prtljazi putnika naplaćuje se carina po jedinstvenoj stopi od 2,5 % (ad valorem), pod uvjetom da vrijednost robe za koju se plaća uvozna carina ne prelazi 700 EUR u kunskoj protuvrijednosti po pošiljci ili po putniku. Takva jedinstvena stopa carine ne primjenjuje se na robu za koju je stopa carine „slobodno” za duhanske proizvode i prerađene nadomjeske duhana. Jedinstvena stopa neće se primijeniti ako putnik zahtijeva da se uvozna carina na robu obračuna po stopi koja je za nju propisana.
 
Unosite li robu iz zemalja s kojima je Europska unija sklopila ugovor o slobodnoj trgovini, a može se zaključiti i da je podrijetlom iz tih zemalja, na vaš zahtjev može se primijeniti i povlaštena stopa carine (najčešće "slobodno"). Tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1200 eura bez podnošenja dokaza o podrijetlu robe.
 
Popis država s kojima je Europska unija sklopila ugovore o slobodnoj trgovini naći ćete na stranicama Europske komisije:
Ugovori o slobodnoj trgovini (na engleskom jeziku).

Uz opisani obračun carine, obračunat će se i porez na dodanu vrijednost (PDV) i trošarine ovisno o stopi koja je propisana za određenu vrstu robe. Također, na određenu vrstu robe potrebno je obračunati i propisanu antidampinšku ili zaštitnu carinu.
 

Oslobođenje  od PDV-a u okviru putničkog prometa (povrat PDV-a)

U cilju ostvarivanja oslobođenja od PDV-a, na zahtjev kupca koji nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom, prodavatelj izdaje Obrazac za povrat PDV-a ako su ispunjeni svi propisani uvjeti.

Prilikom napuštanja carinskog područja EU, na zahtjev putnika carinski službenik je, prije ovjere obrasca za povrat PDV-a, dužan utvrditi:
  • odgovaraju li podaci iz putovnice ili osobne iskaznice podacima iz obrasca za  povrat PDV-a,
  • odgovara li roba dana na uvid carinskom uredu robi navedenoj u obrascu za povrat PDV-a,
  • je li iznos na obrascu za povrat PDV-a veći od 740,00 kuna uključujući PDV,
  • je li roba iznesena izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka,
  • je li Obrazac PDV-P ovjerio i potpisao prodavatelj.
 
Ako je utvrđeno da su kumulativno ispunjeni svi navedeni uvjeti, carinski službenik će ovjeriti obrazac za povrat PDV-a. Ako nije ispunjen bilo koji od navedenih uvjeta, obrazac za povrat PDV-a ne može se ovjeriti.