Roba dostavljena putem pošte koja podliježe carinjenju

Za svu robu kupljenu na daljinu koja dolazi iz trećih zemalja i nema status robe Unije, od 1. srpnja 2021. godine podnose se carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet

Obveza podnošenja deklaracija za robu kupljenu na daljinu primjenjuje se u poštanskom prometu i u prometu robe koju dostavljaju žurni prijevoznici - kurirski operateri (operateri koji pružaju integrirane usluge žurnog i vremenski određenog prikupljanja, prijevoza, carinjenja i dostave paketa, i istodobno tijekom pružanja te usluge prati lokaciju i zadržava nadzor nad tim paketima).

Deklaracije za puštanje u slobodni promet u ime kupca (tj. primatelja robe) podnose sami poštanski operateri ili žurni prijevoznici (kurirski operateri).

Osim podnošenja carinske deklaracije za puštanje u slobodnih promet, poštanski operateri i žurni prijevoznici u ime kupca - primatelja robe poduzimaju i sve ostale radnje prema carinskim tijelima (npr. podnošenje dokumentacije (računa, e-mail komunikacije i sl.), zahtjev za poništenjem deklaracije zbog  povrata neodgovarajućih pošiljki, zahtjev za izmjenom deklaracije itd). 

Pošiljke zanemarive vrijednosti do 150 EUR 

Za pošiljke poslane izravno iz treće zemlje primatelju u EU, čija stvarna vrijednost ne prelazi 150,00 EUR po pošiljci primjenjuje se oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu.

Carina se može obračunavati primjenom  propisane carinske stope ili primjenom jedinstvene stope od 2,5% na pošiljke koje fizičke osoba šalje fizičkoj osobi besplatno (nekomercijalni karakter), ako vrijednost robe ne prelazi 700,00 EUR  po pošiljci, te ako nije u pitanju roba iz poglavlja 24 Carinske tarife. Ako deklarant želi primjenu povlaštene stope carine mora se podnijeti redovna carinska deklaracija.  

Ovo carinsko oslobođenje se ne može primijeniti na alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode te duhan i duhanske proizvode.

Od 01. srpnja 2021.  na komercijalne pošiljke bez obzira na vrijednost obračunava se PDV kod uvoza.

Naplata PDV-a  kod ovih pošiljaka  vrši se na dva načina:
  • posebnim postupkom oporezivanja tzv. IOSS postupak (Import One Stop Shop), ili
  • posebnim postupkom za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Ako prodavatelj robe (ili osoba koja osigurava prodaju ili posrednik spomenutih osoba na području EU) koristi IOSS postupak, u trenutku prodaje robe kupcu na daljinu (e-trgovina) pored cijene robe koju prodaje, sam prodavatelj od kupca s područja EU  naplaćuje i PDV-a.

Osoba koja koristi IOSS postupak kod prodaje robe registrirana je kod poreznih tijela nadležnih zemalja članica Unije odnosno ima PDV IOSS broj koji navodi na računima, te je zadužena da plaćeni porez koji prikupi od kupaca podmiruje poreznim tijelima.

Ako prilikom prodaje robe iz treće zemlje na područje Unije nije primijenjen IOSS postupak, primjenjuje se tzv. postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz,  te se  u carinskoj deklaraciji obračunava porez na dodanu vrijednost krajnjem kupcu (za razliku od PDV IOSS postupka gdje se isti obračunava prilikom kupnje robe). Iznos PDV-a obračunat u deklaraciji plaća primatelj pošiljke poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku prilikom dostavljanja tj. uručenja pošiljke, te ga na mjesečnoj bazi podmiruje carinskom tijelu. Kod primjene posebnog postupka za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz ne mogu se koristiti snižene stope poreza na dodanu vrijednost, nego isključivo opća stopa PDV-a od 25%.

Pošiljke vrijednosti do 45 EUR koje fizička osoba iz treće zemlje šalje fizičkoj osobi u EU

Pošiljke koje fizička osoba iz treće zemlje besplatno šalje fizičkoj osobi na području EU, čija vrijednost ne prelazi 45,00 EUR, moraju biti deklarirane carinskoj službi H7 deklaracijom. Pri tome  se primjenjuje oslobođenje od carine i PDV-a pri uvozu.

Ove pošiljke ne smiju biti komercijalne naravi.

Pošiljka podrazumijeva robu koja je istodobno otpremljena od istog pošiljatelja istom primatelju i obuhvaćena istim ugovorom o prijevozu (prijevoznom ispravom).

Takve pošiljke moraju biti povremene naravi i sadržavati robu isključivo za osobnu uporabu primatelja ili njegove obitelji.
Od 1. srpnja 2021. godine za sve pošiljke robe pristigle u poštanskom i kurirskom prometu, koje nemaju status robe Unije, podnosi se carinska deklaracija. Pri tome se razlikuju vrste deklaracija koje se podnose, ovisno o vrijednosti robe, karakteru pošiljke te vrsti robe. 

Uporaba EORI broja prilikom primanja poštanskih pošiljaka

Kada pravne osobe i  obrtnici s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili u drugim državama članica podnose elektroničku deklaraciju,  moraju imati EORI broj.

Fizičke osobe  s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj oslobođene su obveze posjedovanja EORI broja kada uvoze ili izvoze robu za svoje osobne potrebe.

Diplomatske misije trećih zemalja  također ne moraju imati EORI broj.

Isprave koje se prilažu kod carinjenja poštanskih pošiljaka

Poštanske pošiljke se podnose na carinjenje temeljem valjanog dokaza o vrijednosti robe kao npr. račun, potvrda o plaćanju, internet narudžba, izjava o vrijednosti robe u pošiljci  ili ispis zaključenja nadmetanja.

Pitanje količinskih ograničenja kod oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja koje besplatno šalju fizičke osobe iz trećih zemalja drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj količinski je ograničeno za određene proizvode i to:
 
  • duhanski proizvodi: 50 cigareta, 25 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda;
  • alkohol i alkoholna pića: destilirana pića i alkoholi s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol.; nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola od 80 % vol. ili većim: jedna litra, ili destilirana pića i alkoholi te aperitivi s vinskom ili alkoholnom bazom, tafija, sake ili slična pića s volumnim udjelom alkohola od najviše 22 %; pjenušava vina, desertna vina; jedna litra ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda, i mirna vina: dvije litre;
  • parfemi: 50 ml parfema ili 250 ml toaletne vode.

Obveza podnošenja izvozne carinske deklaracije za poštanske pošiljke koje se otpremaju u treće države

Za poštanske pošiljke do 1.000,00 eura nije potrebno podnositi izvoznu carinsku deklaraciju.
Izvozna carinska deklaracija (elektronska) obvezna je : za pošiljke koje sadrže robu komercijalne naravi čija ukupna vrijednost prelazi 1.000,00 EUR-a; za pošiljke koje sadrže robu komercijalne naravi koje čine dio uzastopnih pošiljaka istovrsnih postupaka; te za robu za koju se zahtjeva povrat plaćene carine ili drugih davanja (osim ako se zahtjev za povrat temelji na poništenju carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet pošiljaka stvarne vrijednosti do 150 EUR ili pošiljaka koje fizičke osobe šalju fizičkim osobama vrijednosti do 45 EUR), te za pošiljke robe koja je predmet ograničenja, zabrane ili posebno propisanih formalnosti.
Nepostojanje oznake CE na robi naručenoj putem poštanskog prometa

Oznaka CE obavezna za određene kategorije proizvoda označava da su proizvodi u skladu s zakonodavstvom Europske unije u pogledu bitnih zahtjeva sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, okoliša te javnog interesa (igračke, niskonaponska oprema i uređaji, građevni proizvodi, strojevi, osobna zaštitna oprema, neautomatske vage, medicinski uređaji, uređaji za hlađenje, oprema pod tlakom, telekomunikacijska oprema). Proizvod koji nema CE oznaku, a ona je za njega obavezna, carinske vlasti ne smiju pustiti u slobodni promet. Ako carinske vlasti pri kontroli robe koja se uvozi utvrde da nedostaje CE oznaka ili propisana dokumentacija, ili da ta roba ima karakteristike na temelju kojih je moguće utvrditi opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača, zaustavlja se postupak puštanja robe u slobodni promet i o tome se izvijeste tijela nadležna za nadzor tržišta (Državni inspektorat).