e-Usluge MUP-a RH

Ne trebate čekati u redovima na šalterima, podnesite zahtjev i aktivirajte online!

Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati sredstvo prijave u sustav e-Građani. Posjedujete sredstvo prijave ako imate:
 • elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)
 • korisnik ste internet bankarstva pojedinih banaka
 • elektroničkih servisa, student, djelatnik visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu.
 
e-Putovnica - omogućava podnošenje e-zahtjeva za izdavanje putovnice.

Potrebna razina autentifikacije: 3 i osobna iskaznica ne starija od godinu dana.
Poveznica na e-Putovnicu

e-Vozačka - omogućava:
 • podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole
 • dopunu zahtjeva i pregled zahtjeva,
 • aktivaciju vozačke dozvole preuzete poštom.
Potrebna razina autentifikacije: 3
Poveznica na e-Vozačku

e-Boravište - e-prijava boravišta hrvatskih državljana omogućava:
 • prijavu boravišta hrvatskim državljanima
 • davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu nekretnine koje je vlasnik/suvlasnik
 • generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta koji će stanodavac, koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati.
Potrebna razina autentifikacije: 3
Poveznica na e-Boravište

e-Suglasnost - Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a omogućava hrvatskim državljanima da elektronskim putem daju svoju suglasnost za:
 • izdavanje putovnice djetetu
 • izdavanje osobne iskaznice djetetu
 • prijavu prebivališta djeteta na adresu drugog roditelja
 • davanje suglasnosti stanodavca za prijavu prebivališta punoljetne osobe na adresu nekretnine kojoj je vlasnik/suvlasnik.
Potrebna razina autentifikacije: 3
Poveznica na e-Suglasnost

Obavijest o prekršaju u prometu - Ako Vam je uručena obavijest o počinjenom prekršaju,  ovom aplikacijom pomoću pristupnog koda koji se nalazi na obavijesti možete:
 • doznati detalje o prekršajima
 • dostaviti tražene informacije o vozaču
 • dostaviti tražene informacije o vozilu
 • doznati informacije o plaćanju kazne.
Potrebna razina autentifikacije: 2
Poveznica na e-Obavijest o prekršaju u prometu

e-Detektivi - Usluga omogućava predaju zahtjeva za:
 • izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • polaganje stručnog ispita
 • priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
 • izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti pravnim osobama ili obrtnicima.
Potrebna razina autentifikacije: 2
Poveznica na e-Detektive

Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima - Usluga omogućava vlasnicima apartmana, hotela ili odgovornim osobama u hotelima da u elektronskom obliku predaju zahtjev za:
 • registraciju objekta u kojem se pruža usluga smještaja stranim gostima
 • provjere statusa podnijetog zahtjeva.
Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka vezanih uz registrirani objekt.

Potrebna razina autentifikacije: 1
Poveznica na Registraciju objekata koji pružaju smještaj strancima