Vlasnička prava

Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige 

Zemljišnoknjižni izvadak

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu

Posebni zemljišnoknjižni postupci

Jedan od posebnih zemljišnoknjižnih postupaka je pojedinačni ispravni postupak koji se provodi kad za to postoji opravdan razlog, a pokreće se na prijedlog osobe koja ima pravni interes

Posjedovni list

Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini

Promjena podataka katastarskog operata

Za promjene podataka katastarskog operata zadužen je katastarski ured koji o tome donosi rješenje