Registracija motornih vozila

Registraciju vozila obavljate u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta ili boravišta, privremenom ili stalnom boravku, odnosno sjedištu

Registracija motornih vozila osnovni je preduvjet za njihovo sudjelovanje u prometu. 

Postupak se obavlja u stanicama za tehnički pregled, policijskim upravama ili postajama prema prebivalištu ili boravištu ako nemate prebivalište u Hrvatskoj, privremenom ili stalnom boravku, odnosno sjedištu vlasnika vozila

Popis stanica za tehnički pregled

Policijske uprave u Republici Hrvatskoj.

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Hrvatskoj obavljaju policijske uprave ili postaje prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj.


Postupak prve registracije

1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:
 • dokaza o vlasništvu vozila
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • računa proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava od nadležne ispostave Carinske uprave*
 • porez na cestovna motorna vozila*
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u.
 
*Stjecatelji koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) predočuju klauzulu/potvrdu Carinske uprave kojom se potvrđuje da je PDV obračunat i naplaćen koja je spojena s Obrascem Stjecanje-NPS i ovjerena pečatom, dok stjecatelji koji su obveznici PDV-a prilažu klauzulu/potvrdu Carinske uprave kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva koja je spojena s Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom. Jedinstvena carinska deklaracija prilaže se samo kod uvoza vozila iz država koje nisu članice Europske unije (EU), dok se rješenje carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila prilaže i kod uvoza vozila iz država koje nisu članice EU i unosa vozila iz država članica EU.
U slučaju kad novo ili rabljeno vozilo nije kupljeno kod proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca motornim vozilima u Hrvatskoj ili u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila od trgovca  rabljenim motornim vozilima, rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen dokaz je o plaćenom posebnom porezu.
 
Porez na cestovna motorna vozila plaća se jednom godišnje u stanicama za tehnički pregled vozila, ali i putem platnog prometa (u pošti, banci, itd.) na osnovu poreznog rješenja  koje, posredstvom stanica za tehnički pregled vozila, izdaju uredi državne uprave županije i to za osobne automobile do 10 godina starosti, a za motocikle, četverocikle i lake četverocikle bez obzira na godine starosti.

Prilikom uvoza ili unosa pojedinačnog vozila, odnosno prije prve registracije u Republici Hrvatskoj provodi se i postupak utvrđivanja sukladnosti vozila. Provedbu postupka, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju ovlaštene pravne osobe - Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub, putem ovlaštenih ispitnih mjesta.
 
2. Stanica za tehnički pregled vozila nakon obavljenog tehničkog pregleda popunjava prometnu dozvolu (neovjerenu) i registracijski list.

Ukoliko je vozilo u trenutku promjene vlasništva registrirano u Republici Hrvatskoj, novom se vlasniku bez obavljanja tehničkog pregleda može izdati prometna dozvola s rokom važenja do isteka roka zadnjeg tehničkog pregleda koji je obavio bivši vlasnik.
 
3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:
 • dokaza o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • računa proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, naknada gospodarenja otpadnim vozilima, porez na cestovna motorna vozila)
 • registracijskog lista
 • prometne dozvole
 • dokaza o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta
 • potvrde u OIB-u ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju registracije vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Hrvatskoj.
 
4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu nakon čega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registarske pločice.

Troškovi:
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada gospodarenja otpadnim vozilom (ovisno o vrsti vozila)
 • porez na cestovna motorna vozila
 • 15 kuna u državnim biljezima ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB
 • 35 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi/postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. Ako je obrazac prometne dozvole ispisan, odnosno plaćen u stanici za tehnički pregled vozila, u policijskoj upravi/postaji se ne plaća ponovno navedeni iznos nego se samo vrši ovjera ispisane prometne dozvole
 • registarske pločice (65 kuna za osobna vozila, 40 kuna za moped, 50 kuna za motocikle i priključna vozila) putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi/postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB.
 
Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.


Produženje prometne dozvole (registracije)

Produženje registracije vozila može se izvršiti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj, gdje obavljate tehnički pregled. 

Popis stanica za tehnički pregled, postupak i troškove možete pronaći na stranicama Hrvatskog autokluba:

Tehnički pregledi.
 
Osim toga, produženje registracije se može obaviti i u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji. 
 
Prilažete:
 • prometnu dozvolu
 • knjižicu vozila (kao dokaz o vlasništvu za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.)
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju produženja važenja prometne dozvole za vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Hrvatskoj
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta.
 
Troškovi:
 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • porez na cestovna motorna vozila
 • naknada za naljepnicu - znak tehničke ispravnosti vozila
 • naknade za usluge STP-a
 • pet kuna u državnim biljezima ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.
 
Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice.
Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice i ovlaštenja za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.


Nova vozila

Nova motorna i priključna vozila koja sudjeluju u prometu na cestama vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila osim:
 • motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kilograma
 • motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala
 • vozila hitne medicinske pomoći
 • vozila za taksi prijevoz.

Ta vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila.


Vozila starija od dvije godine

Vozila stara dvije ili više godina vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda.

Na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova možete provjeriti što vam je potrebno za pokusne (proba) pločice ili izvozne pločice, registraciju vozila nakon promjene vlasnika, uz mogućnost ustupanja registarskih pločica, kao i postupak u slučaju gubitka ili nestanka prometne dozvole ili knjižice vozila

Registracija vozila.


Zahtjev za izdavanje pokusnih pločica možete preuzeti na poveznici

Obrazac zahtjeva za izdavanje pokusnih pločica.


Vozila stranih registarskih tablica hrvatskih državljana na privremenom boravku u RH

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu u Hrvatskoj samo ako imaju:
 • važeću prometnu dozvolu i registarske pločice što ih je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano
 • međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu izdanu od nadležnog tijela strane zemlje na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije.

Vozila registrirana u inozemstvu koja su u vlasništvu hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u Hrvatsku, mogu sudjelovati u prometu najduže tri mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku.


Dodatne informacije:

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

Ministarstvo unutarnjih poslova - Registracija vozila

Hrvatski autoklub

Centar za vozila Hrvatske