Pružanje javnih usluga

Ako u sudskom postupku osporavate račun, davatelj javnih usluga ne smije Vam obustaviti davanje usluge sve do okončanja sudskog postupka pod uvjetom da podmirujete nesporne račune

Javne usluge su:
 • distribucija električne energije
 • distribucija prirodnog plina
 • distribucija toplinske energije
 • elektroničke komunikacijske usluge
 • javna vodoopskrba i javna odvodnja
 • opskrba plinom u javnoj usluzi
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi
 • poštanske usluge
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Trgovac koji pruža javne usluge mora vam unaprijed omogućiti upoznavanje s općim uvjetima poslovanja kao i sa svim uvjetima korištenja javnih usluga i te uvjete objaviti na svojim mrežnim stranicama.
 

Cijena i obračun

Prodaja javnih usluga mora se obračunavati primjenom cijena utvrđenih posebnim propisima i prema potrošnji, kada to priroda javne usluge dopušta. Trgovci vam ne smiju naplatiti očitanje mjernih uređaja, osim u slučajevima koji su određeni posebnim propisom.
 

Povjerenstvo za reklamacije

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača, u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Povjerenstvo mora pismenim putem odgovoriti potrošačima u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
 

Obustava usluge

Ako u sudskom ili izvansudskom postupku osporavate račun trgovca koji pruža javnu uslugu, on vam ne smije obustaviti uslugu do okončanja sudskog ili izvansudskog  postupka, pod uvjetom da uredno podmirujete sve sljedeće nesporne račune, osim u slučaju kada ste raskinuli ugovor s trgovcem koji pruža javnu uslugu.

U slučaju da je trgovac koji pruža javnu uslugu obustavio njeno pružanje prije nego što ga je nadležno tijelo ili osoba obavijestila o pokrenutom postupku, dužan je ponovno započeti i nastaviti pružati uslugu do okončanja izvansudskog ili sudskog postupka.

Ova obveza odnosi se i na slučaj kad trgovac koji pruža javnu uslugu pokrene postupak prisilne naplate protiv potrošača.
 

Zastara potraživanja

Potraživanja za javne usluge, na primjer, za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarijevaju za godinu dana. 
 

Reklamacijski postupak

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i bez odgađanja odgovoriti u roku od 15 dana. 

Po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije potrošača pružatelja javne usluge.

Povjerenstvo mora pismenim putem odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste. 

Tek nakon što je potrošač iscrpio postupak pisanog prigovora prema trgovcu, odnosno za javne usluge iscrpio postupak reklamacije povjerenstvu, može zatražiti pomoć od Tržišne inspekcije, vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava.