Preseljenje predmeta kućanstva u Republiku Hrvatsku

Provjerite koji su uvjeti preseljenja predmeta osobne imovine iz države članice Europske unije i trećih zemalja te kako ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost

  1. Preseljenje u Republiku Hrvatsku iz države koja je članica EU
Kretanje roba između drugih država članica EU i Republike Hrvatske smatra se prometom unutar EU, što znači da se taj promet odvija bez primjene carinskih postupaka i mjera carinskog nadzora, odnosno da se ne provode nikakve carinske formalnosti nad predmetima vaše osobne imovine koju unosite u Republiku Hrvatsku pri vašem preseljenju iz jedne od država članica EU.
Važno je naglasiti da je pri unosu motornog vozila iz druge države članice nadležnom carinskom uredu potrebno podnijeti poreznu prijavu za obračun i naplatu poreza na motorna vozila (PPMV) iako se ne radi o postupku puštanja robe u slobodni promet.
 
  1. Preseljenje u Republiku Hrvatsku iz države koja nije članica EU
Plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (nastavno: PDV) oslobođena je osobna imovina fizičkih osoba koje se doseljavaju iz trećih zemalja (država koja nisu članice EU) uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
  • korisnik oslobođenja boravio je najmanje 12 mjeseci neprekidno u trećoj zemlji prije doseljenja
  • pri doseljenju uvozi osobnu imovinu koju je do dana doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u trećoj zemlji najmanje 6 mjeseci
  • osobna imovina je namijenjena za uporabu u istu svrhu u novom uobičajenom mjestu boravišta, odnosno prebivališta.
 
          2.1. Radnje koje je potrebno obaviti prije preseljenja u Republiku Hrvatsku 

Potrebno je ishoditi Potvrdu o boravku u inozemstvu koju izdaje nadležna diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu ili drugu odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje razdoblje neprekidnog boravka u odnosnoj trećoj zemlji (npr. isprava zavoda za zapošljavanje u trećoj zemlji, potvrda poslodavca o razdoblju zaposlenja u trećoj zemlji, prijave i odjave boravišta u trećoj zemlji, ugovor o radu u trećoj zemlji i sl.).

 
          2.2. Vrste predmeta kućanstva

Pod predmetima kućanstva smatraju se: namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, umjetnička djela, hobi alati, manje poljoprivredne alatke i uređaji (razne pile, freze, kosilice), osobno vozilo (automobil), prikolica, kamp kućica, plovilo, kućni ljubimci, životinje za jahanje ali i razumne količine potrošne robe kupljene za stvaranje kućnih zaliha (npr. jednomjesečne zalihe živežnih namirnica). Predmeti moraju biti za kućnu uporabu ili za slobodno vrijeme i ne smiju služiti za obavljanje neke profesionalne djelatnosti.
Kao dokaz posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva korisnik oslobođenja prilaže račune ili druge vjerodostojne isprave. Kao dokaz korištenja vozila prilaže se isprava o registraciji.

          2.3. Uvoz predmeta kućanstva prije fizičkog doseljenja osobe

Oslobođenje od carine i poreza na dodanu vrijednost (nastavno: PDV) mogu ostvariti i one fizičke osobe koje se tek namjeravaju preseliti u Republiku Hrvatsku, ali to moraju i učiniti u roku 6 mjeseci od dana puštanja u slobodni promet (carinjenja) predmeta kućanstva. U tom slučaju prilaže se izjava o namjeri preseljenja u roku od šest mjeseci. Za namirenje eventualnog carinskog duga podnosi se jamstvo (garancija) koju daje ovlašteni carinski otpremnik (špediter) ili polaže depozit u gotovini (u visini carine i PDV-a koji bi inače bili obračunati i naplaćeni).

Detaljnije informacije o carinskom postupku i primjeni instituta oslobođenja pri preseljenju u RH.
 
  1. Unos ili uvoz motornog vozila
Bez obzira preseljavate li u Republiku Hrvatsku iz države koja je članica EU (unos) ili države koja nije članica EU (uvoz), u obvezi ste platiti posebni porez na motorna vozila (PPMV) i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima ukoliko vaše vozilo podliježe plaćanju iste.  
Detaljnije informacije o načinu podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje PPMV-a kao i dokumentaciji koja se prilaže poreznoj prijavi, okvirnom izračunu PPMVA-a putem informativnog kalkulatora te informaciju podliježe li vaše vozilo plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim vozilima možete pročitati na poveznici postupak plaćanja PPMV-a, a dodatna pojašnjenja možete zatražiti izravno u nadležnom carinskom uredu.
Predlažemo da,  prije preseljenja,  zatražite informacije od Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH,  na adresi e-pošte pisarnica@dzm.hr vezane za postupak utvrđivanja sukladnosti za svako pojedinačno vozilo, kolokvijalnog naziva homologacija vozila, kojeg je potrebno provesti prije prve registracije u Republici Hrvatskoj.