Prava u sustavu socijalne skrbi

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi, ukoliko Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski

Prihvatilišta za beskućnike

Skrb o ovoj socijalno osjetljivoj skupini je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u nadležnosti velikih gradova i gradova sjedišta županija