Zdravstveno osiguranje

Uz prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje po povratku u Hrvatsku možete ugovoriti i dopunsko zdravstveno osiguranje

Svaki građanin Republike Hrvatske obvezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje.
 
Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguranja obvezatni su se osigurati:
  • sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj
  • stranci s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
  • stranci s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno
  • državljani drugih država članica Europske unije (EU) i državljani države koja nije država članica s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske, odnosno profesionalne djelatnosti, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj i ako propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
 
U slučaju da imate prebivalište u Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu ostvarujete na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja druge države članice EU/EEP/Švicarske, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i druge osigurane osobe u Hrvatskoj.
 
Pristup zdravstvenoj zaštiti
Pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje provjerite na koji način i kako možete stječi status osiguranika te kako se podnosi prijava na obvezno zdravstveno osiguranje.
Informirati se možete osobno dolaskom u područni ured ili u ispostavu HZZO, putem besplatnog info telefona 0800 7979 ili putem info@hzzo.hr.
Pod temom Zdravlje dostupne su sve informacije vezane uz zdravstveno osiguranje i prava.
 
Hrvatski državljani s inozemnom mirovinom
Hrvatski državljani koji imaju mirovinu iz druge države članice EU, Europskog ekonomskog prostora ili iz Švicarske, odnosno iz države s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Turske), a koji ne primaju mirovinu iz Hrvatske, imaju pravo na reguliranje zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja iz države u kojoj su ostvarili pravo na mirovinu. Isto vrijedi i za članove vaše obitelji. Kako bi ostvarili navedeno pravo, dobro je i prije preseljenja u Hrvatsku obratiti se svojem matičnom zdravstvenom osiguranju radi dobivanja detaljnijih informacija o pravima i dobivanja odgovarajućih potvrda kojima se regulira pravo na zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj.
Korisnici isključivo inozemne mirovine, koji pravo na zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj ne mogu ostvariti sukladno prethodno navedenom, obvezni su se zdravstveno osigurati uz obvezu osobne uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, sukladno propisima o obveznim doprinosima.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) nadležna je ustanova za davanja za bolest i davanja za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo te davanja za ozljede na radu i profesionalne bolesti iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja potpadaju pod koordinaciju sustava socijalne sigurnosti u RH.
 
Dopunsko zdravstveno osiguranje
Svi građani stariji od 18 godina koji su zdravstveno osigurani na obvezno zdravstveno osiguranje mogu u HZZO-u, kao i pri drugim osiguravajućim društvima, sklopiti ugovor i o dopunskom zdravstvenom osiguranju.
Za više informacije možete saznati i na mrežnoj poveznici Pitanja i odgovori koje je pripremio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.