Oporezivanje inozemnih mirovina

Oporezivanje inozemnih mirovina

Mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu smatraju se primicima od nesamostalnog rada

Oporezivanje inozemnih mirovina - koraci u postupku

Utvrđivanje porezne rezidentnosti