Kako ulagati u Hrvatsku?

Sva domaća i strana društva posluju pod jednakim uvjetima. Strani investitor može osnovati ili sudjelovati u osnivanju društva i može stjecati prava i/ili obveze pod istim uvjetima kao i bilo koji domaći investitor

Strani investitori sa sjedištem, odnosno prebivalištem u zemlji koja nije članica WTO-a trebaju zadovoljavati uvjet uzajamnosti, odnosno reciprociteta.
Identificirano je 13 globalnih lanaca vrijednosti koji predstavljaju priliku za specijalizaciju i privlačenje investicija u RH. Za svako od tih 13 strateških podpodručja odnosno 13 industrija napravljena je i strateška segmentacija i akcijski planovi, kojima se i poslovni sektor želi usmjeriti prema onome za što se ocjenjuje da su globalno konkurentni i profitabilni segmenti gospodarstva. To su biofarmaceutika, zdravstvene usluge, održiva proizvodnja i prerada hrane, inteligentni transportni sustavi i informatičko-komunikacijske tehnologije.

Ustav Republike Hrvatske predviđa nekoliko jamstava za strane investitore. Posebno je propisano da sva prava stečena ulaganjem kapitala neće biti ograničena zakonom ili drugim pravnim aktom te da je stranim investitorima zajamčen slobodan prijenos i repatrijacija dobiti i uloženog kapitala.

Izravna strana ulaganja predstavljaju važan čimbenik za poticanje konkurentnosti te su i pokretač ulaska u globalne lance vrijednosti, pri čemu ulagači i njihova ulaganja mogu donijeti specijalizirana znanja i tehnologije te pomoći hrvatskoj industriji da se prilagodi.

Strana osoba koja želi steći vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, ima na to pravo samo ako postoji uzajamna mogućnost za hrvatske osobe u toj zemlji. To se ograničenje ne odnosi na državljane i pravne osobe iz država članica Europske unije. Te osobe stječu pravo vlasništva nekretnine pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim na izuzetim nekretninama, odnosno na poljoprivrednom zemljištu određenom posebnim zakonom i zaštićenim dijelovima prirode prema posebnom zakonu. Strani investitor može osnovati trgovačko društvo u Hrvatskoj koje kao domaća pravna osoba može stjecati nekretnine bez ograničenja.

Više o investiranju u Hratsku pročitajte na poveznici.

Više o statusu stranih investitora pročitajte na poveznici.

Informacije o bespovratnim sredstvima iz EU fondova i sve otvorene natječaje možete pratiti putem mrežne stranice eFondovi.

Da biste se prijavili na navedene natječaje nije potrebno biti hrvatskim državljaninom. Za prijavu na natječaj nije potrebno imati regulirano prebivalište u Hrvatskoj međutim, u slučaju dobitka natječaja, potrebno je isti regulirati:

„Prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti Poziva te isto dokazuje dokumentima propisanim ovim Pozivom i jednakovrijednim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj ima registrirano sjedište. Također, prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH isti treba registrirati najkasnije do trenutka plaćanja potpore.“