Isplata naknade

Ovisno o vrsti i trajanju privremene nesposobnosti za rad, naknada plaće isplaćuje se na teret sredstava poslodavca ili HZZO-a

Ovisno o vrsti i trajanju bolovanja, naknada plaće zbog privremene nesposobnosti za rad isplaćuje se na teret sredstava poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).  

O tome na čiji teret se naknada isplaćuje ovisi njezin najviši iznos: kada se isplaćuje na teret HZZO-a, ne može iznositi više od 4257,28 kuna, a kada se isplaćuje na teret poslodavca, njezin najviši iznos ovisi o poslodavcu (no ne može biti niža od 70 posto osnovice za naknadu plaće, s time da kao mjesečni iznos ne može biti niža od 25 posto proračunske osnovice).
 

Naknada na teret poslodavca

Poslodavac iz svojih sredstava isplaćuje naknadu plaće za prva 42 dana privremene nesposobnosti za rad, odnosno za prvih sedam dana privremene nesposobnosti za rad za invalida rada, kod privremene nesposobnosti za rad:
 • zbog bolesti ili ozljede
 • za vrijeme smještaja osiguranika u zdravstvenu ustanovu zbog liječenja ili medicinskih ispitivanja         
 • zbog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena.
 

Poslodavac isplaćuje naknadu na teret HZZO-a

Poslodavac isplaćuje naknadu, ali na teret sredstava HZZO-a, od 43. dana, odnosno od osmog dana privremene nesposobnosti za rad za invalida rada, kod privremene nesposobnosti za rad:
 • zbog bolesti ili ozljede
 • za vrijeme smještaja osiguranika u zdravstvenu ustanovu zbog liječenja ili medicinskih ispitivanja
 • zbog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti u izvan radnog vremena,

a od prvog dana privremene nesposobnosti za rad:
 • zbog pratnje osigurane osobe upućene na liječenje izvan mjesta boravišta odnosno prebivališta
 • zbog njege oboljelog djeteta ili supružnika
 • zbog privremene nesposobnosti za rad radi priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Pravo na naknadu plaće zbog njege djeteta do 7. godine traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 60 dana, a za dijete starije od sedam godina (do 18. godine) najviše do 40 dana. Potrebu duljeg trajanja privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad određuje liječničko povjerenstvo HZZO-a.

Pravo na privremenu spriječenost za rad osiguranik može ostvariti pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen, odnosno ako živi sam s djetetom (npr. samohrani ili razvedeni roditelj), da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete te da za dijete kojemu je potrebna njega nema priznato pravo roditelja njegovatelja.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi njege osigurane osobe - supružnika te djeteta starijeg od 18 godina traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 dana.
 

HZZO isplaćuje naknadu

HZZO direktno isplaćuje naknadu plaće od prvog dana u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog:
 • izolacije osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini
 • transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a
 • privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem
 • korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena
 • dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta
 • nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
 

Stečaj i nelikvidnost poslodavca

Isplatu će HZZO izvršiti neposredno osiguraniku:
 • u slučaju stečajnog postupka poslodavca
 • u slučaju prestanka postojanja poslodavca
 • kad poslodavac zbog nelikvidnosti ne može isplatiti plaću, odnosno naknadu plaće za najmanje dva kalendarska mjeseca, naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad koja se naknada isplaćuje na teret sredstava HZZO-a
 • u slučaju  kada poslodavac ne izvrši isplatu naknade plaće koja tereti sredstva HZZO-a, odnosno državnog proračuna u propisanom roku od 30 dana prema obračunu HZZO-a. 

U slučaju stečajnog postupka ili nelikvidnosti poslodavac je obvezan izvršiti obračun naknade plaće za osiguranika, te potonji uz dokaz o pokrenutom stečajnom postupku ili nelikvidnosti i uz pisanu izjavu osiguranika o broju tekućeg računa na koji želi da mu se izvrši isplata, dostaviti HZZO-u radi isplate naknade plaće koja tereti sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja.
 

Prestanak radnog odnosa i obavljanja djelatnosti u toku privremene nesposobnosti za rad

Ako u toku trajanja privremene nesposobnosti za rad dođe do prestanka radnog odnosa obavljanja djelatnosti osobnim radom, osiguraniku pripada naknada plaće još najviše 30 dana i to pod uvjetom da vam je izabrani doktor privremenu nesposobnost utvrdio najmanje osam dana prije dana prestanka radnog odnosa, te da ste u vrijeme prestanka radnog odnosa imali pravo na naknadu plaće temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju..

Iznimno, kod privremene nesposobnosti za rad koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, odnosno posljedica priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pripada vam naknada plaće sve dok ponovno ne budete radno sposobni, odnosno dok vam nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja ne bude utvrđena invalidnost.

Ako vam je prestao radni odnos u trenutku privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem te rodiljnog dopusta, prava na rad s polovicom punog radnog vremena, te prava na dopust radi smrti djeteta imate pravo na naknadu plaće i po prestanku radnog odnosa, sve do isteka korištenja prava.
 

Dodatne informacije:

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad