Upis brodice

Nakon upisa u očevidnik brodica, lučka kapetanija ili ispostava izdat će vam oznake koje morate ispisati na brodici

U očevidnik brodica obvezno se upisuje brodica duljine veće od 2,5 metara ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kilovata koja je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Hrvatskoj.

U očevidnik brodica može se upisati i brodica istih karakteristika, koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili hrvatskog državljanina koji nema prebivalište u Hrvatskoj ako brodica pretežno boravi u moru Republike Hrvatske.

Vlasnik ove brodice dužan je opunomoćiti zastupnika u Republici Hrvatskoj s prebivalištem ili sjedištem na području lučke kapetanije ili ispostave gdje je brodica upisana u očevidnik brodica.


Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prvi upis brodice podnosite na propisanom obrascu nadležnoj lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi, a možete ga preuzeti sa stranica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Zahtjev za prvi upis brodice.

Popis lučkih kapetanija i ispostava s kontakt podacima pronaći ćete na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Lučke kapetanije i ispostave. 

Pregled radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica obavlja se prije upisa brodice u očevidnik brodica, kao i poslije u opsegu i rokovima kako je propisano Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema

Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti. 

Pregled brodice obavlja se na zahtjev vlasnika uz naknadu sukladno Naredbi o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

Naredba o visini naknada za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica. 


Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za prvi upis trebate priložiti:  
  • ispravu kojom se dokazuje vlasništvo brodice i porivnog uređaja (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, račun, svjedodžba o gradnji i sl.)
  • ispravu kojom se dokazuje bruto tonaža, kada je to propisano Tehničkim pravilima, te nosivost brodice za brodice za gospodarske namjene
  • dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za brodice za gospodarske namjene
  • policu o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice ako snaga porivnog uređaja brodice prelazi 15 kW
  • ispravu kojom se dokazuje da je brodica brisana iz stranog upisnika brodica, ako je bila upisana u strani upisnik brodica
  • dokaz o podmirenim carinskim i poreznim obvezama
  • svjedodžbu o gradnji izdanu od nadležnog tijela, odnosno Deklaraciju o sukladnosti izdanu sukladno Tehničkim pravilima, ako je brodica građena u Republici Hrvatskoj ili Deklaraciju o sukladnosti izdanu sukladno Direktivi EU 94/25 EC ako je brodica građena izvan Republike Hrvatske.

Isprave koje se prilažu zahtjevu za upis u očevidnik brodica prilažu se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici. Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.


Naknade i pristojbe

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis plaća se naknada u korist državnog proračuna, a njezina visina propisana je Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj

Naredba o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj.

 

Upis promjena

U slučaju bilo kakvih promjena (promjena vlasništva, motora ili luke upisa brodice) obvezni ste podnijeti zahtjev za upis nastalih promjena u roku 30 dana od dana nastanka promjene.

U slučaju promjene prava vlasništva brodice, promjenu podataka u očevidniku brodica dužan je zatražiti novi vlasnik, u roku 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva. Informacije o potrebnim dokumentima koje trebate priložiti u svakom od slučajeva promjene možete dobiti u nadležnoj kapetaniji odnosno lučkoj ispostavi.


Oznaka brodice

Nakon upisa u očevidnik, dobit ćete oznake brodice. Oznaka mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.

Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 centimetara, odnosno 20 centimetara za glisere, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

Uz obveznu oznaku, brodica može imati i ime, koje određuje vlasnik.


Upravljanje brodicom

Brodicom može upravljati osoba koja je za to osposobljena sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama

Pravilnik o brodicama i jahtama
 

Javni pretraživač plovila

U Javnom pretraživaču plovila vlasnici brodica, jahti i čamaca mogu pregledati podatke o svojim plovnim objektima odabirom tipa objekta te oznake, imena ili nacionalnog identifikacijskog broja (NIB). Javni pretraživač plovila dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Javni pretraživač plovila.

Više informacija o Javnom pretraživaču plovila možete pročitati na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

O Javnom pretraživaču plovila.


Povezane e-usluge:

e-Plovilo