Upis brodice

Nakon upisa u očevidnik brodica, lučka kapetanija ili ispostava izdat će vam oznake koje morate ispisati na brodici

U očevidnik brodica obvezno se upisuje brodica duljine veće od 2,5 metara ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kilovata koja je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Hrvatskoj.

U očevidnik brodica može se upisati i brodica istih karakteristika, koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili hrvatskog državljanina koji nema prebivalište u Hrvatskoj ako brodica pretežno boravi u moru Republike Hrvatske.

Vlasnik ove brodice dužan je opunomoćiti zastupnika u Republici Hrvatskoj s prebivalištem ili sjedištem na području lučke kapetanije ili ispostave gdje je brodica upisana u očevidnik brodica.


Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prvi upis brodice podnosite na propisanom obrascu nadležnoj lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi, a možete ga preuzeti sa stranica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Zahtjev za prvi upis brodice.

Popis lučkih kapetanija i ispostava s kontakt podacima pronaći ćete na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Lučke kapetanije i ispostave. 

Pregled radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica obavlja se prije upisa brodice u očevidnik brodica, kao i poslije u opsegu i rokovima kako je propisano Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema. 

Pregled brodice obavlja se na zahtjev vlasnika uz naknadu sukladno Naredbi o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

Naredba o visini naknada za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica. 


Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za prvi upis trebate priložiti:  
  • ispravu kojom se dokazuje vlasništvo brodice i porivnog uređaja (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, račun, svjedodžba o gradnji i sl.)
  • ispravu kojom se dokazuje bruto tonaža, kada je to propisano Tehničkim pravilima, te nosivost brodice za brodice za gospodarske namjene
  • dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za brodice za gospodarske namjene
  • policu o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice ako snaga porivnog uređaja brodice prelazi 15 kW
  • ispravu kojom se dokazuje da je brodica brisana iz stranog upisnika brodica, ako je bila upisana u strani upisnik brodica
  • dokaz o podmirenim carinskim i poreznim obvezama
  • svjedodžbu o gradnji izdanu od nadležnog tijela, odnosno Deklaraciju o sukladnosti izdanu sukladno Tehničkim pravilima, ako je brodica građena u Republici Hrvatskoj ili Deklaraciju o sukladnosti izdanu sukladno Direktivi EU 94/25 EC ako je brodica građena izvan Republike Hrvatske.

Isprave koje se prilažu zahtjevu za upis u očevidnik brodica prilažu se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici. Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.


Naknade i pristojbe

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis plaća se naknada u korist državnog proračuna, a njezina visina propisana je Naredbom o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra.

 

Upis promjena

U slučaju bilo kakvih promjena (promjena vlasništva, motora ili luke upisa brodice) obvezni ste podnijeti zahtjev za upis nastalih promjena u roku 30 dana od dana nastanka promjene.

U slučaju promjene prava vlasništva brodice, promjenu podataka u očevidniku brodica dužan je zatražiti novi vlasnik, u roku 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva. Informacije o potrebnim dokumentima koje trebate priložiti u svakom od slučajeva promjene možete dobiti u nadležnoj kapetaniji odnosno lučkoj ispostavi.


Oznaka brodice

Nakon upisa u očevidnik, dobit ćete oznake brodice. Oznaka mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.

Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 centimetara, odnosno 20 centimetara za glisere, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

Uz obveznu oznaku, brodica može imati i ime, koje određuje vlasnik.


Upravljanje brodicom

Brodicom može upravljati osoba koja je za to osposobljena sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama

Pravilnik o brodicama i jahtama
 

Javni pretraživač plovila

U Javnom pretraživaču plovila vlasnici brodica, jahti i čamaca mogu pregledati podatke o svojim plovnim objektima odabirom tipa objekta te oznake, imena ili nacionalnog identifikacijskog broja (NIB). Javni pretraživač plovila dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Javni pretraživač plovila.

Više informacija o Javnom pretraživaču plovila možete pročitati na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

O Javnom pretraživaču plovila.


Povezane e-usluge:

e-Plovilo