Porezne obveze pri kupnji rabljenih vozila iz drugih država članica EU

Saznajte koje su vaše porezne obveze kao stjecatelja rabljenih vozila iz drugih zemalja članica EU

Rabljena prijevozna sredstva su:
  • kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 kubičnih centimetara ili snage motora iznad 7,2 kilovata, isporučena šest mjeseci od datuma prve uporabe i koja su prešla više od 6000 kilometara
  • plovila duža od 7,5 metara, koja su isporučena tri mjeseca od datuma prve uporabe i koja su plovila više od 100 sati
  • zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1550 kilograma, koji su isporučeni tri mjeseca od datuma prve uporabe ili koji su letjeli više od 40 sati. 

Osnovica za obračun pet posto poreza na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstva je tržišna cijena. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju procjene primjenom aplikacije Euro TAX.

Koje su to porezne obveze, kao i dokumenti potrebni za registraciju u slučaju stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava, saznajte iz priložene tablice:

 
PRODAVATELJ
iz druge države
članice EU
KUPAC u RH POREZNE OBVEZE
KUPCA
DOKUMENTI ZA
REGISTRACIJU
Porezni obveznik Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- prijevozno sredstvo
neće registrirati jer ga
nabavlja za daljnju prodaju
 
- ne dolazi u MUP
Porezni obveznik Porezni obveznik - koji stječe
za vlastite potrebe
- 25% PDV-a na stjecanje

- posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza (trošarine) s točkom u izreci da na stjecanje treba obračunati PDV
 
- napomena koja se ispisuje na računu ili drugom dokumentu za stjecanje tog prijevoznog sredstva ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi:
„Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
 
(u računu za stjecanje prijevoznog sredstva neće biti iskazan PDV jer se radi o isporuci unutar EU koja je oslobođena PDV-a, ali u računu mora biti naveden PDV ID broj prodavatelja iz druge države članice, PDV ID broj hrvatskog poreznog obveznika)

 
Porezni obveznik Osobe kojima nije dodijeljen
PDV identifikacijski broj i koje
nisu upisane u registar
obveznika PDV-a (građani,
mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne
samouprave i ostali)

- nema obveze PDV-a jer prodavatelj treba obračunati PDV prema zakonskim odredbama svoje države članice
 
- posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.

- rješenje Carinske uprave o
plaćanju posebnog poreza
(trošarine)
 
- račun stranog poreznog
obveznika u kojem je iskazan
PDV ili na bilo koji drugi način navedeno da je prilikom
isporuke u drugoj državi članici obračunan PDV te države članice
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
Osoba koja nije
porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik
- posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
- 5% posebnog poreza na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava
 
Ne iskazuje se u obrascima.

- rješenje Carinske uprave
o plaćanju posebnog poreza (trošarine)
 
- klauzula/potvrda Porezne
uprave kojom se dokazuje
da je porez na stjecanje rabljenog prijevoznog sredstva po stopi 5% obračunan i naplaćen
 

Osoba koja nije
porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)

Osobe koje nisu upisane u
registar obveznika PDV-a i kojima
nije dodijeljen PDV identifikacijski
broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave i ostali)

- posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
- 5% posebnog poreza na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza (trošarine)
 
- klauzula/potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje
da je porez na stjecanje rabljenog prijevoznog sredstva po stopi 5% obračunan i naplaćen
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a ili poreza na stjecanje rabljenih po stopi 5% jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
- posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza (trošarine)
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a ili poreza na stjecanje rabljenih po stopi 5% jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
- posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza (trošarine)
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže

Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.

  


Posebni postupak oporezivanja marže

Kod posebnog postupka oporezivanja marže za isporuke rabljenih prijevoznih sredstva u RH, kupac je obvezan javiti se Carinskoj upravi radi utvrđivanja obveze plaćanja posebnog poreza (trošarine) u slučaju da kupuje prijevozno sredstvo koje podliježe plaćanju posebnog poreza (trošarine) radi uporabe tog vozila na cestama u RH, a koje do sada nije bilo registrirano u RH.

U tom slučaju Carinska uprava donosi rješenje u vezi s obvezom plaćanja posebnog poreza (trošarine). 

Kako bi mogli registrirati takvo prijevozno sredstvo potreban vam je račun preprodavatelja u kojem stoji napomena »posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra« ili izjava preprodavatelja da je PDV obračunan na maržu te rješenje Carinske uprave u vezi s posebnim porezom (trošarinom). 

Detaljnije informacije o poreznim obvezama pri kupnji rabljenih vozila iz drugih država članica EU saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.


Dodatne informacije:

Porezna uprava

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV)

 

Povezane e-usluge:

Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila