Jamstveni list

Ako je tijekom ispravne montaže, uporabe i rukovanja došlo do kvara na proizvodu s jamstvenim listom možete koristiti prava iz jamstva - pravo na popravak ili, ako to nije moguće, pravo na zamjenu za ispravan proizvod

Odgovornost iz jamstva postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.


Sadržaj jamstvenog lista

Jamstveni list treba sadržavati sljedeće podatke:
  • sadržaj prava koja vam pripadaju, tj. koje situacije i kvarovi vezani uz stvar su obuhvaćene jamstvom
  • odredbu o tome da jamstvo ne utječe na ostala prava koja vam pripadaju po nekoj drugoj osnovi (npr. odgovornost za materijalne nedostatke),
  • trajanje jamstva,
  • teritorijalno područje važenja jamstva, tj. da li jamstvo vrijedi samo u vašoj zemlji ili vrijedi na širem području, 
  • ostale pojedinosti koje su potrebne da biste ostvarili prava iz jamstva, 
  • podatke o davatelju jamstva (naziv trgovca, adresa i sl.).

Nakon kupnje, trgovac mora pečatom i potpisom ovjeriti jamstveni list.
 

Prava tijekom jamstva

U slučaju kvara na proizvodu obratite se trgovcu kod kojega ste kupili proizvod, a ukoliko s njim ne uspijete riješiti problem, obratite se onome tko je izdao jamstveni list. Ako uočite kvar na proizvodu pod jamstvom, kvar morate prijaviti tijekom trajanja jamstva. Trajanje jamstva ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja jamstva u kojem treba obavijestiti davatelja jamstva o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara.

Međutim, imajte na umu da se prava po osnovi jamstva gase nakon isteka jedne godine računajući od dana je zatražen popravak ili zamjena stvari.

Ako proizvod nije ispravan ili ako je tijekom uporabe i rukovanja došlo do kvara na proizvodu s jamstvenim listom, možete zahtijevati kako od proizvođača, tako i od prodavatelja da proizvod popravi u razumnom roku. Ako popravak nije moguć, trgovac vam mora predati takav proizvod koji je ispravan. 
 

Prava nakon isteka jamstva

Ako je nedostatak na proizvodu postojao u trenutku kupnje i za vrijeme trajanja, i nakon isteka jamstvenog roka imate pravo od trgovca zahtijevati da ukloni nedostatak na proizvodu, prema odgovornosti za materijalne nedostatke, ukoliko se kvar pojavio u roku od dvije godine od dana kupnje.
 

Popravak i zamjena

Svoja prava u svezi s proizvodom s jamstvom ostvarujete od trgovca od kojeg ste kupili proizvod, a ne od ovlaštenog servisa.

Trgovac je dužan u tijeku jamstvenog roka popraviti u razumnom roku neispravan proizvod potrošaču koji je predao jamstveni list, a ako to nije moguće, predati mu proizvod koji je ispravan.

Ako popravak nije obavljen u primjerenom roku, možete tražiti ispravan proizvod.
 

Prijevoz do servisa

Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

Ako želite, možete i sami dostaviti proizvod na popravak u servis ili do trgovca po svom izboru, ali to nije vaša obveza i trgovac vas ne smije upućivati da neispravan proizvod nosite na servis ako ste ga donijeli do njega.

U svakom slučaju, trgovac (prodavatelj) je odgovoran za otklanjanje kvara, a ne servis.
 

Predočenje računa

Iako nije izričito propisano da potrošač uz proizvod ili uslugu s nedostatkom mora predočiti račun, on je ipak potreban kao dokaz o mjestu i vremenu kupnje, pa ga trebate čuvati određeno vrijeme.

Ako ste uz proizvod dobili i jamstvo, trgovac vam ne može osporavati prava iz jamstvenog lista bez računa, jer je ovjereno jamstvo s datumom plaćanja dokaz mjesta i vremena kupnje proizvoda.
 

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti preko besplatnog potrošačkog telefona 0800/414-414. Vaši upiti se zaprimaju svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.