Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima u javnim službama i ustanovama, tijelima državne uprave i pravnim osobama u državnom vlasništvu možete ostvariti ukoliko ispunjavate uvjete iz natječaja i ako ste nezaposleni

Prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja, kao i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa, tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela javne uprave, javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima (koje su prilikom zapošljavanja obvezne raspisati javni natječaj ili oglas temeljem zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora), obvezni su dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom:
  • djetetu smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i bez roditeljske skrbi
  • hrvatskom ratnom vojnom invalidu (HRVI)
  • članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • dragovoljcu iz Domovinskog rata
  • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.


Prijava na natječaj

Ukoliko se pozivate na pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj ili oglas potrebno je priložiti:
  • dokaze da ispunjavate sve uvjete navedene u natječaju ili oglasu 
  • dokaz o nezaposlenosti  
  • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj, odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi  
  • potvrdu o priznatom statusu.


Zahtjev za nadzor

Ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, možete podnijeti zahtjev za provedbu nadzora - i to upravnoj inspekciji ako se radni odnos zasniva rješenjem (u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe na rješenje o prijamu u službu izabranog kandidata), odnosno inspekciji rada ako se radni odnos zasniva ugovorom o radu (u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o izabranom kandidatu).


Dodatne informacije:

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.