Godišnji obračun poreza na dohodak

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače

Godišnji dohodak i godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se i obračunava:
 1. podnošenjem godišnje porezne prijave, ili
 2. u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.
 

1. Godišnja prijava poreza na dohodak

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Porezni obveznik koji obvezno podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak:
 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija
 • porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu,  ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak. 
Navedeni porezni obveznici u godišnjoj poreznoj prijavi iskazuju sve ostvarene oporezive dohotke osim:
 • dohotka koji ostvare po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako taj dohodak prema posebnom propisu ne podliježe oporezivanju,
 • dohotka koji Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja, i
 • dohotka koji se smatra konačnim. 

Konačnim dohotkom smatra se dohodak kojemu je izvor u primicima od: imovine i imovinskih prava (osim dohotka što se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija), kapitala, osiguranja, drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa, drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena. 
 
Porezna uprava procjenom utvrđuje porez na dohodak obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a ne podnesu je, ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni.
 
Porezni obveznici koji ne podnose godišnju prijavu poreza na dohodak jer ostvaruju:
 • dohodak od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija)
 • dohodak od kapitala
 • dohodak od osiguranja
 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
 • dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

Godišnju poreznu prijavu ne podnose ni porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza.
 

2. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava po službenoj dužnosti slijedećim obveznicima poreza na dohodak u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak:
 • obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i
 • obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Konačnim drugim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od:
 • povrata doprinosa
 • razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena. 

Temeljno, poseban postupak se ne provodi za porezne obveznike:
 • koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga)
 • članove posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti RH (pomorci)
 • koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te drugi dohodak koji se smatra konačnim (po osnovi povrata doprinosa i po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i dohodak koji se oporezuje u paušalnom iznosu
 • za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovu ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporezivi dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, ako mu je Zakonom o porezu na dohodak propisana obveza izvješćivanja, nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku i na propisanom izvješću.  


Provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i  prireza porezu na dohodak provodi se na slijedeći način:
 • Porezna uprava u posebnom postupku, na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže i na osnovi podataka koje je dostavio porezni obveznik, poreznom obvezniku utvrđuje godišnji dohodak ostvaren u kalendarskoj godini (poreznom razdoblju), te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje.

Porezna uprava to privremeno porezno rješenje dostavlja poreznom obvezniku prema adresi njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže, i to najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu. Dostavom privremenog poreznog rješenja na tu adresu smatra se da je izvršena osobna dostava.
Za porezne obveznike koji ne podnesu prigovor porezna obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom obvezom. Porezna uprava tada na osnovi dostavljenih privremenih poreznih rješenja porezne obveznike zadužuje za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, ili obavlja povrat ako porezni obveznik ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
Porezni obveznik koji nije podnio prigovor dužan je platiti razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja je utvrđena u privremenom poreznom rješenju u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor, a ako ima pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak Porezna uprava obavlja povrat prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i Općeg poreznog zakona.
Porezna uprava poreznim obveznicima ne dostavlja privremeno porezno rješenje ako je u posebnom postupka utvrđeno da nema razlike godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat, ili ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.
 
 • Ako porezni obveznik smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni tada može najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu protiv tog rješenja podnijeti prigovor. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja. Osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona kojima je uređen porezni postupak. 

Izjavljeni prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo i o tome u roku 30 dana od dana njegovog zaprimanja donosi porezno rješenje. Ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu s navodima iz prigovora tada donosi porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba. Porezna obveza utvrđena tim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom.  Ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani tada donosi porezno rješenje kojim se prigovor odbija, a protiv takvog rješenja može se izjaviti žalba u roku 30 dana od dana njegove dostave. Izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja.
Porezni obveznik je dužan platiti razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja je utvrđena u poreznom rješenju u roku 15 dana od dana osobne dostave, a ako ima pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak Porezna uprava obavlja povrat prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i Općeg poreznog zakona.
 

Način ostvarivanja prava poreznih obveznika u posebnom postupku

Ako porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak žele iskoristiti propisana prava, a Porezna uprava ne raspolaže podacima za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka i/ili o podacima za uvećanje osobnog odbitka, tada mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac ZPP-DOH za priznavanjem prava u posebnom postupku. Uz taj su obrazac dužni priložiti vjerodostojne isprave kojim to pravo dokazuju.
Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, te porezni obveznici nasljednici koji su u obvezi podnošenja godišnju porezne prijave u ime umrle osobe.
 
Za porezne obveznike koji su dohodak ostvarili u ili iz inozemstva u posebnom postupku uzet će se u obzir podaci iz propisanoga izvješća koje se podnosi  najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ako porezni obveznici do tog roka iz opravdanih razloga ne raspolažu podacima o porezu plaćenom u inozemstvu, a žele da im se uplaćeni porez u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, dužni su izvijestiti Poreznu upravu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu ZPP-DOH, s time da se potvrdu inozemnog poreznog tijela, ili za to ovlaštene osobe, o uplaćenom porezu u inozemstvu moraju najkasnije dostaviti do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.
Na isti način postupaju i porezni obveznici koji nisu bili obvezni plaćati predujam poreza na dohodak ili konačni porez na dohodak u tuzemstvu zato jer su po osnovi primitka ostvarenog u ili iz inozemstva tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) predujam poreza na dohodak iz tog primitka ili konačni porez na dohodak plaćali u inozemstvu, te su o tome izvijestili Poreznu upravu.
 

Obrazac i upute

Obrasce DOH i ZPP-DOH možete pronaći na stranicama Porezne uprave.
Obrazac ZPP-DOH možete podnijeti i elektroničkim putem preko Jedinstvenog portala Porezne uprave.

Prijava poreza na dohodak.

Detaljnije informacije o godišnjoj prijavi poreza na dohodak saznajte:
 • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
 • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
 • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.


Dodatne informacije:

Zakon o porezu na dohodak

 

Povezane e-usluge:

ePKK