Osnivanje i registracija udruga

Nadležna upravna tijela imaju obvezu po isteku roka za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama izraditi izvješće o udrugama koje to nisu učinile

Obveza udruga da u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena nadležnom upravnom tijelu utvrđena je odredbom članka  55. stavka 1. Zakona o udrugama. Nadalje je utvrđeno da će za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona (do 1. listopada 2015.), nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. ovog Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge. Isto nikako ne znači prestanak udruge po sili zakona, odnosno gubitak pravne osobnosti koja je stečena upisom u registar udruga, već ukazuje na moguće nedjelovanje udruge ili njezinu pasivnost za donošenje odluka vezanih za usklađivanje statuta. Stoga, nadležna upravna tijela imaju obvezu nakon isteka roka za usklađenje statuta izraditi izvješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statut te provesti najprije posredni, a po potrebi i neposredni inspekcijski nadzor kako bi utvrdili koje od tih udruga djeluju te u skladu s utvrđenim poduzeti zakonom propisane mjere. 
 
Nadležna upravna tijela dužna su postupati po podnesenim zahtjevima i nakon isteka roka za usklađivanje statuta, a u aplikaciji registra udruga omogućena je opcija upisivanja napomene „Podnesen je zahtjev za upis promjene statuta i u postupku je rješavanja.“
Kako bi razlikovali udruge koje nisu uskladile svoje statute i podnijele zahtjev za upis promjena nadležnom upravnom tijelu od onih koje su to učinile, za sve udruge koje nisu uskladile svoje statute u registru udruga u rubrici napomena stajat će podatak da udruga nije uskladila svoj statut, sve dok udruga ne ispuni svoju zakonsku obvezu ili dok ne bude likvidirana.

Zahtjev za upis promjena podnosi se u skladnu s odredbama članka 27. stavcima 1.,2., i 3. Zakona, a informacije o prijavi promjena dostupne su u članku

Prijava promjena.
 

Osnivanje

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba.
 
Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Ova ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti dana prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Prilikom osnivanja udruge najmanje jedna osoba osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 
Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe.
 

Registracija

Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev podnosite nadležnom upravnom tijelu u županiji (odnosno Gradu Zagrebu) na čijem je području sjedište udruge. 

O upisu udruge u Registar udruga nadležno upravno tijelo donosi rješenje. O žalbama protiv odluka ovih ureda odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Zahtjev podnosite na propisanom obrascu koji je dostupan na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Zahtjev za upis u Registar udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem stranica Ministarstva pravosuđa i uprave

Upis udruge u Registar udruga Republike Hrvatske.

Za registraciju udruge potrebni su:
 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste.

Zahtjev za registraciju morate podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Više o registraciji stranih udruga pročitajte u članku

Ministarstvo pravosuđa i uprave - Registar udruga
 

Dodatne informacije:

Zakon o udrugama

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Ministarstvo pravosuđa i uprave - Registar udruga

Ministarstvo financija