Osnivanje i registracija udruga

Nadležni uredi državne uprave imaju obvezu po isteku roka za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama izraditi izvješće o udrugama koje to nisu učinile

Obveza udruga da u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena nadležnom uredu utvrđena je odredbom članka  55. stavka 1. Zakona o udrugama. Nadalje je utvrđeno da će za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona (do 1. listopada 2015.), nadležni ured po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. ovog Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge. Isto nikako ne znači prestanak udruge po sili zakona, odnosno gubitak pravne osobnosti koja je stečena upisom u registar udruga, već ukazuje na moguće nedjelovanje udruge ili njezinu pasivnost za donošenje odluka vezanih za usklađivanje statuta. Stoga, nadležni uredi imaju obvezu nakon isteka roka za usklađenje statuta izraditi izvješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statut te provesti najprije posredni, a po potrebi i neposredni inspekcijski nadzor kako bi utvrdili koje od tih udruga djeluju te u skladu s utvrđenim poduzeti zakonom propisane mjere. 
 
Nadležni uredi dužni su postupati po podnesenim zahtjevima i nakon isteka roka za usklađivanje statuta, a u aplikaciji registra udruga omogućena je opcija upisivanja napomene „Podnesen je zahtjev za upis promjene statuta i u postupku je rješavanja.“
Kako bi razlikovali udruge koje nisu uskladile svoje statute i podnijele zahtjev za upis promjena nadležnom uredu od onih koje su to učinile, za sve udruge koje nisu uskladile svoje statute u registru udruga u rubrici napomena stajat će podatak da udruga nije uskladila svoj statut, sve dok udruga ne ispuni svoju zakonsku obvezu ili dok ne bude likvidirana.

Zahtjev za upis promjena podnosi se u skladnu s odredbama članka 27. stavcima 1.,2., i 3. Zakona, a informacije o prijavi promjena dostupne su u članku

Prijava promjena i prestanak djelovanja udruga.
 

Osnivanje

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba.
 
Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Ova ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti dana prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Prilikom osnivanja udruge najmanje jedna osoba osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 
Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe.
 

Registracija

Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev podnosite uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. Popis i kontaktne podatke ureda državne uprave možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Popis ureda državne uprave u županijama.

Ako je sjedište udruge na području grada Zagreba, zahtjev podnosite Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba

Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.

O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. O žalbama protiv odluka ovih ureda odlučuje Ministarstvo uprave.

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Zahtjev podnosite na propisanom obrascu koji je dostupan na stranicama Ministarstva uprave

Zahtjev za upis u Registar udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem preko stranica Ministarstva uprave

Upis udruge u Registar udruga Republike Hrvatske.

Za registraciju udruge potrebni su:
 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste.

Zahtjev za registraciju morate podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Više o registraciji stranih udruga pročitajte u članku

Registracija stranih udruga.
 

Registar udruga

Registar udruga je javni upisnik koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj. Upis u Registar je dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja, u ime osnivača, podnosi zahtjev za upis u Registar udruga uredu državne uprave, nadležnom prema sjedištu udruge.

Svatko može ostvariti uvid u online Registar udruga

Online Registar udruga.
 

Izrada pečata

Novim Zakonom o udrugama propisano je da udruga statutom uređuje izgled svojeg pečata. Stoga se, s rješenjem o registraciji, kod pečatoresca treba naručiti pečat, koji mora odgovarati opisu iz statuta (promjer, oblik, položaj i sadržaj teksta).
 

Prijava Državnom zavodu za statistiku

Nakon upisa u Registar udruga i izrade pečata, osoba ovlaštena za zastupanje mora se obratiti Državnom zavodu za statistiku, odnosno ispostavi Zavoda u jedinici područne (regionalne) samouprave gdje će se putem obrasca RPS-1: Registar poslovnih subjekata-prijava prijaviti u Registar poslovnih subjekata. Državni zavod za statistiku će na temelju navedenog obrasca izdati akt o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnosti koju obavlja sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
 

Upis u Registar neprofitnih organizacija

Nakon upisa u Registar udruga, dobivene obavijesti o razvrstavanju od Državnog zavoda za statistiku te otvaranja žiro-računa u poslovnoj banci udruga je obvezna podnijeti zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

Zahtjev podnosite putem RNO obrasca koji, s uputama za popunjavanje, možete pronaći na stranicama Ministarstva financija

Registar neprofitnih organizacija.

Ispunjen i ovjeren obrazac dostavljate poštom na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb.

Ministarstvo financija ne izdaje potvrdu niti rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija već potvrdu o upisu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra.


Podružnice

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično), u skladu sa statutom kojim se uređuju međusobna prava i obveze udruge i ustrojstvenog oblika, na području cijele Hrvatske.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe ako je to određeno statutom udruge, a na temelju odluke ovlaštenog tijela udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. Ako udruga statutom odredi da njezini ustrojstveni oblici imaju svojstva pravne osobe, oni se registriraju prema sjedištu te ustrojstvene jedinice, u županijskim uredima državne uprave, i na njih se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama.
 

Članstvo

Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i statutom udruge, može postati svaka fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.). Državna tijela (ministarstva, agencije, zavodi i sl.) ne mogu biti članovi udruge. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja popisa članova, a propuštanje vođenja takvog popisa predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 2000 do 10.000 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 1000 do 5000 kuna.

Popis članova
Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja popisa članova, a propuštanje vođenja takvog popisa predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 2000 do 10.000 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 1000 do 5000 kuna. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
 

Prostor

Tijekom postupka registracije udruga nije dužna dokazivati na temelju čega koristi određeni prostor na adresi koja je prijavljena kao adresa sjedišta udruge (dakle, ne mora dostavljati ugovor ili drugu ispravu iz koje bi proizlazilo pravo korištenja određenog prostora). Stoga, sjedište se udruge može prijaviti na svakoj prikladnoj adresi na kojoj će registracijsko tijelo i treće osobe moći komunicirati s udrugom (npr. adresa prebivališta nekog od članova ili osnivača i sl.).
 

Neformalna udruga

Udruga može djelovati i ako nije registrirana, odnosno ako nema svojstvo pravne osobe. Na neformalne udruge ne primjenjuje se Zakon o udrugama nego odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se uređuje ortaštvo (NN 035/2005 članci 637. do 660.)

Zakon o obveznim odnosima.

Međutim, registracijom udruga stječe neka prava koja neformalne udruge nemaju (npr. za dodjelu sredstava projektima i programima udruga iz javnih izvora mogu se natjecati samo udruge upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i sl.).
 

Dodatne informacije:

Zakon o udrugama

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Ministarstvo uprave - Registar udruga

Ministarstvo uprave - Uredi državne uprave u županijama

Ministarstvo financija