Prekvalifikacija i doškolovanje liječenih ovisnika

Saznajte na koje se načine liječeni ovisnici mogu uključiti u Projekt resocijalizacije te se prekvalificirati i doškolovati

Ako se liječeni ovisnici uključe u "Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja", imaju mogućnost za završetak srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikaciju i/ili doškolovanje.
 

Način uključivanja u projekt

Liječeni ovisnici mogu se uključiti u Projekt na sljedeće načine:
  • ako se nalaze na rehabilitaciji u terapijskoj zajednici ili na izdržavanju kazne u zatvorskoj ustanovi u Projekt se mogu uključiti na preporuku terapeuta i službenika tretmana u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi
  • ako se nalaze u izvanbolničkom liječenju ili se u Projekt žele uključiti samoinicijativno uključuju se putem mjera aktivne politike zapošljavanja koje provode regionalni/područni uredi Zavoda za zapošljavanje uz prethodno pribavljenu pismenu preporuku ovlaštenog liječnika u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo
  • ako nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora ili ako se nalaze u izvanbolničkom tretmanu, žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje, temeljem preporuke nadležnog Centra za socijalnu skrb
  • ako nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora ili ako se nalaze u izvanbolničkom tretmanu, žele završiti prekvalifikaciju i osposobljavanje, a ako se radi o prvoj takvoj edukaciji, trebaju se s takvim zahtjevom obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb.
 
Detaljnije informacije o prekvalifikaciji i doškolovanju liječenih ovisnika, koracima za uključivanje u Projekt, kao i sve potrebne obrasce, možete pronaći na stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Prekvalifikacija i doškolovanje.
 

Dodatne informacije:

Ured za suzbijanje zlouporabe droga - Projekt resocijalizacije