Prednost pri zapošljavanju u državnoj službi

Ako imate pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužni ste u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, odnosno ako na provedenom testiranju i intervjuu ostvari jednak ili veći broj bodova u odnosu na ostale kandidate.
 
Osoba koja ne bude primljena u državno tijelo, ako smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju da bi ostvarila navedeno pravo može izjaviti žalbu protiv rješenja o prijamu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se podnosi tijelu koje je raspisalo natječaj, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Odbor za državnu službu neovisno je tijelo za rješavanje žalbi sa sjedištem pri Ministarstvu uprave.
 

Prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema ovom Zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata, te interes i motivaciju kandidata.
 

Prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

O prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pročitajte u našem članku

Prednost pri zapošljavanju.
 

Prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Sukladno članku 48.f navedenog Zakona, državna tijela obvezna su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:
 

  • djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona
  • mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona
  • bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona.

Prednost ostvarivanja prava na zapošljavanje ostvaruje se redoslijedom od točke 1. prema točki 3. navedenog članka pod uvjetom da nema kandidata iz članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
 

Prednost pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina

Odredbom članka 22. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog zakona, vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima.

U popunjavanju navedenih mjesta, prednost pod istim uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 22. navedenog Zakona, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 

Prednost pri zapošljavanju državnih službenika i namještenika za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu

Prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijam u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada ja za ­nje­govim radom prestala potreba.
 

Dodatne informacije:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike