Za institucije u projektu

Informacije za dionike i službena dokumentacija projekta 

Odlukom o pokretanju projekta e-Građani (NN 52/2013, NN 31/2014, NN 44/2016) Vlada Republike Hrvatske započela je projekt kojim se želi omogućiti komunikacija građana s javnim sektorom na jednom mjestu na Internetu, putem Središnjeg državnog portala koji objedinjava informacije o radu Vlade i ministarstava, informacije o javnim uslugama te omogućava siguran pristup elektroničkim uslugama. 

Projekt je Vladi Republike Hrvatske predložilo Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora, a realizira se u fazama i u suradnji s:

 • Uredom predsjednika Vlade RH i Ministarstva uprave,
 • državnim agencijama FINA-om i APIS IT-om te
 • tijelima javnog sektora Republike Hrvatske. 


Sastavnice projekta e-Građani

Projektom e-Građani definirane su tri sastavnice zajedničke infrastrukture javnog sektora:

 • Gov.hr - Središnji državni portal;
 • NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav;
 • OKP - Osobni korisnički pretinac.


Riječ je o sigurnom pristupu posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.)
 

Što sustav omogućava?

Sustav je uspostavljen kako bi tijela javnog sektora putem odgovarajuće web aplikacije i web servisa komunicirala s javnošću te sa svojim korisnicima prilikom:

 • objave javnih informacija,
 • pružanja korisnički orijentiranih i personaliziranih tzv. "Single-Sign-On" e-usluga korisnicima i/ili
 • slanja osobnih službenih poruka korisnicima vezanih za javne usluge, postupke i osobne statuse. 
 

Dionici u projektu


Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva koordinira razvoj sustava e-Građani, a partneri su:
 • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijske tehnologije (APIS IT d.o.o.), u dijelu razvoja Osobnog korisničkog pretinca,
 • Financijska agencija, u dijelu razvoja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava
 • Ministarstvo financija koje financira sustav e-Građani. 

Pored toga, u razvoj sustava e-Građani trenutno su uključene i institucije poput:
 • Ministarstva unutarnjih poslova
 • Ministarstva pravosuđa
 • Ministarstva poljoprivrede
 • Porezne uprave
 • Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet-a
 • Sveučilišno računalnog centra SRCE-a
 • Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Središnjeg registra osiguranika REGOS-a...


Dodatne informacije

Ako se kao javna institucija želite uključiti u projekt, za sve informacije može kontaktirati Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva